Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Điều khoản và điều kiện của chương trình Nhỏ và nhẹ FBA

Các điều khoản và điều kiện sau đây bổ sung cho Thỏa thuận giải pháp kinh doanh dịch vụ của Amazon và áp dụng đối với việc bạn tham gia vào chương trình FBA Nhỏ và nhẹ ("Chương trình").

 1. Đăng ký tham gia chương trình

  Bạn cần được Amazon phê duyệt để tham gia Chương trình. Amazon có thể thay đổi tiêu chí đủ điều kiện tham gia Chương trình tùy từng thời điểm. Bạn có thể rút khỏi Chương trình bất cứ lúc nào.

 2. Đăng ký sản phẩm
  1. Bạn sẽ chỉ đăng ký đưa vào Chương trình những sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về hội đủ điều kiện tham gia được mô tả trong phần “Tính đủ điều kiện của sản phẩm” trên trang Trợ giúp của Chương trình .
  2. Amazon có thể từ chối hoặc hủy đăng ký đối với bất kỳ sản phẩm nào trong Chương trình bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do nào.
  3. Bạn có thể rút Sản phẩm của mình khỏi Chương trình bất cứ lúc nào.

 3. Yêu cầu về chuẩn bị, đóng gói và vận chuyển
 4. Phí

  Thay cho phí hoàn thiện FBA tiêu chuẩn, bạn sẽ thanh toán phí hoàn thiện cho Chương trình được mô tả trên trang Trợ giúp của Chương trình để hoàn thiện đơn hàng cho các sản phẩm đủ điều kiện tham gia Chương trình Nhỏ và nhẹ. Nghĩa vụ của bạn đối với việc thanh toán tất cả các khoản phí Bán hàng trên Amazon và phí FBA khác không có thay đổi gì trong Chương trình.

 5. Sản phẩm không đủ điều kiện tham gia Chương trình Nhỏ và nhẹ

  Chúng tôi sẽ chỉ hoàn thiện các Sản phẩm đủ điều kiện tham gia Chương trình Nhỏ và nhẹ thông qua Chương trình. Nếu bạn gửi cho chúng tôi các sản phẩm không phải là sản phẩm đủ điều kiện tham gia Chương trình Nhỏ và nhẹ hoặc nếu sản phẩm của bạn trở thành sản phẩm đủ điều kiện không thuộc Chương trình Nhỏ và nhẹ sau khi bạn đăng ký đưa chúng vào Chương trình, thì hàng lưu kho ASIN không đủ điều kiện sẽ bị tính phí FBA tiêu chuẩn.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates