Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Mũ bảo hiểm cho người cưỡi ngựa

Nếu bạn đăng tải sản phẩm trong cửa hàng của chúng tôi, bạn phải tuân thủ tất cả các luật liên bang, tiểu bang, địa phương và chính sách của chúng tôi áp dụng cho các sản phẩm và sản phẩm đăng tải đó, bao gồm cả chính sách này.

Mũ bảo hiểm cho người cưỡi ngựa thuộc phạm vi áp dụng của chính sách này

Mũ bảo hiểm cho người cưỡi ngựa được định nghĩa là mũ bảo vệ được sử dụng trong khi cưỡi ngựa hoặc tham gia các môn thể thao trên lưng ngựa. Mũ bảo hiểm cho người cưỡi ngựa còn được gọi là “mũ bảo vệ”, “mũ cưỡi ngựa”.

Mũ bảo hiểm cưỡi ngựa dành cho trẻ em là mũ bảo hiểm cưỡi ngựa được dành cho hoặc thiết kế cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống.

Chính sách của chúng tôi đối với mũ bảo hiểm cho người cưỡi ngựa

Amazon yêu cầu tất cả mũ bảo hiểm cho người cưỡi ngựa mà bạn đăng tải phải nêu rõ tuổi hoặc độ tuổi của người dùng phù hợp để dùng mũ bảo hiểm trên trang chi tiết sản phẩm. Amazon cũng yêu cầu tất cả các loại mũ bảo hiểm cho người cưỡi ngựa đều phải được thử nghiệm và tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu tiêu chuẩn cụ thể được liệt kê dưới đây:

Sản phẩm Quy định/Yêu cầu tiêu chuẩn
Mũ bảo hiểm thông thường cho người cưỡi ngựa
 • ASTM F1163-15 (Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn cho mũ bảo vệ được sử dụng trong các môn thể thao trên lưng ngựa và cưỡi ngựa); hoặc
 • Snell E-2001 (Tiêu chuẩn cho mũ bảo vệ để sử dụng khi Cưỡi ngựa)
Mũ bảo hiểm cho người cưỡi ngựa dành cho trẻ em
 • CPSIA (Chì); và
 • CPSA 14(a)(5) (Nhãn theo dõi); và
 • 16 CFR Phần 1501 (Thử nghiệm bộ phận nhỏ*) nếu có; và
 • 16 CFR Phần 1500.19 và 16 CFR Phần 1500.20 (Dán nhãn các bộ phận nhỏ**), nếu có; và

 • ASTM F1163-15 (Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn cho mũ bảo vệ được sử dụng trong các môn thể thao trên lưng ngựa và cưỡi ngựa); hoặc
 • Snell E-2001 (Tiêu chuẩn cho mũ bảo vệ để sử dụng khi Cưỡi ngựa)

* Chỉ bắt buộc đối với mũ bảo hiểm cho người cưỡi ngựa được thiết kế, dành cho hoặc tiếp thị để trẻ em dưới ba tuổi sử dụng.

** Chỉ bắt buộc đối với mũ bảo hiểm cho người cưỡi ngựa có các bộ phận nhỏ được thiết kế, dành cho hoặc tiếp thị để trẻ em từ ba tuổi đến dưới sáu tuổi sử dụng.

Thông tin bắt buộc

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin này bất cứ lúc nào, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên chuẩn bị sẵn:

 • Tên công ty của bạn (nếu có) và mã người bán
 • Thông tin liên hệ của bạn: địa chỉ email và số điện thoại
 • Danh sách tất cả các mũ bảo hiểm cho người cưỡi ngựa mà bạn đăng tải
 • Hình ảnh sản phẩm và bao bì sản phẩm, nếu có, cho tất cả các mũ bảo hiểm cho người cưỡi ngựa mà bạn đăng tải. Hình ảnh phải bao gồm tất cả các mặt của sản phẩm và bao bì sản phẩm để chúng tôi xem xét
 • Hình ảnh sản phẩm hoặc báo cáo thử nghiệm là bằng chứng về việc tuân thủ các yêu cầu về nhãn cảnh báo và mối nguy hiểm (ASTM F1163-15 Phần 12 hoặc Snell E-2001), nếu có, đối với tất cả các mũ bảo hiểm cho người đi bộ mà bạn đăng tải
 • Hình ảnh sản phẩm hoặc báo cáo thử nghiệm làm bằng chứng về việc tuân thủ các yêu cầu về nhãn theo dõi bắt buộc (CPSA Phần 14(a)(5)) chỉ đối với mũ bảo hiểm cho người cưỡi ngựa
 • Báo cáo thử nghiệm là bằng chứng về việc tuân thủ các yêu cầu thử nghiệm các bộ phận nhỏ (16 CFR Phần 1501), nếu có – chỉ bắt buộc đối với mũ bảo hiểm cho người cưỡi ngựa được thiết kế, dành cho hoặc tiếp thị để trẻ em dưới ba tuổi sử dụng
 • Hình ảnh sản phẩm hoặc báo cáo thử nghiệm là bằng chứng về việc tuân thủ các yêu cầu dán nhãn các bộ phận nhỏ (16 CFR Phần 1500.19), nếu có – chỉ bắt buộc đối với mũ bảo hiểm cho người cưỡi ngựa có các bộ phận nhỏ được thiết kế, dành cho hoặc tiếp thị để trẻ em từ ba tuổi đến dưới sáu tuổi sử dụng
 • Cảnh báo về trang thông tin chi tiết làm bằng chứng về việc tuân thủ các yêu cầu dán nhãn các bộ phận nhỏ (16 CFR Phần 1500.20), nếu có – chỉ bắt buộc đối với mũ bảo hiểm cho người cưỡi ngựa của trẻ em được thiết kế, dành cho hoặc tiếp thị để trẻ em từ ba tuổi đến dưới sáu tuổi sử dụng
 • Mọi hướng dẫn và hướng dẫn sử dụng về sản phẩm cho tất cả các mũ bảo hiểm cho người cưỡi ngựa mà bạn đăng tải
 • Giấy chứng nhận sản phẩm dành cho trẻ em (CPC) cho tất cả các mũ bảo hiểm cưỡi ngựa dành cho trẻ em, áp dụng theo chính sách này, mà bạn đăng tải
 • Báo cáo thử nghiệm từ phòng thí nghiệm đã được CPSC chấp thuận nhằm xác nhận rằng tất cả các mũ bảo hiểm cho người cưỡi ngựa dành cho trẻ em đã được thử nghiệm theo các quy định và tiêu chuẩn nêu trên
 • Báo cáo thử nghiệm từ một phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025 xác nhận rằng từng mũ bảo hiểm thông thường cho người cưỡi ngựa đều đã được thử nghiệm theo các quy định hiện hành liệt kê ở trên

Một số phòng thí nghiệm áp dụng mức giá thử nghiệm đặc biệt dành cho Amazon. Để tìm thêm thông tin về các nhà cung cấp này, hãy truy cập Mạng lưới đối tác cung cấp dịch vụ.

Làm sao để gửi thông tin?

Nếu bạn nhận được yêu cầu của chúng tôi về các tài liệu tuân thủ, hãy hoàn tất các bước sau để gửi thông tin được yêu cầu:

 1. Trong Seller Central, chọn thẻ Hiệu suất và chọn Tình trạng tài khoản.
 2. Bên dưới Quản lý tuân thủ ở góc dưới bên phải, nhấp vào Yêu cầu quy định về sản phẩm.
 3. Để thêm thông tin về tuân thủ hoặc kháng cáo cho một sản phẩm duy nhất, hãy nhấp vào Thêm/kháng cáo tuân thủ. Để thêm thông tin về tuân thủ hoặc kháng cáo đối với nhiều sản phẩm, hãy chọn từng sản phẩm ở phía bên trái của sản phẩm và nhấp vào Hành động đối với sản phẩm đã chọn ở phía trên cùng của bảng yêu cầu về sản phẩm để đưa ra lựa chọn gửi tài liệu và thông tin.
 4. Cung cấp tài liệu và thông tin tuân thủ trong phần Cung cấp tài liệu, hoặc cung cấp thông tin và tài liệu kháng cáo trong phần Yêu cầu kháng cáo.
 5. Nhấp vào Gửi yêu cầu phê duyệt để gửi thông tin cho Amazon xem xét.

Note: Báo cáo thử nghiệm phải chứa hình ảnh của các sản phẩm đã được thử nghiệm đủ để chứng minh rằng sản phẩm được thử nghiệm giống như sản phẩm được đăng tải trên trang thông tin chi tiết.

Vi phạm chính sách

Nếu bạn không cung cấp thông tin cần thiết trước thời hạn áp dụng, chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây:

 • Xóa các sản phẩm đăng tải liên quan
 • Tạm đình chỉ quyền thêm sản phẩm mới hoặc đặc quyền đăng tải sản phẩm hoặc cả hai
 • Giữ lại bất kỳ khoản thanh toán đến hạn nào của bạn

Chúng tôi có toàn quyền thực hiện thêm bất kỳ hành động nào nếu thấy cần thiết.

Thông tin bổ sung

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không cấu thành tư vấn pháp lý. Thay vào đó, tất cả thông tin, nội dung và tài liệu có sẵn trên trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates