Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Làm thế nào để khắc phục lỗi từ bảng tính tải lên phiếu giảm giá?

Sau khi hệ thống xử lý bảng tính tải lên của bạn, bảng tính này cho phép bạn tải xuống tệp trạng thái có chi tiết trạng thái tải lên và lỗi trên mỗi phiếu giảm giá. Xem chi tiết về lỗi và cách khắc phục lỗi:

Lỗi: ASIN không hợp lệ. Vui lòng sửa trước khi tải lên lại.

Bạn đã nhập giá trị trong Cột A không phải là ASIN hợp lệ. Xem lại danh sách ASIN phân tách bằng dấu chấm phẩy để đảm bảo tất cả ASIN đều hợp lệ.

Lỗi: Số lượng ASIN vượt quá giới hạn tối đa (200 ASIN sản phẩm gốc và 8000 ASIN sản phẩm biến thể). Vui lòng loại bỏ một số ASIN để tuân thủ giới hạn ASIN sản phẩm gốc và sản phẩm biến thể và gửi lại.

Một phiếu giảm giá duy nhất có giới hạn 200 ASIN sản phẩm gốc và 8000 ASIN sản phẩm biến thể. Khi bạn thêm ASIN sản phẩm gốc vào Phiếu giảm giá, tất cả ASIN sản phẩm biến thể sẽ được tự động thêm vào. Bạn có thể gặp phải lỗi vượt quá giới hạn ASIN tối đa trong các trường hợp sau:

Chỉ thêm ASIN sản phẩm biến thể: Nếu bạn đang thêm nhiều hơn 8.000 ASIN sản phẩm biến thể vào phiếu giảm giá, phiếu giảm giá của bạn sẽ không được tạo. Hãy loại bỏ một số ASIN sản phẩm biến thể để tuân thủ giới hạn 8.000 ASIN và gửi lại bảng tính.

Chỉ thêm ASIN sản phẩm gốc: Nếu bạn chỉ thêm 200 ASIN sản phẩm gốc và vẫn gặp lỗi này, đó là do tổng số ASIN sản phẩm biến thể của ASIN sản phẩm gốc đã chọn vượt quá 8.000. Ví dụ: Nếu bạn thêm 200 ASIN sản phẩm gốc với 50 ASIN sản phẩm biến thể mỗi ASIN, bạn đang tìm cách thêm 10.000 ASIN sản phẩm biến thể vào Phiếu giảm giá, điều này vượt quá giới hạn 8.000 ASIN sản phẩm biến thể. Trong trường hợp này, bạn cần loại bỏ 40 ASIN sản phẩm gốc để tuân thủ giới hạn.

Thêm tổ hợp giữa ASIN sản phẩm gốc và ASIN sản phẩm biến thể: Nếu bạn đang thêm tổ hợp giữa ASIN sản phẩm gốc và ASIN sản phẩm biến thể, tổng số ASIN sản phẩm biến thể của ASIN đã chọn vượt quá 8.000. Ví dụ: Nếu bạn đang tìm cách tạo phiếu giảm giá có 100 ASIN sản phẩm gốc (50 ASIN sản phẩm biến thể mỗi ASIN) và 4.000 ASIN sản phẩm biến thể, bạn đang tìm cách tạo phiếu giảm giá có 9.000 ASIN sản phẩm biến thể (100 ASIN sản phẩm gốc x 50 ASIN sản phẩm biến thể + 4.000 ASIN sản phẩm biến thể). Bạn có thể loại bỏ một số ASIN sản phẩm gốc hoặc một số ASIN sản phẩm biến thể để tuân thủ giới hạn 8.000 và gửi lại bảng tính.

Lỗi: Đã vượt quá số hàng tối đa (100).

Bạn có thể tạo tối đa 100 phiếu giảm giá thông qua một lần tải lên bảng tính. Không nhập bất kỳ dữ liệu nào từ hàng 120 trở đi.

Lỗi: Một ASIN chỉ có thể có một phiếu giảm giá đang hoạt động tại một thời điểm. Tại thời điểm trùng lặp, có ít nhất một trong các ASIN của bạn đã được lên lịch cho một phiếu giảm giá khác. Vui lòng loại bỏ (các) ASIN cùng với phiếu giảm giá trùng lặp và tải lên lại.

Một ASIN chỉ có thể có một phiếu giảm giá đang hoạt động tại một thời điểm. Hủy phiếu giảm giá hiện đã lên lịch hoặc loại bỏ ASIN có phiếu giảm giá trùng lặp khỏi bảng tính tải lên.

Lỗi: Ngày bắt đầu phiếu giảm giá không được quá 180 ngày kể từ ngày tạo phiếu giảm giá.

Bạn có thể tạo phiếu giảm giá trước tối đa 6 tháng. Cập nhật ngày bắt đầu của bạn trong khung thời gian này.

Lỗi: Tiêu đề phiếu giảm giá chỉ nên chứa các ký tự chữ và số.

Tiêu đề phiếu giảm giá chỉ có thể chứa các ký tự chữ và số. Xóa bất kỳ ký tự hoặc ký hiệu đặc biệt nào khỏi tiêu đề Phiếu giảm giá.

Lỗi: Các cột bắt buộc trong bảng tính bị thiếu thông tin đầu vào. Vui lòng cung cấp tất cả thông tin cần thiết và gửi lại.

Tất cả các cột bắt buộc có màu đỏ trong bảng tính và phải được điền trước khi tải lên.

Lỗi: Tiêu đề có số ký tự vượt quá giới hạn tối đa (80 ký tự).

Tiêu đề Phiếu giảm giá không được quá 80 ký tự. Giảm độ dài tiêu đề của phiếu giảm giá.

Lỗi: Ngày bắt đầu không thể trong quá khứ.

Ngày bắt đầu sớm nhất của phiếu giảm giá có thể là ngày tạo.

Lỗi: Ngày kết thúc phiếu giảm giá không được quá 90 ngày kể từ ngày bắt đầu phiếu giảm giá.

Phiếu giảm giá có thể chạy tối đa 90 ngày. Ngày kết thúc phiếu giảm giá không được quá 90 ngày kể từ ngày bắt đầu phiếu giảm giá.

Lỗi: Ngày kết thúc phiếu giảm giá không được giống như ngày bắt đầu.

Ngày kết thúc sớm nhất của phiếu giảm giá có thể là 1 ngày sau ngày bắt đầu phiếu giảm giá.

Lỗi: Ngân sách tối đa cho phép là $10.000.000. Vui lòng sửa ngân sách và tải lên lại.

Sửa ngân sách phiếu giảm giá để tuân thủ giới hạn tối đa.

Lỗi: Ngân sách tối thiểu bắt buộc là $100. Vui lòng sửa ngân sách và tải lên lại.

Tăng ngân sách phiếu giảm giá lên ít nhất mức tối thiểu cần thiết.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates