Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Sở Quản lý Thuốc bảo vệ Thực vật California (CDPR)

Ngoài các yêu cầu của Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) liên bang đối với việc buôn bán thuốc trừ sâu tại Hoa Kỳ, việc buôn bán một số sản phẩm thuốc trừ sâu nhất định sẽ phải đáp ứng thêm các yêu cầu ở cấp tiểu bang. Sở Quản lý Thuốc bảo vệ Thực vật California (CDPR) yêu cầu đăng ký một số loại thuốc trừ sâu được bán tại tiểu bang California.

Amazon sẽ kiểm tra tất cả các sản phẩm thuốc trừ sâu để xác nhận xem các sản phẩm đó đã được đăng ký tại tiểu bang California hay chưa theo yêu cầu của CDPR. Các sản phẩm thuốc trừ sâu yêu cầu đăng ký hiện không có trong cơ sở dữ liệu của CDPR sẽ không được bán tại California.

Để biết chi tiết về cách đăng ký sản phẩm với CDPR, hãy xem hướng dẫn đăng ký thuốc trừ sâu của CDPR.

Ngoài ra, tiểu bang California sẽ thu phí Thuế mill đối với việc bán thuốc trừ sâu đã đăng ký. Để bán thuốc trừ sâu đã đăng ký tại tiểu bang California, bạn có thể được yêu cầu thanh toán Thuế mill cho CDPR. Vui lòng làm việc với chuyên gia tư vấn thuế hoặc pháp lý của bạn hoặc liên hệ trực tiếp với CDPR để biết thêm thông tin. Để biết thêm chi tiết về cách tính và thanh toán Thuế mill, hãy xem Các câu hỏi thường gặp về Thuế mill của CDPR.

Để biết thêm chi tiết về cách đăng ký và các trường hợp miễn trừ, hãy xem hướng dẫn đăng ký thuốc trừ sâu của CDPR. Để biết thêm chi tiết về Thuế mill, hãy tới văn phòng Thuế mill của CDPR.

Thông tin hữu ích khác

Sản phẩm bị hạn chế

Thuốc trừ sâu và các thiết bị dùng thuốc trừ sâu

Công bố về sản phẩm bị cấm

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates