Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Cũi trẻ em có kích thước tiêu chuẩn

Nếu bạn đăng tải sản phẩm trong cửa hàng của chúng tôi, bạn phải tuân thủ tất cả các luật liên bang, tiểu bang, địa phương và chính sách của chúng tôi áp dụng cho các sản phẩm và sản phẩm đăng tải đó, bao gồm cả chính sách này.

Cũi trẻ em có kích thước tiêu chuẩn áp dụng theo chính sách này

Cũi trẻ em có kích thước tiêu chuẩn được thiết kế để cung cấp chỗ ngủ cho trẻ sơ sinh. Sản phẩm được thiết kế để sử dụng trong nhà, cơ sở chăm sóc trẻ em, nhà giữ trẻ gia đình hoặc cơ sở lưu trú công cộng. Các số đo kích thước của cũi trẻ em có kích thước tiêu chuẩn như sau:

 • Trong khoảng ±5,1 cm (±2 inch) đối với số đo chiều rộng 71 ± 1,6 cm (28 ± 5/8 inch) giữa các bề mặt trong cùng của hai bên cũi
 • Trong khoảng ± 5,1 cm (± 2 inch) đối với số đo chiều dài 133 ± 1,6 cm (52 và 3/8 ± 5/8 inch) giữa các bề mặt trong cùng của các tấm, thành, thanh hoặc trục của cũi

Chính sách này không áp dụng cho cũi trẻ em không có kích thước tiêu chuẩn. Để tìm thông tin về các yêu cầu này, hãy truy cập Cũi trẻ em có kích thước không phải tiêu chuẩn.

Chính sách của chúng tôi đối với cũi trẻ em có kích thước tiêu chuẩn

Amazon yêu cầu tất cả các loại cũi trẻ em có kích thước tiêu chuẩn đều phải được thử nghiệm và tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu tiêu chuẩn cụ thể được liệt kê dưới đây:

Sản phẩm Quy định/Yêu cầu tiêu chuẩn
Cũi trẻ em có kích thước tiêu chuẩn
 • CPSIA (Chì, Phthalate); và
 • Phần 14(a)(5) (Nhãn theo dõi) trong CPSA; và
 • 16 CFR Phần 1130 (Yêu cầu về đăng ký của người tiêu dùng đối với các sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ tập đi sử dụng lâu bền); và

 • ASTM F1169-19 (Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn về an toàn tiêu dùng dành cho cũi trẻ em có kích thước tiêu chuẩn); hoặc
 • 16 CFR Phần 1219 (Tiêu chuẩn an toàn dành cho cũi trẻ em có kích thước tiêu chuẩn)

Thông tin bắt buộc

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin này bất cứ lúc nào, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên chuẩn bị sẵn:

 • Tên công ty của bạn (nếu có) và mã người bán
 • Thông tin liên hệ của bạn: địa chỉ email và số điện thoại
 • Danh sách tất cả cũi trẻ em có kích thước tiêu chuẩn mà bạn đăng tải
 • Hình ảnh của sản phẩm và bao bì sản phẩm, nếu có, cho tất cả sản phẩm cũi trẻ em có kích thước tiêu chuẩn mà bạn đăng tải. Hình ảnh phải bao gồm tất cả các mặt của sản phẩm và bao bì sản phẩm để chúng tôi xem xét
 • Hình ảnh sản phẩm hoặc báo cáo thử nghiệm làm bằng chứng tuân thủ yêu cầu về thẻ đăng ký (16 CFR Phần 1130)
 • Hình ảnh sản phẩm hoặc báo cáo thử nghiệm làm bằng chứng tuân thủ yêu cầu bắt buộc về nhãn theo dõi (Phần 14(a)(5) trong CPSA)
 • Hình ảnh sản phẩm hoặc báo cáo thử nghiệm làm bằng chứng tuân thủ các yêu cầu về nhãn cảnh báo và nguy hiểm (ASTM F1169-19 Mục 8 hoặc 16 CFR Phần 1219), nếu có
 • Bất kỳ hướng dẫn và hướng dẫn sử dụng sản phẩm nào của tất cả cũi trẻ em có kích thước tiêu chuẩn mà bạn đăng tải
 • Giấy chứng nhận sản phẩm dành cho trẻ em (CPC) cho tất cả cũi trẻ em có kích thước tiêu chuẩn mà bạn đăng tải theo chính sách này
 • Báo cáo thử nghiệm từ phòng thí nghiệm đã được Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) thông qua nhằm xác nhận rằng tất cả sản phẩm đã được thử nghiệm theo các quy định và tiêu chuẩn nêu trên

Một số phòng thí nghiệm áp dụng mức giá thử nghiệm đặc biệt dành cho Amazon. Để tìm thêm thông tin về các nhà cung cấp này, hãy truy cập Mạng lưới đối tác cung cấp dịch vụ.

Làm sao để gửi thông tin?

Nếu bạn nhận được yêu cầu của chúng tôi về các tài liệu tuân thủ, hãy hoàn tất các bước sau để gửi thông tin được yêu cầu:

 1. Trong Seller Central, chọn thẻ Hiệu suất và chọn Tình trạng tài khoản.
 2. Bên dưới Quản lý tuân thủ ở góc dưới bên phải, nhấp vào Yêu cầu quy định về sản phẩm.
 3. Để thêm thông tin về tuân thủ hoặc kháng cáo cho một sản phẩm duy nhất, hãy nhấp vào Thêm/kháng cáo tuân thủ. Để thêm thông tin về tuân thủ hoặc kháng cáo đối với nhiều sản phẩm, hãy chọn từng sản phẩm ở phía bên trái của sản phẩm và nhấp vào Hành động đối với sản phẩm đã chọn ở phía trên cùng của bảng yêu cầu về sản phẩm để đưa ra lựa chọn gửi tài liệu và thông tin.
 4. Cung cấp tài liệu và thông tin tuân thủ trong phần Cung cấp tài liệu, hoặc cung cấp thông tin và tài liệu kháng cáo trong phần Yêu cầu kháng cáo.
 5. Nhấp vào Gửi yêu cầu phê duyệt để gửi thông tin cho Amazon xem xét.

Note: Báo cáo thử nghiệm phải chứa hình ảnh của các sản phẩm đã được thử nghiệm đủ để chứng minh rằng sản phẩm được thử nghiệm giống như sản phẩm được đăng tải trên trang thông tin chi tiết.

Vi phạm chính sách

Nếu bạn không cung cấp thông tin cần thiết trước thời hạn áp dụng, chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây:

 • Xóa các sản phẩm đăng tải có liên quan
 • Đình chỉ khả năng thêm sản phẩm mới, đặc quyền đăng tải sản phẩm hoặc cả hai
 • Giữ lại bất kỳ khoản thanh toán đến hạn nào của bạn

Chúng tôi có toàn quyền thực hiện thêm bất kỳ hành động nào nếu thấy cần thiết.

Thông tin bổ sung

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không cấu thành tư vấn pháp lý. Thay vào đó, tất cả thông tin, nội dung và tài liệu có sẵn trên trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates