Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Phí hàng tồn thặng dư lưu trữ trong kho FBA

Nếu hàng lưu kho hiện tại của bạn vượt quá giới hạn lưu trữ trong một tháng nhất định thì bạn sẽ bị thu phí hàng tồn thặng dư lưu trữ trong kho bên cạnh phí lưu kho hàng thángphí lưu trữ dài hạn, nếu có. Phí hàng tồn thặng dư tùy thuộc vào số ngày vượt quá giới hạn lưu trữ của bạn. Phí này sẽ phát sinh ngay cả khi hàng lưu kho của bạn sau đó giảm xuống mức thấp hơn giới hạn lưu trữ được phân bổ cho tháng đó. Phí sẽ được thu hàng tháng ở mức 10 $ trên mỗi foot khối và dựa theo thể tích trung bình hàng ngày (đo bằng feet hoặc khối) đối với mọi không gian mà hàng lưu kho của bạn chiếm chỗ và vượt quá giới hạn lưu trữ tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC). Để biết thêm thông tin, hãy đi tới Giới hạn lưu trữ hàng lưu kho FBA.

Thể tích được đo dựa trên kích thước đơn vị sản phẩm khi được đóng gói đúng cách và sẵn sàng giao hàng theo các chính sách và yêu cầu FBA. Amazon bảo lưu quyền đo hoặc cân các đơn vị đóng gói hoặc mẫu đại diện và xác định loại lưu trữ. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa kết quả đo của Amazon và thông tin do người bán cung cấp, kết quả đo của Amazon sẽ được sử dụng.

Xác định trạng thái giới hạn lưu trữ

Bạn có thể kiểm tra trạng thái giới hạn hàng lưu kho của mình bất cứ lúc nào bằng cách xem Khối lượng lưu trữ trên Trang tổng quan hiệu suất hàng lưu kho hoặc trong Hàng đợi vận chuyển, và bạn sẽ thấy biểu tượng cảnh báo nếu số lượng hàng lưu kho đã vượt quá giới hạn của mình. Nếu số lượng hàng lưu kho đã vượt quá giới hạn của bạn thì bạn có thể tính toán số lượng hàng thặng dư hiện tại đối với loại lưu kho đó bằng cách lấy số lượng hàng lưu kho hiện tại trừ đi giới hạn lưu trữ hiện tại của bạn. Chúng tôi cũng sẽ gửi cảnh báo hàng tháng nếu bạn vượt quá giới hạn đối với từng hình thức lưu kho và bạn sẽ phải trả phí hàng tồn thặng dư lưu trữ trong kho.

Báo cáo phí hàng tồn thặng dư lưu trữ trong kho

Báo cáo phí hàng tồn thặng dư lưu trữ trong kho cung cấp thông tin về các mức phí hàng tồn thặng dư lưu trữ trong kho đối với từng loại lưu kho và số ngày hàng lưu kho của bạn tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) đã vượt quá giới hạn lưu trữ. Báo cáo cuối tháng này có thể tải xuống từ ngày thứ hai của tháng tiếp theo. Có thể tải xuống báo cáo từ menu Báo cáo bằng cách chọn Hoàn thiện đơn hàng và trên trang kết quả, chọn Phí hàng tồn thặng dư lưu trữ trong kho dưới mục Thanh toán ở bên trái.

Tên trường báo cáo

Tải về tiêu đề Mô tả Giá trị mẫu
charged_date Ngày mức lưu trữ sử dụng vượt quá giới hạn và thời điểm áp dụng phí ước tính. Định dạng là ngày-tháng-năm. 1/8/2020
country_code Quốc gia nơi phát sinh mức lưu trữ thặng dư. Hoa Kỳ
storage_type Hình thức lưu trữ có mức sử dụng vượt quá giới hạn và bị tính phí ước tính.
Note: sortable giống như Kích thước tiêu chuẩn; không thể phân loại giống như Quá khổ
.
Sortable or Non_Sortable
charge_rate Mức phí hàng tồn thặng dư lưu trữ hàng lưu kho hàng tháng cho một hình thức lưu trữ. 10,00
storage_usage_volume Sử dụng lưu trữ vào ngày tính phí. Điều này áp dụng cho loại lưu trữ mà mức sử dụng vượt quá giới hạn và khoản phí ước tính áp dụng. 600
storage_limit_volume Giới hạn lưu trữ đối với loại lưu trữ vượt quá giới hạn của loại đó và khoản phí ước tính áp dụng. 500
overage_volume Thể tích sử dụng lưu trữ vượt quá giới hạn đối với loại lưu kho tính đến ngày thu phí. 100
volume_unit Đơn vị đo giới hạn lưu trữ, mức sử dụng và mức thặng dư. foot khối
charged_fee_amount Số tiền phí hàng tồn thặng dư lưu trữ hàng lưu kho mà loại lưu trữ này phát sinh vào ngày tính phí. 32,26
currency_code Loại tiền tệ của phí hàng tồn thặng dư. USD

Ước tính phí hàng tồn thặng dư lưu trữ hàng lưu kho hàng tháng

Chúng tôi cung cấp phí hàng tồn thặng dư lưu trữ hàng lưu kho hàng tháng theo loại lưu trữ sử dụng công thức sau:

Ước tính phí hàng tồn thặng dư hàng tháng = (số thặng dư hiện tại x tỷ lệ thặng dư hàng ngày x ngày tính phí còn lại trong tháng) + phí hàng tồn thặng dư hàng tháng phát sinh cho đến nay

Số thặng dư hiện tại = số sử dụng hiện tại — giới hạn hiện tại

Tỷ lệ thặng dư hàng ngày = $10/số ngày trong tháng hiện tại

Số ngày thu phí còn lại trong tháng = số ngày trong tháng hiện tại – số ngày hiện tại + 1

Cách chuyển đổi foot khối từ inch

  1. Nhân chiều dài x chiều rộng x chiều cao tính bằng đơn vị inch để tìm được thể tích.
  2. Chia giá trị thể tích cho 1.728.
Ví dụ: Một đơn vị đo 47 x 12 x 10 inch chia cho 1.728 = 3,3 foot khối.

Các câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để biết liệu tôi có phải chịu phí hàng tồn thặng dư lưu trữ trong kho?

Nếu bạn có Tài khoản bán hàng chuyên nghiệp thì bạn sẽ phải tuân thủ giới hạn lưu trữ hàng lưu kho. Nếu bạn đã vượt quá giới hạn hiện tại đối với một loại lưu kho cụ thể vào cuối ngày thì bạn sẽ phải chịu phí hàng tồn thặng dư đối với bất kỳ ngày nào vượt giới hạn trong một tháng nhất định. Phí này sẽ phát sinh ngay cả khi hàng lưu kho của bạn sau đó đã giảm xuống mức thấp hơn giới hạn lưu trữ được phân bổ cho tháng đó.

Làm cách nào để xác định hàng lưu kho nào đang được tính vào mức sử dụng hiện tại của tôi đối với một loại lưu kho?

Mức sử dụng hiện tại là con số biểu thị hiệu số hàng lưu kho có sẵn của bạn trừ đi tất cả các mục hàng loại bỏ đang chờ xử lý theo thời gian thực. Thời gian lưu kho FBA cung cấp danh sách tất cả các thông tin đăng tải FBA đang hoạt động của bạn cùng với loại lưu kho (kích thước tiêu chuẩn, kích thước quá khổ, quần áo, giày dép, chất dễ cháy hoặc bình xịt) và thể tích mà ASIN đang chiếm chỗ (Số lượng đơn vị có sẵn x thể tích tính trên mỗi đơn vị = số feet khối).

Mặc dù sử dụng Quản lý tình trạng hàng lưu kho là một cách lý tưởng để biết về mức sử dụng gần đúng hiện tại nhưng giá trị này có thể không trùng khớp với giá trị sử dụng hiện tại của bạn được hiển thị trên màn hình theo dõi mức lưu trữ trên Trang tổng quan Hiệu suất hàng lưu kho. Khối lượng lưu trữ trong báo cáo Thời gian lưu kho và trên trang Quản lý tình trạng hàng lưu kho có giá trị bằng số lượng hàng lưu kho có sẵn. Mức sử dụng theo loại lưu kho được hiển thị trên màn hình theo dõi mức lưu trữ có giá trị bằng số lượng hàng lưu kho có sẵn cộng với số lượng đơn vị không thể hoàn thiện và dự phòng trừ đi số lượng đơn vị đang chờ loại bỏ hoặc thanh lý.

Khi nào tôi sẽ bị thu phí hàng tồn thặng dư lưu trữ trong kho?

Bạn sẽ bị thu phí hàng tồn thặng dư lưu trữ trong kho hiện hành sau khi kết thúc tháng phát sinh phí. Ví dụ: giả sử bạn vượt quá giới hạn lưu trữ vào ngày 1 tháng 7 và đã loại bỏ hàng lưu kho xuống mức thấp hơn giới hạn của mình vào ngày 5 tháng 7. Vào ngày 1 tháng 8, bạn sẽ bị thu phí cho bốn ngày vượt quá giới hạn trong tháng 7.

Phí hàng tồn thặng dư lưu trữ trong kho có áp dụng cho việc lưu trữ chất dễ cháy và bình xịt không?

Không, phí hàng tồn thặng dư chỉ áp dụng cho các loại lưu kho gồm kích thước tiêu chuẩn, kích thước quá khổ, quần áo và giày dép.

Tại sao tôi phải chịu phí hàng tồn thặng dư dù tôi không có bất kỳ dư hàng lưu kho nào?

Nếu lượng hàng lưu kho hiện tại của bạn vượt quá giới hạn lưu trữ trong một tháng nhất định thì bạn sẽ bị thu phí hàng tồn thặng dư lưu trữ trong kho. Giới hạn lưu trữ được tính toán dựa trên sức chứa khả dụng của trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC), điểm IPI lịch sử và doanh số bán hàng của bạn. Để biết thêm thông tin về cách xác định giới hạn lưu trữ, hãy đi tới Giới hạn lưu trữ hàng lưu kho FBA.

Để biết thông tin về cách tính dư hàng lưu kho, hãy đi tới trang Trợ giúp Hiệu suất hàng lưu kho.

Nếu bạn vượt quá giới hạn thể tích lưu trữ nhưng không có dư hàng lưu kho thì chúng tôi khuyên bạn nên giảm hoặc loại bỏ những hàng lưu kho trong thời gian lâu nhất hoặc bán chậm nhất càng sớm càng tốt.

Nếu tôi tin rằng tôi đã bị thu phí hàng tồn thặng dư không chính xác thì sao?

Nếu bạn tin rằng mình bị thu phí không chính xác, bạn có thể gửi yêu cầu hoàn trả trong vòng 90 ngày kể từ ngày thu phí.

Để xem bạn có đủ điều kiện nhận hoàn trả phí hàng tồn thặng dư do vấn đề về kích thước hay không, hãy đi tới Chính sách hoàn trả phí FBA: Trọng lượng và kích thước.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates