Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Giao hàng FBA cùng ngày

Amazon hiện đang cung cấp trải nghiệm giao hàng nhanh nhất, cho phép hơn 100.000 sản phẩm đủ điều kiện giao hàng cho khách hàng trong vòng 5 giờ. Tất cả người bán đều đủ điều kiện tham gia chương trình và chúng tôi hiện không tính phí dịch vụ bổ sung. Khi ASIN đủ điều kiện được Giao hàng FBA cùng ngày, Amazon sẽ tự động chuyển hàng lưu kho của ASIN đó đến các trung tâm phân phối và hoàn thiện đơn hàng của chương trình và áp dụng tùy chọn Vận chuyển cùng ngày nhanh nhất cho (các) ưu đãi cạnh tranh nhất trên Amazon. Xem bên dưới để biết thêm các tiêu chí đủ điều kiện.

ASIN đủ điều kiện

Để đủ điều kiện tham gia chương trình, ASIN phải đáp ứng một số tiêu chí:

  • Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)
  • Tình trạng mới
  • Không lớn, nặng hoặc đắt tiền
  • Không được phân loại là hàng hóa nguy hiểm
  • Số lượng hàng lưu kho đáp ứng hoặc vượt quá phạm vi hàng lưu kho mục tiêu có trong công cụ Bổ sung hàng lưu kho

Tiêu chí đủ điều kiện có thể theo thời gian. ASIN sẽ tự động đủ điều kiện nếu đáp ứng các tiêu chí đã được cập nhật và trang này sẽ phản ánh các tiêu chí đã được cập nhật.

Lựa chọn ASIN

Chúng tôi có thể chọn ASIN đáp ứng tất cả các yêu cầu đủ điều kiện để tham gia chương trình. Các ASIN đủ điều kiện được lựa chọn dựa trên nhu cầu. Tổng số ASIN được chọn bị giới hạn theo sức chứa khả dụng dành cho chương trình tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng. Các ASIN được chọn sẽ được xem xét và làm mới thường xuyên để điều chỉnh theo tính thời vụ và nhu cầu thay đổi của khách hàng.

Hàng lưu kho ASIN

Khi ASIN được chọn để Giao hàng FBA cùng ngày, một số hàng lưu kho liên quan đến các ưu đãi cạnh tranh nhất sẽ được chuyển sang các trung tâm phân phối và hoàn thiện đơn hàng của chương trình. Hàng lưu kho này chủ yếu sẽ được sử dụng để thực hiện các ưu đãi Giao hàng FBA cùng ngày trong phạm vi cung cấp dịch vụ của chương trình. Tuy nhiên, hàng lưu kho cũng có thể được sử dụng để thực hiện các ưu đãi FBA khác với cam kết giao hàng mở rộng.

Nếu ASIN không còn đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện hoặc nhu cầu thay đổi ASIN, ASIN có thể bị loại bỏ khỏi chương trình và hàng lưu kho sẽ được chuyển đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng khác trong mạng lưới của Amazon.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates