Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Trình quản lý hình ảnh

Mỗi trang chi tiết sản phẩm trong cửa hàng Amazon yêu cầu ít nhất một hình ảnh về sản phẩm và chúng tôi khuyên bạn cung cấp sáu hình ảnh và một video. Hình ảnh có chất lượng tốt giúp khách hàng dễ dàng đánh giá sản phẩm. Hình ảnh phải rõ ràng, cung cấp nhiều thông tin và hấp dẫn. Hình ảnh đầu tiên trên trang chi tiết sản phẩm là hình ảnh “CHÍNH” và được hiển thị cho khách hàng trong tìm kiếm. Ảnh CHÍNH chỉ được hiển thị mỗi sản phẩm đang bán trên nền trắng và sản phẩm phải chiếm hết khung ảnh. Các hình ảnh bổ sung, còn được gọi là hình ảnh biến thể, cần hiển thị sản phẩm đang được sử dụng hoặc trong môi trường, ở các góc độ khác nhau và có các tính năng khác nhau. Có một số cách để thêm hình ảnh sản phẩm:

Hình ảnh có thể mất đến 24 giờ để xuất hiện trên trang web sau khi bạn thêm vào.

Tải lên và quản lý hình ảnh của thông tin đăng tải:


 1. Từ Seller Central, nhấp vào thẻ Hàng lưu kho và chọn Tải lên hình ảnh.
 2. Nhấp vào thẻ Trình quản lý hình ảnh .
 3. Trong ngăn bên trái, tìm kiếm sản phẩm bằng cách sử dụng ASIN hoặc SKU.
 4. Từ kết quả tìm kiếm, chọn sản phẩm bạn muốn thay đổi hình ảnh.
  Note: Để xem trước các hình ảnh hiện tại được liên kết với sản phẩm, hãy nhấp vào menu thả xuống Hình ảnh đang hiển thị.
 5. Để thay đổi các hình ảnh biến thể khác (chính, mặt trước, mặt sau bên hông, v.v.) cho sản phẩm, nhấp vào Tải lên bên dưới Hình ảnh do bạn gửi.

  Để biết thêm thông tin về các hình ảnh biến thể, hãy truy cập Hình ảnh biến thể.

  Note: Các khuyến nghị về hình ảnh biến thể được chọn sẵn tuân thủ theo hướng dẫn về quy cách đối với danh mục sản phẩm của bạn. Để thêm biến thể không được chọn sẵn, hãy chọn danh sách thả xuống bên cạnh tên biến thể để thay thế bằng mã biến thể khác trước khi tải lên hình ảnh.

 6. Chọn hình ảnh từ máy tính và nhấp vào Mở. Thao tác này sẽ gửi hình ảnh đến biến thể đó.
 7. Để xóa hình ảnh do bạn gửi trước đó, hãy nhấp vào biểu tượng thùng rác bên dưới hình thu nhỏ của hình ảnh và xác nhận xóa. Hình ảnh dùng cho các ASIN biến thể sẽ cần phải được xóa riêng lẻ khỏi mỗi ASIN. Bạn không thể xóa ảnh chính vì tất cả ASIN đều yêu cầu ảnh chính. Thay vào đó, bạn có thể thay thế ảnh chính bằng một hình ảnh mới bằng cách nhấp vào biểu tượng máy ảnh bên dưới hình thu nhỏ chính để xóa ảnh gốc.

Thêm hình ảnh với số lượng lớn vào thông tin đăng tải hiện có


 1. Từ Seller Central, nhấp vào thẻ Hàng lưu kho và chọn Tải lên hình ảnh.
 2. Nhấp vào thẻ Tải lên hình ảnh hàng loạt và xem lại các yêu cầu về hình ảnh.
 3. Trong phần Tải lên hình ảnh, hãy kéo hoặc nhấp để thêm hình ảnh hoặc tệp zip từ máy tính của bạn.
 4. Nhấp vào Mở và chọn tệp hình ảnh từ máy tính của bạn.
 5. Nhấp vào Gửi hình ảnh.

Để biết thêm về cách xem trạng thái tải lên hình ảnh và các sản phẩm bị xóa khỏi kết quả tìm kiếm do vấn đề về hình ảnh, hãy truy cập Vấn đề về hình ảnh. Để tìm hiểu thêm về cách gửi video, hãy truy cập Tải lên video.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates