Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Đảm bảo sản phẩm — Bán đồ chơi & trò chơi trẻ em tại Hoa Kỳ

Note: Nếu bạn đăng tải sản phẩm để bán trên Amazon, bạn phải tuân thủ tất cả các luật liên bang, tiểu bang, địa phương và các chính sách của Amazon áp dụng cho các sản phẩm đó cũng như các sản phẩm đăng tải.

Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy:

 • Chính sách của Amazon về bán đồ chơi & trò chơi trẻ em tại Hoa Kỳ
 • Cách xin yêu cầu phê duyệt để bán đồ chơi & trò chơi trẻ em
 • Cách gửi các tài liệu cần thiết để yêu cầu phê duyệt
 • Các phòng thí nghiệm bạn có thể sử dụng để có được báo cáo thử nghiệm
 • Hậu quả của việc vi phạm chính sách
 • Thông tin bổ sung

Chính sách của Amazon về bán đồ chơi & trò chơi trẻ em tại Hoa Kỳ

Tại Hoa Kỳ, tất cả đồ chơi & trò chơi dành cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của liên bang, bao gồm Yêu cầu về an toàn tiêu dùng tiêu chuẩn đối với an toàn đồ chơi & trò chơi (ASTM F963-17) và Đạo luật cải thiện an toàn sản phẩm tiêu dùng (CPSIA).

Sản phẩm được xác định là “sản phẩm dành cho trẻ em” dựa trên các tiêu chí sau:

 • Mục đích sử dụng: ASIN có dành cho trẻ em sử dụng không?
 • Hình ảnh bao bì: ASIN có được tiếp thị hướng tới trẻ em không?
 • Phân loại độ tuổi được liệt kê trên bao bì cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống
 • Thường được công nhận: ASIN có thường được xác định là dành cho trẻ em sử dụng không?
 • Hướng dẫn xác định độ tuổi của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSC) – Liệu CPSC có xác định sản phẩm là để dành cho trẻ em không?

Là người bán đồ chơi & trò chơi trẻ em tại Hoa Kỳ, Amazon yêu cầu thông tin và tài liệu về an toàn đồ chơi & trò chơi để xác nhận rằng sản phẩm của bạn đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hiện hành. Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSC) cung cấp hướng dẫn cho các doanh nghiệp về cách tuân thủ các yêu cầu này.

Cách xin yêu cầu phê duyệt để bán đồ chơi & trò chơi trẻ em

Chính sách của Amazon yêu cầu tất cả người bán đồ chơi & trò chơi phải có tài liệu an toàn được liệt kê dưới đây. Khi có yêu cầu, bạn phải kịp thời gửi tài liệu an toàn cần thiết:

 1. Giấy chứng nhận sản phẩm dành cho trẻ em (CPC) từ nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu cho các ASIN bạn đang đăng ký bán.
 2. Báo cáo thử nghiệm từ phòng thí nghiệm thực hiện thử nghiệm được CPSC chấp nhận, xác nhận rằng mỗi sản phẩm đã được thử nghiệm theo Yêu cầu về an toàn tiêu dùng tiêu chuẩn đối với an toàn đồ chơi & trò chơi (ASTM F963-17) và các tiêu chuẩn trong Đạo luật cải thiện an toàn sản phẩm tiêu dùng (CPSIA).

Note: Báo cáo thử nghiệm phải có hình ảnh của các sản phẩm được thử nghiệm, bao gồm bao bì, phân loại độ tuổi và nhãn theo dõi/cảnh báo. Các hình ảnh trên báo cáo thử nghiệm phải xác nhận (các) sản phẩm giống như hình ảnh được cung cấp trên trang thông tin chi tiết. Ngoài ra, cần có cảnh báo các bộ phận nhỏ và phân loại độ tuổi hiển thị trên trang thông tin chi tiết của bạn dưới dạng thuộc tính CPSIA. Vui lòng xem trang trợ giúp CPSIA.
Sản phẩm Yêu cầu thử nghiệm
Đồ chơi & trò chơi dành cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống

ASTM F963-16/17 (Đồ chơi & Trò chơi), CPSIA (Chì, Phthalat), Cảnh báo các bộ phận nhỏ, Phân loại độ tuổi và Nhãn cảnh báo/theo dõi hiện hành.

Có thể yêu cầu thử nghiệm bổ sung tùy thuộc vào loại đồ chơi & trò chơi đang được đăng tải. Bạn có thể xác minh các yêu cầu này với phòng thí nghiệm thực hiện thử nghiệm được CPSC chấp nhận mà bạn đã chọn.

Note: Các nhà sản xuất hàng loạt nhỏ (SBM) được đăng ký với Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng có thể được miễn hay giảm một số yêu cầu thử nghiệm của bên thứ ba nhất định đối với các sản phẩm dành cho trẻ em. Nếu bạn là SBM đã đăng ký, vui lòng cung cấp tài liệu xác định rõ thông tin đăng ký của bạn để trạng thái của bạn được tính đến khi Amazon xem xét tài liệu tuân thủ đã gửi của bạn. Để biết thêm thông tin về Sản xuất hàng loạt nhỏ hoặc để xem bạn có đủ điều kiện hay không, vui lòng nhấp vào đây.

Cách gửi thông tin

Để gửi tài liệu cho (các) ASIN của bạn, hãy hoàn thành các bước sau để bắt đầu quá trình nộp đơn:

 1. Trong Seller Central, nhấp vào trình đơn Hiệu suất và chọn Tình trạng tài khoản.
 2. Bên dưới Yêu cầu quy định về sản phẩm, nhấp vào Tài liệu yêu cầu.
 3. Nhấp vào Cung cấp tài liệu hoặc Kháng cáo bên cạnh sản phẩm.
 4. Làm theo các bước để trả lời Đây có phải là kháng cáo và hoàn thành phần Gửi các tài liệu yêu cầu.

Nếu một ASIN có nhiều SKU, chỉ cần gửi tài liệu một lần cho mỗi ASIN được phê duyệt.

Note: Bạn xác nhận tất cả các tài liệu bạn gửi đều đúng, xác thực và chính xác. Amazon có thể hủy các đặc quyền bán hàng của bạn nếu bạn không đáp ứng được các yêu cầu an toàn này. Trang thông tin chi tiết phải có hình ảnh xác nhận (các) sản phẩm giống với (các) sản phẩm có trong hình ảnh trong báo cáo thử nghiệm.

Các phòng thí nghiệm bạn có thể sử dụng để có được báo cáo thử nghiệm

Bạn phải cung cấp tài liệu an toàn về đồ chơi & trò chơi từ các phòng thí nghiệm thực hiện thử nghiệm của bên thứ ba được CPSC chấp nhận để chứng minh rằng mỗi sản phẩm được thử nghiệm đều đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn yêu cầu.

CPSC đã đăng danh sách các phòng thí nghiệm thực hiện thử nghiệm được CPSC chấp nhận. Một số phòng thí nghiệm đưa ra mức giá thử nghiệm đặc biệt của Amazon. Danh sách các nhà cung cấp Giải pháp tuân thủ này có tại đây.

Vi phạm chính sách

Nếu bạn không cung cấp thông tin cần thiết trước thời hạn áp dụng, chúng tôi có thể sẽ:

 • Xóa các sản phẩm đăng tải liên quan
 • Tạm dừng tính năng thêm sản phẩm mới và/hoặc đặc quyền đăng tải sản phẩm
 • Giữ lại bất kỳ khoản thanh toán đến hạn nào của bạn
 • Tiến hành tố tụng

Chúng tôi có toàn quyền thực hiện thêm bất kỳ hành động nào nếu thấy cần thiết.

Note: Hành động gửi tuân thủ sản phẩm không ảnh hưởng đến Xếp hạng tình trạng tài khoản trừ khi có vi phạm chính sách.

Thông tin bổ sung

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates