Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Lịch sử bán hàng

Bạn có thể xem việc bán hàng của bạn đang có xu hướng như thế nào đối với mỗi thông tin đăng tải trong danh mục của bạn dưới cột Lịch sử bán hàng trong trang Quản lý giá . Trong các cài đặt mặc định, cột này sẽ hiển thị:

  • Doanh số bán hàng của bạn trong 30 ngày qua
  • Tỷ lệ phần trăm doanh số bán hàng trong 30 ngày qua

Ví dụ

Doanh số bán hàng trong 30 ngày gần nhất (tháng 5 năm 2015 đến tháng 6 năm 2015) Doanh số bán hàng trong 30 ngày đó (tháng 4 năm 2015 đến tháng 5 năm 2015) Giá trị được hiển thị trong cột Lịch sử bán hàng
15 10 15 (50%)
20 25 20 (-20%)

Để xem đồ thị lịch sử bán hàng của bạn đối với một thông tin đăng tải, hãy nhấp vào giá trị được hiển thị trong cột Lịch sử bán hàng dành cho thông tin đăng tải đó.

Để thay đổi phạm vi ngày của lịch sử bán hàng mà bạn muốn xem:


  1. Đi tới trang Quản lý giá .
  2. Nhấp vào liên kết trong cột SKU.
  3. Trong biểu đồ Lịch sử bán hàng, bạn có thể chọn 7 ngày, 30 ngày, 6 tháng hoặc 12 tháng.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates