Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Theo dõi đánh giá từ chương trình Vine của bạn

Bạn có thể theo dõi đánh giá từ chương trình Vine đối với các sản phẩm bạn đã đăng ký:
  1. Trong Seller Central, hãy chọn Quảng cáo, sau đó nhấp vào Vine.
  2. Tìm kiếm SKU hoặc ASIN trên trang tổng quan về chương trình Vine.
Trong thẻ Đánh giá từ chương trình Vine, bạn có thể xem số lượng đánh giá đã được gửi bởi người trải nghiệm trong chương trình Vine. Để truy cập các đánh giá của chương trình Vine đã được đăng, bạn có thể nhấp vào tiêu đề sản phẩm để vào trang chi tiết sản phẩm, tại đó bạn có thể xác định các đánh giá của chương trình Vine bằng thẻ “Đánh giá Amazon Vine về một sản phẩm miễn phí”.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates