Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Các thông báo lỗi về chương trình Nhỏ và nhẹ

Dưới đây là thông báo lỗi mà bạn có thể thấy khi đăng ký sản phẩm tham gia chương trình FBA Nhỏ và nhẹ và thông tin giúp bạn giải quyết các lỗi này.

Thông báo lỗi Thông tin khác
MSKU được cung cấp không trùng khớp với bất kỳ ưu đãi hiện có nào. Vui lòng đảm bảo MSKU này là hợp lệ và đã được nhập chính xác (sự cố thường gặp là thêm khoảng trống trước hoặc sau MSKU trong tệp Excel) và lưu thẻ Tải lên chỉ ở định dạng tệp văn bản có thẻ phân cách (.txt) trước khi tải lên.

Kiểm tra xem SKU người bán có hợp lệ và được nhập chính xác hay không.

Amazon giờ đây chấp nhận các mẫu hàng lưu kho ở định dạng Excel. Bạn không còn phải lưu mẫu hàng lưu kho của mình dưới dạng tệp văn bản trước khi tải lên.

Sản phẩm đang thiếu thông tin trọng lượng bao bì trong Seller Central. Hãy đảm bảo rằng trường này có trong mẫu sản phẩm; xem xét và cập nhật thông tin cho sản phẩm này bằng cách nhấp vào nút Chỉnh sửa Thêm chi tiết trong trang Quản lý hàng lưu kho của bạn. Để thêm trường chi tiết sản phẩm tham khảo trangTrợ giúp này. Trường bắt buộc cho chương trình Nhỏ và nhẹ là trọng lượng (không phải “trọng lượng mục hàng” hoặc “trọng lượng vận chuyển”). Bạn cần điền thông tin vào trường trọng lượng và đưa nó vào mẫu hàng lưu kho.
Sản phẩm này bị thiếu thông tin kích thước gói hàng trong Seller Central. Vui lòng đảm bảo rằng trường này có trong mẫu sản phẩm; xem xét và cập nhật thông tin cho sản phẩm này bằng cách nhấp vào nút Chỉnh sửaThêm chi tiết trong trang Quản lý hàng lưu kho của bạn. Để thêm trường chi tiết sản phẩm tham khảo trangTrợ giúp này. Kích thước gói hàng, Chiều dài, Chiều rộng, Chiều cao là trường bắt buộc cho chương trình Nhỏ và nhẹ (không phải “kích thước mục hàng”). Bạn cần điền thông tin vào trường kích thước gói hàng và đưa nó vào mẫu hàng lưu kho.
Sản phẩm dành cho người lớn không đủ điều kiện tham gia chương trình Nhỏ và nhẹ. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu về tính đủ điều kiện của sản phẩm của chương trình, hãy truy cập chương trình FBA Nhỏ và nhẹ.

Thẻ giao dịch không đủ điều kiện tham gia chương trình Nhỏ và nhẹ. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu về tính đủ điều kiện của chương trình, hãy tham khảo trang chương trình FBA Nhỏ và nhẹ.

Bảo hành không đủ điều kiện tham gia chương trình Nhỏ và nhẹ. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu về tính đủ điều kiện của chương trình, hãy truy cập chương trình FBA Nhỏ và nhẹ. Để biết thêm chi tiết, hãy xem bảo hành, gói dịch vụ, hợp đồng và bảo lãnh
Có {nonUnoInventory} đơn vị hàng lưu kho hiện có cho ưu đãi này. Bạn có thể có tối đa {maximumNonUnoInventory} đơn vị hàng lưu kho trong mạng lưới FBA hiện tại trước khi đăng ký tham gia chương trình Nhỏ và nhẹ. Vui lòng bán hết số đơn vị vượt quá ({excessNonUnoInventory}) hoặc loại bỏ chúng trước khi đăng ký ưu đãi này. Bạn cũng có thể tạo một ưu đãi mới (SKU người bán) và gửi lại sản phẩm để đăng ký. Bạn có thể tạo SKU người bán mới trên trang Tìm kiếm sản phẩm. Chỉ có thể chuyển đổi một số lượng hạn chế hàng tồn kho của các ưu đãi hiện có trong chương trình FBA tiêu chuẩn sang chương trình Nhỏ và nhẹ. Nếu hàng lưu kho của bạn (bao gồm cả các lô hàng đã tạo) vượt quá giới hạn đó, vui lòng làm theo hướng dẫn được đề xuất. Sau khi đăng ký tham gia chương trình Nhỏ và nhẹ, giới hạn này không còn được áp dụng và bạn có thể gửi thêm hàng lưu kho đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng nhỏ và nhẹ
Các sản phẩm đã qua sử dụng không đủ điều kiện tham gia chương trình Nhỏ và nhẹ. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu về tính đủ điều kiện của chương trình, hãy truy cập chương trình FBA Nhỏ và nhẹ.

SKU người bán được cung cấp đã được liên kết với một sản phẩm trong FBA và không thể đăng ký tham gia chương trình Nhỏ và nhẹ. Bạn có thể tạo một ưu đãi mới (SKU người bán) và gửi lại sản phẩm để đăng ký. Bạn có thể tạo SKU người bán mới trên trang Tìm kiếm sản phẩm. Đối với các mục hàng trong hàng lưu kho được theo dõi bằng mã vạch nhà sản xuất, bạn sẽ cần tạo SKU người bán mới cho chương trình Nhỏ và nhẹ. Trước tiên, hãy tạo MSKU mới, dưới dạng ưu đãi tự hoàn thiện đơn hàng. Sau đó đăng ký MSKU vào chương trình Nhỏ và nhẹ và chúng tôi sẽ chuyển đổi ưu đãi sang FBA.
Hạn chế của khách hàng đối với sản phẩm này không đủ điều kiện tham gia chương trình Nhỏ và nhẹ. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu về tính đủ điều kiện của chương trình, hãy truy cập chương trình FBA Nhỏ và nhẹ.

Chương trình Nhỏ và nhẹ không có sẵn ở thị trường đã chọn.

Tài khoản của bạn không đủ điều kiện tham gia chương trình Nhỏ và nhẹ do các vấn đề liên quan đến khiếu nại của khách hàng gần đây và/hoặc các vấn đề về thông tin đăng tải. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng. Bạn có thể đăng ký lại chương trình Nhỏ và nhẹ một lần nữa sau khi tăng thêm doanh số bán hàng mà không có khiếu nại, vấn đề về thông tin đăng tải hoặc vấn đề với hàng tồn kho được vận chuyển đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC).
Sản phẩm này không đáp ứng yêu cầu về tốc độ bán hàng cho chương trình Nhỏ và nhẹ. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu về tính đủ điều kiện của chương trình, hãy truy cập chương trình FBA Nhỏ và nhẹ. Chương trình Nhỏ và nhẹ được thiết kế cho các sản phẩm tiêu dùng nhanh với tối thiểu 25 đơn vị được bán trong bốn tuần trước đó. Nếu bạn thấy rằng sản phẩm của mình đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu bán hàng nhưng bạn vẫn gặp lỗi, có thể đã có sự chậm trễ trong báo cáo. Hãy kiểm tra hiệu suất sản phẩm một lần nữa vào ngày thứ Hai tiếp theo khi dữ liệu được cập nhật.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates