Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Danh sách các công cụ tính phí hữu ích

Công cụ ước tính chi phí

Tìm hiểu các công cụ do Amazon cung cấp dùng để ước tính và xem lại chi phí của bạn.

Máy tính doanh thu Ước tính chi phí và lợi nhuận dựa trên kênh hoàn thiện đơn hàng. Đi tới Máy tính doanh thu.
Báo cáo xem trước lệ phí Báo cáo này ước tính chi phí bán hàng trên Amazon và phí hoàn thiện đơn hàng cho các thông tin đăng tải hiện tại của bạn. Để tải xuống báo cáo, hãy truy cập Báo cáo Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon.
Phí ước tính cho mỗi đơn vị bán ra Xem trước các chi phí cốt lõi để bán hàng trên Amazon và hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon khi bán một đơn vị của một SKU cụ thể. Để xem phí ước tính, hãy đi tới Quản lý hàng lưu kho.
Báo cáo phí hoa hồng tham khảo Báo cáo này cho biết phí giới thiệu ước tính dựa trên giá sản phẩm niêm yết hiện tại của bạn. Để tải xuống báo cáo, hãy truy cập Báo cáo hàng lưu kho.
API GetMyFeesEstimate API GetMyFeesEstimate lấy danh sách các sản phẩm và trả về việc bán hàng trên Amazon và phí hoàn thiện cho các sản phẩm đó.

Các công cụ để xem lại chi phí đã trả

Thẻ lợi nhuận của SKU Xem lại lợi nhuận của các SKU của bạn theo thời gian. Để xem thẻ lợi nhuận của SKU, hãy đi tới Quản lý hàng lưu kho và nhấp vào SKU.
Tóm tắt thanh toán Trang này cung cấp thông tin tóm tắt về các khoản thanh toán, bao gồm các chi phí đã trả. Các báo cáo liên kết cung cấp thông tin phân tích chi tiết về các chi phí đã thanh toán cho các giao dịch và sự kiện cụ thể. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Trang tổng quan thanh toán.
Trình giải thích phí Xem chi tiết về cách tính phí bán hàng của bạn trong một giao dịch cụ thể với Trình giải thích phí. Đi tới màn hình Xem giao dịch để xem chi tiết của một giao dịch cụ thể.
Báo cáo phí lưu trữ hàng tháng Báo cáo này cho biết phí lưu trữ hàng tháng ước tính cho mỗi ASIN được lưu trữ tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng của bạn. Để tải xuống báo cáo, hãy truy cập Báo cáo Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon.
Báo cáo phí lưu trữ dài hạn Báo cáo này cho biết phí lưu trữ dài hạn theo từng mục hàng trong hàng lưu kho được lưu trữ tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng của bạn. Để tải xuống báo cáo, hãy truy cập Báo cáo Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon.
Báo cáo phí hàng tồn thặng dư lưu kho Báo cáo này cho biết phí hàng tồn thặng dự lưu kho ước tính, dựa trên hình thức lưu trữ, đối với hàng lưu kho của bạn tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng vượt quá giới hạn lưu trữ. Để tải xuống báo cáo, hãy truy cập Báo cáo Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon.
Hướng dẫn về danh mục phí Đây là danh sách các sản phẩm chi tiết, có thể tìm kiếm trong từng danh mục phí, cho phép bạn nhanh chóng tìm thấy danh mục phí của một mục hàng cụ thể. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Tìm hiểu về các danh mục phí.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates