Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Danh sách các công cụ tính phí hữu ích

Công cụ ước tính chi phí

Tìm hiểu các công cụ khác nhau do Amazon cung cấp để ước tính và xem lại các khoản chi phí của bạn.

Máy tính doanh thu Ước tính chi phí và lợi nhuận dựa trên kênh hoàn thiện đơn hàng. (Công cụ tính lượt truy cập)
Báo cáo xem trước lệ phí Tải xuống báo cáo về hoạt động bán hàng trên Amazon và phí hoàn thiện ước tính cho các thông tin đăng tải hiện tại của bạn. (Có thể truy cập trong Báo cáo về hoàn thiện đơn hàng)
Phí ước tính cho mỗi đơn vị tiện ích được bán ra Xem trước các chi phí cốt lõi để bán hàng trên Amazon và hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) khi một đơn vị được bán của một SKU cụ thể. (Có thể truy cập trên Quản lý hàng lưu kho)
Báo cáo phí hoa hồng tham khảo Tải xuống báo cáo phí giới thiệu ước tính dựa trên giá sản phẩm hiện đang được đăng tải của bạn. (Có thể truy cập trong Báo cáo hàng lưu kho)
API GetMyFeesEstimate API GetMyFeesEstimate lấy danh sách các sản phẩm và trả về việc bán hàng trên Amazon và phí hoàn thiện cho các sản phẩm đó.

Các công cụ để xem lại các chi phí đã trả

Thẻ chi phí Amazon Xem lại các chi phí đã bị thu phí trên SKU theo thời gian. (Có thể truy cập vào trong trung tâm SKU, bằng cách nhấp vào SKU trong Quản lý hàng lưu kho)
Thanh toán Trang này cung cấp thông tin tóm tắt về các khoản thanh toán, bao gồm các chi phí đã trả. Các báo cáo được liên kết đưa ra phân tích chi tiết về các chi phí thanh toán trên các giao dịch và sự kiện cụ thể. (Trang truy cập)
Trình giải thích phí Xem thêm chi tiết về cách tính phí bán hàng của bạn trên một giao dịch cụ thể với Trình giải thích phí. (Có thể truy cập trong Thanh toán — Xem giao dịch, khi xem chi tiết của một giao dịch cụ thể)
Báo cáo phí lưu trữ hàng tháng Tải xuống báo cáo phí lưu trữ hàng tháng ước tính cho mỗi ASIN trong hàng lưu kho của bạn được lưu trữ tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon. (Có thể truy cập trong Báo cáo về hoàn thiện đơn hàng)
Báo cáo phí lưu trữ dài hạn Tải xuống báo cáo phí lưu trữ dài hạn theo từng mục hàng cho hàng lưu kho của bạn được lưu trữ tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon. (Có thể truy cập trong Báo cáo về hoàn thiện đơn hàng)
Báo cáo phí hàng tồn thặng dư lưu trữ hàng lưu kho Tải xuống báo cáo phí hàng tồn thặng dư lưu trữ hàng lưu kho ước tính, dựa trên loại lưu trữ, đối với hàng lưu kho của bạn tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon vượt quá giới hạn lưu trữ của bạn. (Có thể truy cập trong Báo cáo về hoàn thiện đơn hàng)
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates