Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Trình quản lý giới hạn lưu kho

Nếu bạn có giới hạn lưu trữ hàng lưu kho hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) nhưng có thể cần thêm chỗ cho các sản phẩm mà bạn tin chắc rằng chúng sẽ gây tiếng vang với khách hàng, bạn có thể yêu cầu tăng giới hạn khối lượng lưu trữ FBA của mình.

Để gửi yêu cầu, hãy truy cập Trình quản lý giới hạn lưu kho. Trên trang này, bạn có thể tạo, hủy và theo dõi yêu cầu của mình.

Trong yêu cầu của bạn, hãy ghi rõ các thông tin sau:

  • Bạn muốn có thêm bao nhiêu không gian lưu trữ bổ sung trong khoảng thời gian quy định (lên đến 20% giới hạn ban đầu của bạn hoặc 2.000 feet khối, tùy theo giá trị nào lớn hơn).
  • Phí đặt trước tối đa mà bạn sẵn sàng trả cho không gian bổ sung này, nếu có. Phí này có thể được thanh toán bằng tín dụng hiệu suất kiếm được từ doanh số bán hàng mà bạn tạo ra nhờ sử dụng không gian bổ sung này. Không yêu cầu thanh toán trước.

Important: Phí đặt trước mà bạn đặt ra nên thể hiện sự tin tưởng của bạn vào khả năng sử dụng thêm không gian và bù đắp phí giữ chỗ này bằng tín dụng hiệu suất. Nếu bạn không cho rằng mình có thể sử dụng không gian một cách hiệu quả và bù đắp phí này, chúng tôi khuyên bạn không nên yêu cầu cấp không gian vì bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về số dư còn lại (phí đặt trước trừ đi tín dụng hiệu suất).

Chúng tôi sẽ đánh giá sức chứa của trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) hàng tuần và đáp ứng yêu cầu khi có không gian, bắt đầu bằng khoản phí đặt trước cao nhất. Không gian được cấp sẽ khả dụng cho bạn trong toàn bộ khoảng thời gian được chỉ định.

Note: Phí của bạn có thể thấp hơn mức bạn chỉ định trong yêu cầu của mình. Đối với tất cả người bán có yêu cầu được đáp ứng trong cùng một tuần, phí đặt trước thấp nhất được cấp sẽ được áp dụng, bất kể mức phí đặt trước bạn đầu mà bạn gửi đi.

Bạn sẽ kiếm được tín dụng hiệu suất là $0,15 cho mỗi đô la doanh số mà bạn tạo ra nhờ sử dụng không gian bổ sung này. Chúng tôi đã thiết kế khoản tín dụng này để mang đến cho bạn cơ hội bù đắp 100% phí đặt trước nếu bạn sử dụng không gian bổ sung này một cách hiệu quả.

Phí đặt trước

Phí đặt trước là số tiền trên mỗi foot khối dung lượng lưu kho được yêu cầu mà bạn phải thanh toán vào cuối khoảng thời gian được xác định nếu yêu cầu của bạn được đáp ứng và bạn không tạo ra doanh số bán hàng trong khoảng thời gian này.

Khi gửi yêu cầu không gian bổ sung, bạn sẽ chỉ định mức phí tối đa mà bạn sẵn sàng trả để đặt thêm không gian. Yêu cầu của bạn có thể được đáp ứng với mức phí mà bạn chỉ định hoặc thấp hơn.

Nếu yêu cầu của bạn được đáp ứng, chúng tôi có thể giảm thêm phí đặt trước vào một ngày sau đó theo nội dung đảm bảo phí đặt trước thấp nhấtcủa chúng tôi. Phí này có thể được bù đắp một phần hoặc toàn bộ bằng số tiền tín dụng hiệu suất mà bạn kiếm được.

Chúng tôi sẽ thu phí đặt trước sau khi khoảng thời gian được chỉ định kết thúc. Ví dụ: nếu bạn được cấp không gian lưu trữ bổ sung từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12, phí đặt trước (nếu có) sẽ được tính vào đầu tháng 1.

Đảm bảo phí đặt trước thấp nhất

Nếu yêu cầu không gian lưu trữ bổ sung của bạn được đáp ứng, phí đặt trước của bạn sẽ luôn nhỏ hơn hoặc bằng phí đặt trước tối đa mà bạn đã chỉ định trong yêu cầu của mình. Ngoài ra, chúng tôi sẽ áp dụng cùng khoản phí đặt trước theo foot khối này cho những người bán khác có yêu cầu được đáp ứng trong tuần đó.

Nếu các yêu cầu khác được đáp ứng với khoản phí đặt trước thấp hơn trong cùng kỳ vào một ngày trong tương lai, yêu cầu đã được đáp ứng của bạn sẽ điều chỉnh giảm để trùng khớp với mức phí thấp hơn này. Với đảm bảo này, bạn có thể yêu cầu sớm và an tâm rằng bạn không cần chờ đợi để nhận được mức phí đặt trước thấp hơn.

Tín dụng hiệu suất

Tất cả người bán được cấp thêm không gian lưu trữ và tạo ra doanh số bán hàng sẽ nhận được tín dụng hiệu suất. Tín dụng hiệu suất mà bạn được kiếm được sẽ là $0,15 cho mỗi đô la doanh số bạn tạo ra nhờ sử dụng không gian bổ sung này.

Chúng tôi xác định doanh số bán hàng mà bạn tạo ra bằng cách tính toán doanh số bán hàng đối với các đơn vị được vận chuyển từ ngày bắt đầu và ngày kết thúc của khoảng thời gian đối với các ASIN thuộc loại lưu kho để tăng giới hạn (ví dụ: lưu trữ kích thước tiêu chuẩn của Hoa Kỳ). Số tiền này được tính theo tỷ lệ phần trăm trên tổng giới hạn mà không gian bổ sung thể hiện.

Với đủ doanh số bán hàng, tín dụng hiệu suất của bạn có thể bù đắp lên đến 100% phí đặt trước của bạn, nghĩa là bạn sẽ không phải trả thêm phí cho không gian bổ sung.

Dưới đây là một ví dụ (xem Ví dụ 1 trong bảng bên dưới): Giả sử bạn nhận được giới hạn lưu trữ FBA ban đầu là 1.000 feet khối trong kho lưu trữ kích thước tiêu chuẩn của Hoa Kỳ và bạn được chấp thuận dùng thêm 500 feet khối, với tổng giới hạn là 1.500 feet khối. Điều này có nghĩa là một phần ba tổng giới hạn kích thước tiêu chuẩn Hoa Kỳ của bạn xuất phát từ yêu cầu của bạn (500/1.500). Do đó, một phần ba doanh số bán hàng của các ASIN kích thước tiêu chuẩn tại Hoa Kỳ của bạn sẽ đủ điều kiện nhận tín dụng hiệu suất.

Bây giờ, giả sử tổng doanh số bán hàng theo kỳ của bạn cho các ASIN trong loại lưu kho đó là $105.000, nghĩa là bạn có doanh số bán hàng đủ điều kiện là $35.000 [$105.000 x (1/3)]. Tín dụng hiệu suất là $0,15 cho mỗi đô la doanh số đủ điều kiện, hoặc 0,15 x $35.000 = $5.250. Vì vậy, bạn sẽ nhận được tín dụng hiệu suất là $5.250 (hoặc toàn bộ số tiền phí đặt trước của bạn, nếu khoản đó ít hơn $5.250).

Tip: Sau khi giai đoạn tăng giới hạn không gian lưu trữ của bạn bắt đầu, bạn có thể theo dõi số lượng tín dụng hiệu suất mình đã kiếm được trong Trình quản lý giới hạn lưu trữ. Bản xem trước của tín dụng hiệu suất được cập nhật hàng ngày.

Ví dụ về tín dụng hiệu suất

Dòng Mô tả Cách tính Ví dụ 1 Ví dụ 2
1 Giới hạn lưu kho hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) gốc Do Amazon đặt 1.000 8.000
2 Mức tăng lưu kho được đáp ứng Do người bán đặt 500 2.000
3 Giới hạn lưu kho hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) Dòng 1 + Dòng 2 1.500 10.000
4 Tăng tỷ lệ lưu kho Dòng 2 / Dòng 3 0,33 0,20
5 Tổng doanh số bán hàng hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) thực tế

$105.000 $1.250.000
6 Doanh số bán hàng theo tỷ lệ lưu kho Dòng 5 x Dòng 4 $35.000 $250.000
7 Tỷ lệ tín dụng hiệu suất Do Amazon đặt 15% 15%
8 Tín dụng hiệu suất đạt được Dòng 6 x Dòng 7 $5.250 $37.500

Ngày hết hạn đối với các yêu cầu

Khi bạn tạo yêu cầu cho không gia lưu trữ bổ sung, bạn cũng sẽ đặt ra ngày hết hạn yêu cầu. Nếu chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của bạn trước ngày hết hạn do bạn đặt ra, chúng tôi sẽ không xem xét yêu cầu của bạn nữa.

Chúng tôi đưa vào tính năng này vì chúng tôi nhận ra rằng bạn có thể cần cam kết thực hiện thu mua hoặc đưa ra các quyết định sản xuất cho doanh nghiệp không gian lưu trữ bổ sung đó có thể không còn hữu ích sau một ngày nhất định.

Các câu hỏi thường gặp

Nếu yêu cầu dùng thêm không gian lưu trữ của tôi được phê duyệt, điều gì sẽ xảy ra với giới hạn bổ sung hàng của tôi?

Chúng tôi vẫn áp dụng giới hạn bổ sung hàng cho mọi người bán.

Chúng tôi liên tục đánh giá và cập nhật giới hạn bổ sung hàng dựa trên nhiều yếu tố. Những yếu tố đó bao gồm doanh số bán hàng trong quá khứ và dự báo, mức hàng lưu kho hiện tại, lựa chọn mới, giới hạn dung lượng lưu trữ và sức chứa của trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC).

Khi nào Amazon sẽ cập nhật trạng thái yêu cầu của tôi?

Khi bạn gửi yêu cầu, yêu cầu đó sẽ ở trạng thái đang chờ xử lý và vẫn sẽ ở trạng thái này cho đến khi yêu cầu được đáp ứng hoặc hết hạn.

Chúng tôi sẽ đánh giá tính khả dụng của không gian lưu trữ bổ sung hàng tuần. Khi có chỗ, chúng tôi sẽ phê duyệt các yêu cầu đang chờ xử lý bắt đầu bằng khoản phí đặt trước cao nhất.

Trạng thái yêu cầu của bạn có thể thay đổi chỉ trong một tuần hoặc có thể không thay đổi cho đến ngày hết hạn yêu cầu. Bằng cách thiết lập phí đặt trước, bạn sẽ trực tiếp tác động đến cơ hội được đáp ứng yêu cầu và được đáp ứng nhanh chóng.

Note: Bạn có thể chỉnh sửa hoặc hủy yêu cầu của mình bất cứ lúc nào cho đến khi yêu cầu được đáp ứng hoặc hết hạn. Sau khi yêu cầu của bạn được đáp ứng, bạn sẽ không thể hủy bỏ hoặc chỉnh sửa yêu cầu nữa.

Điều gì sẽ xảy ra nếu yêu cầu tăng giới hạn lưu kho của tôi được đáp ứng?

Khi yêu cầu của bạn được đáp ứng, trạng thái của yêu cầu đó sẽ thay đổi thành được cấp trong Trình quản lý giới hạn lưu kho và bạn sẽ được thông báo qua email. Giới hạn mới và rộng hơn của bạn sẽ được sử dụng để xác định số lượng hàng lưu kho mà bạn có thể gửi đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC), và liệu phí hàng tồn thặng dư cho hàng lưu kho hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) có được thu từ tài khoản của bạn hay không.

Tại thời điểm yêu cầu của bạn được đáp ứng, tài khoản của bạn sẽ không bị thu phí đặt trước. Vào cuối khoảng thời gian đã xác định, tài khoản của bạn sẽ bị tính phí chênh lệch giữa tổng phí đặt trước và tín dụng hiệu suất kiếm được, nếu có.

Nếu tôi không sử dụng không gian bổ sung thì phí đặt trước có bị thu không?

Có. Phí đặt trước của bạn không bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng thực tế của không gian bổ sung mà bạn được cấp.

Nếu bạn không cho rằng mình có thể sử dụng không gian một cách hiệu quả và bù đắp phí đặt trước này bằng tín dụng hiệu suất, chúng tôi khuyên bạn không nên yêu cầu cấp không gian, vì bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về số dư còn lại (phí đặt trước trừ đi tín dụng hiệu suất). Chỉ số hiệu suất hàng tồn kho (IPI) của bạn có thể bị ảnh hưởng nếu bạn yêu cầu và nhận không gian bổ sung mà bạn không sử dụng.

Điều gì sẽ xảy ra nếu giới hạn lưu kho của tôi bị xóa sau khi yêu cầu của tôi được cấp?

Theo chính sách giới hạn lưu trữ hàng lưu kho hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA), bạn có thể không phải tuân theo giới hạn lưu trữ hàng lưu kho hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) nếu điểm chỉ số hiệu suất hàng tồn kho (IPI) của bạn tăng cao hơn ngưỡng chỉ số hiệu suất hàng tồn kho (IPI) trước khi bắt đầu kỳ sắp tới.

Nếu giới hạn lưu kho của bạn bị xóa sau khi yêu cầu của bạn được đáp ứng, yêu cầu của bạn sẽ bị hủy bỏ. Bạn sẽ không còn phải chịu giới hạn lưu kho trong khoảng thời gian này và sẽ không phát sinh phí đặt trước.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates