Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chính sách hoàn trả tiền nhãn lô hàng FBA

Trang này áp dụng cho các nhãn chưa sử dụng đối với các lô hàng của hãng hợp tác vận chuyển.

Quy trình gửi yêu cầu bồi thường khác nhau tùy theo nơi mà mục hàng của bạn bị mất hoặc bị hỏng trong quá trình hoàn thiện đơn hàng:

  • Lô hàng đến Amazon
  • Các hoạt động tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC)
  • Hàng khách trả lại FBA
  • Loại bỏ

Khung thời gian yêu cầu bồi thường

Bạn phải gửi yêu cầu bồi thường trong vòng chín tháng kể từ ngày tạo lô hàng. Các yêu cầu bồi thường được gửi ngoài khung thời gian này không đủ điều kiện để được hoàn trả.

Trước khi bạn gửi khiếu nại

  • Xác nhận rằng lô hàng đã bị hủy hoặc đóng.
  • Xem lại Báo cáo bồi hoàn của bạn để xem liệu bạn đã được hoàn trả đối với các nhãn chưa sử dụng hay chưa.

Gửi yêu cầu bồi thường của bạn

Sau khi xem lại Báo cáo bồi hoàn, nếu bạn vẫn cho rằng một nhãn nào đó chưa sử dụng đủ điều kiện được hoàn trả tiền, bạn có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường. Để gửi đơn yêu cầu bồi thường đối với các nhãn chưa sử dụng, hãy mở yêu cầu bồi thường thông qua trang “Nhận hỗ trợ” trong Seller Central.

Sau khi chúng tôi hoàn tất công tác điều tra yêu cầu bồi thường của bạn, chúng tôi sẽ xác nhận xem yêu cầu bồi thường đó có đủ điều kiện hoàn trả tiền hay không.

Note: Bạn chỉ có thể nộp một yêu cầu bồi thường cho mỗi lô hàng. Các yêu cầu bồi thường bổ sung cho cùng một lô hàng sẽ bị từ chối.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates