Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Phí lưu kho FBA hàng tháng và phụ phí hàng lưu kho trong thời gian dài năm 2022

Note: Để biết tổng quan về tất cả thay đổi về phí bán hàng tại Hoa Kỳ năm 2022, hãy truy cập amazon.com/selling-fee-changes.

Trang này cung cấp thông tin chi tiết về các thay đổi sắp tới đối với phí lưu trữ hàng tháng FBA và phụ phí hàng lưu kho trong thời gian dài.

Thay đổi phí lưu trữ hàng tháng FBA

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2022, phí lưu kho hàng tháng ngoài thời gian cao điểm (Từ tháng 1 đến tháng 9) sẽ tăng thêm $0,08 cho mỗi foot khối đối với sản phẩm có kích thước tiêu chuẩn và $0,05 cho mỗi foot khối đối với sản phẩm quá khổ. Thay đổi này sẽ bắt đầu được phản ánh trong báo cáo phí lưu trữ vào tháng 3 năm 2022 cho tháng 2 năm 2022.

Trước ngày 1 tháng 2 năm 2022
Tháng lưu trữ Kích thước tiêu chuẩn Quá khổ
Tháng 1-Tháng 9 $0,75 mỗi foot khối $0,48 mỗi foot khối
Tháng 10-Tháng 12 $2,40 mỗi foot khối $1,20 mỗi foot khối
Từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 trở đi
Tháng lưu trữ Kích thước tiêu chuẩn Quá khổ
Tháng 1-Tháng 9 $0,83 mỗi foot khối $0,53 mỗi foot khối
Tháng 10-Tháng 12 $2,40 mỗi foot khối $1,20 mỗi foot khối

Phụ phí hàng lưu kho trong thời gian dài FBA

Bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 năm 2022, chúng tôi sẽ áp dụng phụ phí hàng lưu kho trong thời gian dài cho các đơn vị đã được lưu trữ tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng từ 271 đến 365 ngày. Chúng tôi sẽ tiếp tục thu phụ phí hàng lưu kho trong thời gian dài (trước đây được gọi là phí lưu trữ dài hạn) đối với các đơn vị mà chúng tôi lưu trữ trong hơn 365 ngày.

Trước ngày 15 tháng 5 năm 2022
Ngày đánh giá hàng lưu kho Mục hàng trong trung tâm hoàn thiện đơn hàng từ 271 đến 365 ngày Mục hàng trong trung tâm hoàn thiện đơn hàng từ 365 ngày trở lên
Hàng tháng (Ngày 15 của mỗi tháng) Không áp dụng $6,90 cho mỗi foot khối hoặc $0,15 cho mỗi đơn vị, tùy theo giá trị nào lớn hơn
Ngày 15 tháng 5 năm 2022 trở đi
Ngày đánh giá hàng lưu kho Mục hàng trong trung tâm hoàn thiện đơn hàng từ 271 đến 365 ngày Mục hàng trong trung tâm hoàn thiện đơn hàng từ 365 ngày trở lên
Hàng tháng (Ngày 15 của mỗi tháng) $1,50 mỗi foot khối $6,90 cho mỗi foot khối hoặc $0,15 cho mỗi đơn vị, tùy theo giá trị nào lớn hơn
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates