Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chính sách hoàn trả phí FBA: Trọng lượng và kích thước

Các yêu cầu và giới hạn dưới đây áp dụng cho việc hoàn trả phí Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) được chúng tôi xác định đã tính theo trọng lượng hoặc kích thước không chính xác. Chính sách này không áp dụng cho các khoản hoàn trả phí khác.

Amazon sẽ hoàn trả phí FBA nếu chúng tôi xác nhận phí này đã được tính theo trọng lượng hoặc kích thước không chính xác. Khi trọng lượng hoặc kích thước mà người bán cung cấp khác so với số liệu đo lường đã xác minh của Amazon, chúng tôi sẽ ưu tiên lấy số liệu của chúng tôi.

Important: Để đủ điều kiện được hoàn trả theo chính sách này, bạn phải gửi yêu cầu trong vòng 90 ngày kể từ ngày thu phí.

ASIN không đủ điều kiện nhận yêu cầu tái đo lường nếu:

  • Đội ngũ trung tâm hoàn thiện đơn hàng của chúng tôi đã đo lại hai lần trong 60 ngày qua
  • Không có đơn vị có sẵn cho thông tin đăng tải của bạn tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng

Gửi yêu cầu của bạn

[[[P4S_HELP_WEIGHT_AND_DIMENSIONS_FEES_UPDATE_292998:C]]]

Nếu bạn đã xem xét dữ liệu trọng lượng và kích thước trong báo cáo phí và bạn vẫn tin rằng dữ liệu đó là không chính xác, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ người bán và mở một yêu cầu nghiên cứu.

[[[P4S_HELP_WEIGHT_AND_DIMENSIONS_FEES_UPDATE_292998:C]]] [[[P4S_HELP_WEIGHT_AND_DIMENSIONS_FEES_UPDATE_292998:T1]]]

Nếu bạn đã xem xét dữ liệu trọng lượng và kích thước trong báo cáo phí và bạn vẫn tin rằng dữ liệu đó là không chính xác, hãy sử dụng công cụ dưới đây để mở yêu cầu nghiên cứu.

[[[P4S_HELP_WEIGHT_AND_DIMENSIONS_FEES_UPDATE_292998:T1]]]

Trước khi bạn gửi yêu cầu của mình:

[[[P4S_HELP_WEIGHT_AND_DIMENSIONS_FEES_UPDATE_292998:T1]]]

[[[P4S_HELP_WEIGHT_AND_DIMENSIONS_FEES_UPDATE_292998:T1]]]

Note: Đối với mỗi khoản phí, bạn chỉ có thể nộp một yêu cầu bồi thường. Các yêu cầu bồi thường bổ sung cho cùng một khoản phí sẽ bị từ chối.

Sau khi xem xét yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn xem bạn có đủ điều kiện để được hoàn trả hay không.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates