Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chính sách của chương trình Trung tâm thử nghiệm

Bằng cách tham gia chương trình Trung tâm thử nghiệm (“Chương trình”), bạn báo nhận và đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây cùng với các điều khoản và điều kiện chi phối việc bán sản phẩm của bạn tại cửa hàng Amazon (“Thỏa thuận đối tác bán hàng”, bao gồm, ví dụ: Thỏa thuận giải pháp kinh doanh dịch vụ của Amazon):


 1. Cách hoạt động của chương trình

  Thông qua Chương trình, Amazon kết nối các Đối tác bán hàng với một mạng lưới các phòng thí nghiệm của bên thứ ba được chứng nhận và tham gia chương trình (“Phòng thí nghiệm tham gia”), có am hiểu về các yêu cầu cụ thể của Amazon. Phòng thí nghiệm tham gia sẽ gửi trực tiếp báo cáo thử nghiệm đến Amazon, giảm thiểu thời gian xử lý. Amazon sẽ giám sát và kiểm tra hiệu suất của phòng thí nghiệm để đảm bảo rằng bạn nhận được dịch vụ khách hàng có chất lượng cao.

 2. Thử nghiệm sản phẩm

  Khi sử dụng Chương trình, bạn có thể chọn một Phòng thí nghiệm tham gia bất kỳ để thử nghiệm sản phẩm của mình. Danh sách các sản phẩm được Chương trình hỗ trợ được cung cấp tại đây và sẽ được cập nhật tùy từng thời điểm.

  Các Phòng thí nghiệm tham gia có thể yêu cầu bạn ký một hợp đồng riêng hoặc đồng ý với các điều khoản và điều kiện riêng của họ. Amazon không phải một bên tham gia cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ điều khoản, điều kiện, nghĩa vụ, quyền, chi phí hoặc trách nhiệm pháp lý nào mà bạn và Phòng thí nghiệm tham gia có thể đồng ý riêng.

  Bạn có trách nhiệm gửi trực tiếp sản phẩm cần thử nghiệm đến Phòng thí nghiệm tham gia đã chọn và thanh toán trực tiếp cho Phòng thí nghiệm tham gia đó mọi chi phí liên quan đến việc tiếp nhận các dịch vụ trong Chương trình.

  Không phải mọi sản phẩm bạn yêu cầu thử nghiệm đều đủ điều kiện để thử nghiệm theo Chương trình. Các khả năng thử nghiệm của chương trình có thể thay đổi theo thời gian. Nếu một sản phẩm bạn gửi để thử nghiệm không đủ điều kiện tại thời điểm gửi, việc thử nghiệm sản phẩm có thể do Phòng thí nghiệm tham gia ngoài Chương trình thực hiện, tùy theo các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể có giữa bạn với Phòng thí nghiệm tham gia.

 3. Kết quả thử nghiệm

  Việc bạn tham gia Chương trình không đảm bảo rằng các kết quả thử nghiệm đều đạt và các kết quả đạt không đảm bảo rằng bạn đã đáp ứng tất cả các yêu cầu về tuân thủ để đăng tải sản phẩm của mình lên cửa hàng Amazon. Bạn có trách nhiệm đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu bắt buộc về tuân thủ và cung cấp tài liệu về tất cả sản phẩm của bạn cho Amazon.

  Các Phòng thí nghiệm tham gia có thể tạo ra sản phẩm công việc, bao gồm dữ liệu thử nghiệm, báo cáo thử nghiệm và chứng nhận (“Kết quả thử nghiệm”) sau khi thử nghiệm sản phẩm của bạn theo Chương trình và bạn đồng ý rằng các Phòng thí nghiệm tham gia có thể trực tiếp chia sẻ Kết quả thử nghiệm với Amazon. Bạn cũng đồng ý rằng Amazon có thể sử dụng Kết quả thử nghiệm một cách tùy ý, bao gồm nhưng không giới hạn, để đưa ra quyết định về thông tin đăng tải liên quan đến sản phẩm được thử nghiệm của bạn.

  Kết quả thử nghiệm không khẳng định, ngụ ý hay tuyên bố rằng Amazon xác nhận, chứng nhận hoặc phê duyệt sản phẩm của bạn và bạn cũng không được sử dụng Kết quả thử nghiệm để khẳng định, ngụ ý hay tuyên bố điều đó.

 4. Điều khoản bổ sung

  Việc tham gia Chương trình của bạn không giới hạn hay làm thay đổi nghĩa vụ của bạn trong việc tuân thủ tất cả (i) các luật, quy chế và quy định hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn, các nghĩa vụ báo cáo cho các cơ quan về an toàn sản phẩm hay các cơ quan chính phủ khác mà bạn có thể có), (ii) các chính sách, hướng dẫn, điều khoản và điều kiện hiện hành của Amazon và (iii) các nghĩa vụ hợp đồng giữa bạn với Amazon.

 5. Thay đổi chính sách

  Chúng tôi có thể thay đổi chính sách này theo Thỏa thuận đối tác bán hàng. Bạn có trách nhiệm xem lại bất kỳ sửa đổi và thông báo sửa đổi nào như vậy. NẾU BẠN TIẾP TỤC SỬ DỤNG CÁC TÍNH NĂNG SAU KHI CHÚNG TÔI THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH SỬA ĐỔI, BẠN SẼ ĐƯỢC COI LÀ CHẤP NHẬN CÁC SỬA ĐỔI. NẾU KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH SỬA ĐỔI, BẠN KHÔNG ĐƯỢC TIẾP TỤC SỬ DỤNG CÁC TÍNH NĂNG.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates