Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Đăng tải lại sản phẩm Không hoạt động (Đã đóng) - Thông tin đăng tải không hoạt động

Nếu trạng thái sản phẩm của bạn là Không hoạt động (Đã đóng), bạn có thể đăng tải lại bất cứ lúc nào. Hãy thực hiện theo các bước sau để đăng tải lại sản phẩm có trạng thái Không hoạt động (Đã đóng):

  1. Từ menu Hàng lưu kho trên trang chủ Seller Central, chọn Quản lý hàng lưu kho.
    Tip: Trên trang Quản lý hàng lưu kho, chọn bộ lọc trạng thái Không hoạt động phía trên danh sách sản phẩm. Bạn có thể nhấp vào tiêu đề cột Trạng thái để nhóm thông tin đăng tải của bạn theo trạng thái.
  2. Tìm thông tin đăng tải Không hoạt động (Đã đóng) mà bạn muốn đăng tải lại và nhấp vào Đăng tải lại từ menu thả xuống ở ngoài cùng bên phải của hàng mục hàng.
    Note: Nếu trạng thái sản phẩm của bạn không phải là Không hoạt động (Đã đóng), bạn sẽ không thấy tùy chọn Đăng tải lại.
  3. Trên trang tiếp theo, cập nhật chi tiết ưu đãi cho thông tin đăng tải đó và nhấp vào Lưu.
Sản phẩm đăng tải của bạn sẽ hiển thị trên Amazon trong vòng 15 phút. Nếu sản phẩm đăng tải của bạn không hiển thị, tham khảo phần Sửa lỗi “không có thông tin đăng tải”.

Để biết thêm thông tin về cách giải quyết các trạng thái Không hoạt động khác, tham khảo nội dung sau đây:

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates