Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thay đổi cách tạo lô hàng FBA sang quy trình Gửi đến Amazon

Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2022, quy trình Gửi đến Amazon sẽ thay thế quy trình Gửi/bổ sung hàng lưu kho trên tất cả các cửa hàng của chúng tôi. Quy trình Gửi đến Amazon hiện đã có mặt và có thể truy cập được từ Hàng đợi vận chuyển.

Ngày 31 tháng 8 là ngày cuối cùng mà bạn có thể tạo lô hàng bằng quy trình Gửi/bổ sung hàng lưu kho. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, bạn phải tạo tất cả lô hàng FBA mới bằng quy trình Gửi đến Amazon hoặc thông qua API Amazon Marketplace Web Service hoặc API đối tác bán hàng.

Bạn có thể xem và chỉnh sửa các lô hàng tạo bằng quy trình Gửi/bổ sung hàng lưu kho đến hết ngày 29 tháng 11 năm 2022.

Nếu bạn tạo một lô hàng bằng quy trình Gửi/Bổ sung hàng lưu kho trước ngày 1 tháng 9 năm 2022, bạn vẫn có thể xem thông tin chi tiết về lô hàng đó trong Hàng đợi vận chuyển của mình. Thông tin sẽ bao gồm thông tin theo dõi và đối soát.

Note: Bạn có thể sử dụng quy trình Gửi đến Amazon cho các lô hàng Amazon Global Logistics từ Trung Quốc.

Với quy trình Gửi đến Amazon, bạn có thể tạo các mẫu đóng gói có thể dùng lại để lưu nội dung thông tin thùng hàng, thông tin chuẩn bị và dán nhãn cho lô hàng chứa các thùng hàng sử dụng một Đơn vị phân loại hàng tồn kho duy nhất. Ngoài ra, bạn có thể thêm các thùng hàng có một và nhiều Đơn vị phân loại hàng tồn kho vào cùng một quy trình làm việc. Để biết thêm thông tin về các tính năng, hãy truy cập trang Tạo lô hàng bằng quy trình Gửi đến Amazon.

Tạo lô hàng thông qua API

Việc thay thế quy trình Gửi/bổ sung hàng lưu kho bằng quy trình Gửi đến Amazon sẽ không ảnh hưởng đến Amazon Marketplace Web Service hoặc API đối tác bán hàng. Bạn có thể tiếp tục truy cập thông tin chi tiết và thực hiện thay đổi đối với lô hàng mà bạn tạo bằng API từ Hàng đợi vận chuyển sau ngày 1 tháng 9.

Tại thời điểm này, bạn không thể xem và chỉnh sửa các lô hàng mà bạn tạo bằng API trong quy trình Gửi đến Amazon. Trong những tháng tới, quy trình Gửi đến Amazon sẽ tương thích với các API. Qua đó, bạn sẽ có thể xem và chỉnh sửa lô hàng mà bạn tạo bằng API trong quy trình Gửi đến Amazon hoặc sử dụng các API này để chỉnh sửa lô hàng mà bạn tạo trong quy trình Gửi đến Amazon.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates