Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Quản lý cài đặt ngày nghỉ lễ

Tiện ích Cài đặt ngày nghỉ lễ trong Seller Central cung cấp cho người bán thông tin tổng quan về các ngày nghỉ lễ sắp tới. Người bán có thể tùy chỉnh cài đặt sao cho phù hợp với lịch trình hoạt động và khả năng của mình.

Seller Central chứa một bộ các ngày nghỉ lễ được xác định trước. Khi ước tính ngày vận chuyển và ngày giao hàng, ngày nghỉ lễ không được tính là ngày làm việc. Do đó, nếu ngày vận chuyển hoặc ngày giao hàng dự tính rơi vào ngày nghỉ lễ, Cài đặt ngày nghỉ lễ sẽ đẩy ngày vận chuyển hoặc giao hàng đến ngày làm việc tiếp theo. Người bán muốn tiếp tục xử lý và thực hiện các đơn hàng của khách hàng vào các ngày nghỉ lễ có thể ghi đè lên các ngày nghỉ lễ được xác định trước này và yêu cầu tính những ngày này là ngày làm việc bằng cách sử dụng tiện ích Cài đặt ngày nghỉ lễ trong Seller Central.

Cách ghi đè ngày nghỉ lễ trong Seller Central


  1. Trong Seller Central, truy cập Cài đặt > Cài đặt vận chuyển.
  2. Nhấp vào “Chỉnh sửa” bên cạnh “Ngày nghỉ lễ”.
  3. Sau khi nhấp vào “Chỉnh sửa”, bạn sẽ thấy danh sách các ngày nghỉ lễ được xác định trước. Chọn (các) ngày nghỉ lễ bạn muốn ghi đè và tính là (các) ngày làm việc bằng cách nhấp vào (các) hộp kiểm tương ứng.
  4. Nhấp vào Lưu.
  5. Quay lại trang Cài đặt vận chuyển. (Các) ngày nghỉ lễ bạn đã ghi đè sẽ được gắn thẻ là “đặt thành ngày làm việc”.
Remember: Tính năng ghi đè (các) ngày nghỉ lễ chỉ áp dụng cho các đơn hàng được đặt sau khi lưu thay đổi trong tiện ích Ngày nghỉ lễ. Đơn hàng được đặt trước khi lưu thay đổi sẽ không bị ảnh hưởng, bất kể các đơn hàng đã được xử lý hay chưa.

Cách để khổi phục ngày nghỉ lễ

Người bán đã ghi đè ngày nghỉ lễ thành ngày làm việc có thể khôi phục những ngày này thành ngày nghỉ lễ.

  1. Trong Seller Central, truy cập Cài đặt > Cài đặt vận chuyển.
  2. Nhấp vào “Chỉnh sửa” bên cạnh “Ngày nghỉ lễ”.
  3. Sau khi nhấp vào “Chỉnh sửa”, bạn sẽ thấy danh sách các ngày nghỉ lễ, bao gồm các ngày được đặt thành ngày làm việc mà có hộp kiểm bên dưới “Đặt thành ngày làm việc” được đánh dấu.
  4. Nhấp để loại bỏ “✓” trong hộp kiểm để khôi phục những ngày đó thành ngày nghỉ lễ và Nhấp vào lưu.
  5. Quay lại trang Cài đặt vận chuyển. (Các) ngày nghỉ lễ mà bạn đã ghi đè trước đó không còn được gắn thẻ “đặt thành ngày làm việc”.

Remember: Tương tự như tính năng ghi đè (các) ngày nghỉ lễ, tính năng ngược lại chỉ áp dụng cho các đơn hàng được đặt sau khi bạn lưu thay đổi. Đơn hàng được đặt trước khi thay đổi sẽ không bị ảnh hưởng, bất kể các đơn hàng đã được xử lý hay chưa.

Cách Cài đặt ngày nghỉ lễ hoạt động với các cài đặt vận chuyển khác

Đối với ưu đãi liên kết với mẫu vận chuyển thủ công, miễn là người bán sẽ ghi đè ngày nghỉ lễ thành ngày làm việc, ngày đó được tính là một ngày làm việc để có thể xử lý. Đối với các ưu đãi liên kết với mẫu tự động, khi người bán ghi đè ngày nghỉ lễ thành một ngày làm việc và ngày đó là ngày làm việc cho dịch vụ vận chuyển mà người bán đã chọn, thì ngày đó sẽ được tính là ngày làm việc để tính toán ngày vận chuyển ước tính.

Khi một ngày nghỉ rơi vào cuối tuần và người bán ghi đè ngày nghỉ lễ thành ngày làm việc thông qua tiện ích “Cài đặt ngày nghỉ lễ”, ngày hôm đó được tính là một ngày làm việc, bất kể cài đặt lịch làm việc cuối tuần của người bán.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates