Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Đóng thông tin đăng tải

Bạn có thể đóng một thông tin đăng tải bất cứ lúc nào cho đến thời điểm mua hàng. Hành động sẽ này không loại bỏ bản ghi khỏi hàng lưu kho của bạn. SKU và tất cả thông tin đăng tải cho mục hàng sẽ được giữ lại. Ngoài ra, có thể đăng tải lại (hoặc kích hoạt lại) một thông tin đăng tải bất cứ lúc nào. Không có phí liên quan đến việc đóng một thông tin đăng tải.

Để quản lý danh sách sản phẩm đăng tải, hãy làm như sau:

  1. Trên bảng chọn Hàng lưu kho, hãy chọn Quản lý hàng lưu kho.
  2. Trên trang Quản lý hàng lưu kho, hãy chọn bộ lọc trạng thái Đang hoạt động phía trên danh sách sản phẩm.
  3. Tìm thông tin đăng tải bạn muốn đóng và chọn Đóng thông tin đăng tải từ hộp danh sách thả xuống trong cùng một hàng.

Thông tin đăng tải của bạn sẽ xuất hiện dưới dạng Không hoạt động trong vòng 24 giờ.

Note: Thao tác này sẽ tự động đóng thông tin đăng tải của bạn mà không cần xác nhận. Bạn có thể liệt kê lại hoặc kích hoạt lại thông tin đăng tải của mình bất cứ lúc nào.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates