Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chính sách điều tra an toàn thực phẩm

Note: Chúng tôi có thể tiến hành điều tra an toàn thực phẩm khi biết được vấn đề an toàn thực phẩm, chẳng hạn như khi chúng tôi nhận được báo cáo từ khách hàng. Nếu bạn đăng tải sản phẩm để bán trên cửa hàng của chúng tôi, bạn phải tuân thủ tất cả các luật, quy định của địa phương và chính sách của chúng tôi áp dụng cho các sản phẩm và sản phẩm đăng tải đó.

Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy:

  • Chính sách điều tra an toàn thực phẩm
  • Điều tra an toàn thực phẩm
  • Điều gì sẽ xảy ra khi bạn không tuân thủ chính sách điều tra an toàn thực phẩm?
  • Khi Ưu đãi ASIN của bạn bị chặn vì bị điều tra an toàn thực phẩm
  • Làm thế nào để biết ưu đãi của tôi có bị chặn do thu hồi hoặc điều tra an toàn thực phẩm không?
  • Làm thế nào để có thể khôi phục ASIN của tôi?
  • Điều gì sẽ xảy ra nếu trường hợp của tôi đã bị đóng?
  • Làm thế nào để yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho ra khỏi Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon?

Chính sách điều tra an toàn thực phẩm

Chúng tôi ưu tiên sự an toàn của khách hàng trước hết trong khi Điều tra an toàn thực phẩm. Chúng tôi không cho phép Đối tác bán hàng đăng tải sản phẩm có vấn đề về an toàn. Đối tác bán hàng có trách nhiệm đảm bảo các sản phẩm của họ an toàn và tuân thủ tất cả các luật, quy định và tiêu chuẩn/hoạt động hiện hành. Theo chính sách của Amazon, chúng tôi muốn và yêu cầu Đối tác bán hàng cung cấp các loại thực phẩm an toàn cho chúng tôi.

Điều tra an toàn thực phẩm

Điều tra an toàn thực phẩm là một chuỗi hoạt động chúng tôi thực hiện để bảo vệ sự an toàn của khách hàng. Các cuộc điều tra an toàn thực phẩm như vậy có thể phát sinh do thương tích/bệnh tật, phản ứng dị ứng, ghi nhãn sai/gây hiểu nhầm, giả mạo sản phẩm hoặc nhiễm dịch hại. Để ngăn chặn hoặc giảm thiểu sự lây lan của các rủi ro về an toàn, chúng tôi có thể tạm thời đình chỉ việc bán sản phẩm trên cửa hàng của chúng tôi trong quá trình điều tra an toàn thực phẩm.

Điều gì sẽ xảy ra khi tôi không tuân thủ chính sách điều tra an toàn thực phẩm?

Đặc quyền bán sản phẩm tại Amazon có thể bị đình chỉ nếu có bất kỳ điều gì sau đây:

  • Chúng tôi không thể xác nhận an toàn thực phẩm thông qua kháng cáo hoặc tài liệu bạn đã gửi.
  • Bạn đã không nộp được các giấy tờ cần thiết và/hoặc trả lời bảng hỏi điều tra

Điều gì sẽ xảy ra khi Ưu đãi ASIN của tôi bị chặn vì bị điều tra an toàn thực phẩm

Chúng tôi sẽ gửi thông báo qua email cho bạn kèm theo mô tả về vấn đề và lý do tại sao Ưu đãi ASIN của bạn bị chặn. Chúng tôi cũng cung cấp thông tin trong thông báo khôi phục thông tin đăng tải, các giấy tờ cần được gửi (nếu có) và các bước tiếp theo cần thực hiện. Tiêu đề dòng chủ đề của email sẽ có định dạng là Khiếu nại của khách hàng – An toàn thực phẩm. Nếu bạn không thể xác định được email, hãy đảm bảo địa chỉ email chính của bạn đã được cập nhật trên Seller Central và liên hệ với bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng để được hỗ trợ thêm. Bạn phải gửi phản hồi kèm theo thông tin trong vòng 7 ngày. Nếu bạn cần thêm thời gian để trả lời trường hợp, bạn có thể yêu cầu bằng cách trả lời email hoặc trên Nhật ký hoạt động trong Seller Central

Làm thế nào để biết ưu đãi của tôi có bị chặn do thu hồi hoặc điều tra an toàn thực phẩm không?

Nếu thông tin đăng tải của bạn đã bị chặn do điều tra an toàn thực phẩm, nhóm An toàn thực phẩm Amazon sẽ gửi cho bạn thông báo kèm theo mô tả về vấn đề và các bước tiếp theo cần thực hiện. Trang Xử lý hàng tồn kho bị kẹt lại trong Seller Central cũng hiển thị mã lý do (trong trường hợp này là FOOD_SAFETY) cho tất cả hàng tồn kho bị kẹt lại.

Trách nhiệm của tôi với tư cách là Đối tác bán hàng Amazon trong quá trình điều tra an toàn thực phẩm là gì?

Trách nhiệm của bạn là cung cấp thông tin và tài liệu chính xác trong quá trình điều tra an toàn thực phẩm. Bạn có thể cần yêu cầu hợp tác từ nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu để cung cấp thông tin khi cần thiết.

Làm thế nào để có thể khôi phục lại Ưu đãi ASIN của tôi?

Để khôi phục thành công Ưu đãi ASIN bị ảnh hưởng bởi điều tra an toàn thực phẩm, chúng tôi có thể yêu cầu các tài liệu để chứng minh sự an toàn và tuân thủ của sản phẩm. Sử dụng liên kết có trong thông báo qua email với tiêu đề của dòng chủ đề là Khiếu nại của khách hàng – An toàn thực phẩm để tải lên các tài liệu cần thiết. Điều quan trọng là bạn phải cung cấp tài liệu được yêu cầu trong vòng 7 ngày. Nếu cần thiết, hãy tham khảo ý kiến của nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu sản phẩm mà bạn đang bán bằng cách đề cập đến vấn đề này. Nếu bạn cần thêm thời gian, vui lòng trả lời trường hợp trong Nhật ký hoạt động trên Seller Central hoặc trả lời email. Ngoài ra, bạn phải hoàn thành bảng hỏi điều tra an toàn thực phẩm nhận được qua email.

Điều gì sẽ xảy ra nếu trường hợp của tôi bị đóng do không có phản hồi hoặc nếu Amazon cho rằng phản hồi không đầy đủ?

Trường hợp sẽ bị đóng nếu: a) bạn không trả lời trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận email hoặc b) phản hồi bạn cung cấp không đầy đủ. Trong những trường hợp này, vui lòng tạo một trường hợp tại bộ phận Hỗ trợ người bán và đảm bảo bạn cung cấp các thông tin cần thiết được yêu cầu trong email có tiêu đề của dòng chủ đề Khiếu nại của khách hàng – An toàn thực phẩm trong trường hợp mới. Nhân viên Hỗ trợ người bán sẽ liên hệ với nhóm an toàn thực phẩm để xem xét thêm.

Điều gì sẽ xảy ra sau khi Ưu đãi ASIN của tôi được khôi phục?

Khi Ưu đãi ASIN được khôi phục, đối tác bán hàng cần phải kích hoạt thông tin đăng tải theo cách thủ công trong Seller Central để tiếp tục bán hàng.

Điều gì sẽ xảy ra nếu ưu đãi của tôi không được khôi phục?

Nếu bạn có hàng lưu kho FBA liên kết với thông tin đăng tải của mình, hàng sẽ bị kẹt lại và phải yêu cầu loại bỏ nếu ASIN không được khôi phục trong vòng 30 ngày.

Note: Dù có gia hạn giải quyết điều tra nhưng chúng tôi vẫn áp dụng yêu cầu hủy hàng trong 30 ngày. Để tránh điều này, vui lòng kháng cáo và cung cấp tài liệu sớm nhất. Để biết chi tiết về thời điểm lên lịch tự động loại bỏ đơn vị của bạn, hãy truy cập mục Xử lý hàng tồn kho bị kẹt lại.
Note: Hãy đảm bảo các yêu cầu loại bỏ/hủy đều được thực hiện thành công. Việc không làm như vậy sẽ dẫn đến việc hủy đơn vị và có thể phải chịu phí FBA.

Làm thế nào để yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho ra khỏi Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon?

Nếu bạn không thể hoặc không muốn kháng cáo việc ASIN bị đình chỉ, bạn có 30 ngày để tạo yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho khỏi trung tâm hoàn thiện đơn hàng của chúng tôi đối với sản phẩm của bạn.

Vui lòng truy cập các trang trợ giúp sau đây để biết thêm thông tin:

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates