Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Người mẫu

Không được phép sử dụng hình ảnh chính cho thấy sản phẩm trên người mẫu, ngay cả khi người mẫu bị che mờ, giảm sáng hoặc dùng các sản phẩm may mặc khác, ngoại trừ Trang phục dành cho người lớn. Các mục hàng may mặc cho trẻ em, em bé và gồm nhiều gói hàng không được sử dụng người mẫu.

Để biết thêm chi tiết về các yêu cầu và ví dụ về hình ảnh được phép đối với các danh mục sản phẩm quần áo khác nhau, hãy tham khảo hướng dẫn đầy đủ về thiết kế hình ảnh.

Bạn có thể áp dụng 12 mẹo đơn giản để tối ưu hóa hình ảnh của mình trong danh mục Quần áo. Để tìm hiểu cách thức, hãy xem video đào tạo này:

Table 1.
Được phép Không được phép

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates