Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Các thay đổi về phí hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) tại Hoa Kỳ năm 2022

Note: Để biết tổng quan về tất cả các thay đổi về phí bán hàng tại Hoa Kỳ năm 2022, hãy truy cập bài viết trợ giúp của chúng tôi.

Kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2022, phụ phí nhiên liệu và lạm phát 5% sẽ được áp dụng cho phí hoàn thiện đơn hàng FBA. Phụ phí có thể thay đổi.

Trang này nêu chi tiết các thay đổi sắp tới đối với các loại phí hoàn thiện đơn hàng sau đây:

  • Phí hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) cốt lõi (không bao gồm hàng may mặc)
  • Phí hoàn thiện đơn hàng FBA cho sản phẩm may mặc
  • Phí hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) đối với hàng hóa nguy hiểm

Thay đổi về các loại phí hoàn thiện đơn hàng FBA chính (không bao gồm sản phẩm may mặc)

Các loại phí hoàn thiện đơn hàng FBA chính sau khi điều chỉnh dưới đây sẽ có hiệu lực từ ngày 28 tháng 4 năm 2022. Chúng tôi sẽ sử dụng trọng lượng đơn vị hoặc trọng lượng theo kích thước, lấy số lớn hơn để tính trọng lượng vận chuyển cho tất cả đơn vị có kích thước lớn tiêu chuẩn và ngoại cỡ, ngoại trừ kích thước ngoại cỡ đặc biệt. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tính trọng lượng vận chuyển ở dưới trang này.

Trước ngày 28 tháng 4 năm 2022 Từ ngày 28 tháng 4 năm 2022 trở đi
Hạng kích thước Trọng lượng vận chuyển Phí hoàn thiện đơn hàng trên mỗi đơn vị Hạng kích thước Trọng lượng vận chuyển Phí hoàn thiện đơn hàng trên mỗi đơn vị (bao gồm phụ phí)1
Tiêu chuẩn nhỏ Từ 6 oz trở xuống $2,92

Tiêu chuẩn nhỏ Từ 6 oz trở xuống $3,07
6+ đến 12 oz $3,07 6+ đến 12 oz $3,22
12+ đến 16 oz $3,59 12+ đến 16 oz $3,77
Tiêu chuẩn lớn Từ 6 oz trở xuống $3,54 Tiêu chuẩn lớn Từ 6 oz trở xuống $3,72
6+ đến 12 oz $3,77 6+ đến 12 oz $3,96
12+ đến 16 oz $4,52 12+ đến 16 oz $4,75
1+ đến 2 lb $5,14 1+ đến 2 lb $5,40
2+ đến 3 lb $5,79 2+ đến 3 lb $6,08
3+ lb đến 20 lb $6,13 + $0,30/lb trên 3 lb đầu tiên 3+ lb đến 20 lb $6,44 + $0,32/lb trên 3 lb đầu tiên
Quá khổ cỡ nhỏ Từ 70 lb trở xuống $8,94 + $0,38/lb trên 1 lb đầu tiên Quá khổ cỡ nhỏ2 Từ 70 lb trở xuống $9,39 + $0.40/lb trên 1 lb đầu tiên
Quá khổ cỡ trung Từ 150 lb trở xuống $12,73 + $0,44/lb trên 1 lb đầu tiên Quá khổ cỡ trung2 Từ 150 lb trở xuống $13,37 + $0,46/lb trên 1 lb đầu tiên
Quá khổ cỡ lớn Từ 150 lb trở xuống $82,58 + $0,79/lb trên 90 lb đầu tiên Quá khổ cỡ lớn2 Từ 150 lb trở xuống $86,71 + $0,83/lb trên 90 lb đầu tiên
Quá khổ đặc biệt Trên 150 lb $150,94 + $0,79/lb trên 90 lb đầu tiên Quá khổ đặc biệt2 Trên 150 lb $158,49 + $0,83/lb trên 90 lb đầu tiên

1 Để đơn giản hóa, các mức giá được làm tròn. Để tính phí bao gồm phụ phí, hãy cộng phụ phí 5% vào phí hoàn thiện đơn hàng trên mỗi đơn vị xuất hiện dưới mục Trước ngày 28 tháng 4 năm 2022. Truy cập Máy tính doanh thu FBA để xem các mức phí bao gồm phụ phí. Pin lithium và các mục hàng có chứa hoặc được bán kèm theo pin lithium phải chịu thêm phí hoàn thiện đơn hàng $0,12 cho mỗi đơn vị và TV từ 42 inch trở lên phải chịu thêm phí hoàn thiện đơn hàng $42 cho mỗi đơn vị. Các khoản phí này bao gồm phụ phí nhiên liệu và lạm phát.

2 Đối với các hạng kích thước quá khổ, hãy xem các hạng kích thước sản phẩm để biết các định nghĩa chi tiết.

Thay đổi về phí hoàn thiện đơn hàng FBA cho sản phẩm may mặc

Vào ngày 28 tháng 4 năm 2022, chúng tôi sẽ thực hiện các thay đổi về phí sau đây cho các mục hàng may mặc trong danh mục Quần áo & Phụ kiện. Chúng tôi sẽ sử dụng trọng lượng đơn vị hoặc trọng lượng theo kích thước, lấy số lớn hơn để tính trọng lượng vận chuyển cho tất cả đơn vị có kích thước tiêu chuẩn lớn hơn 0,75 lb và ngoại cỡ, ngoại trừ kích thước ngoại cỡ đặc biệt. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tính trọng lượng vận chuyển ở dưới trang này.

Trước ngày 28 tháng 4 năm 2022 Từ ngày 28 tháng 4 năm 2022 trở đi
Hạng kích thước Trọng lượng vận chuyển Phí hoàn thiện đơn hàng trên mỗi đơn vị Hạng kích thước Trọng lượng vận chuyển Phí hoàn thiện đơn hàng trên mỗi đơn vị (bao gồm phụ phí)1
Tiêu chuẩn nhỏ Từ 6 oz trở xuống $3,27 Tiêu chuẩn nhỏ Từ 6 oz trở xuống $3,43
6+ đến 12 oz $3,43 6+ đến 12 oz $3,60
12+ đến 16 oz $3,95 12+ đến 16 oz $4,15
Tiêu chuẩn lớn Từ 6 oz trở xuống $4,22 Tiêu chuẩn lớn Từ 6 oz trở xuống $4,43
6+ đến 12 oz $4,40 6+ đến 12 oz $4,62
12+ đến 16 oz $5,07 12+ đến 16 oz $5,32
1+ đến 2 lb $5,81 1+ đến 2 lb $6,10
2+ đến 3 lb $6,50 2+ đến 3 lb $6,83
3+ lb đến 20 lb $6,68 + $0,30/lb trên 3 lb đầu tiên 3+ lb đến 20 lb $7,01 + $0,32/lb trên 3 lb đầu tiên
Quá khổ cỡ nhỏ Từ 70 lb trở xuống $8,94 + $0,38/lb trên 1 lb đầu tiên Quá khổ cỡ nhỏ2 Từ 70 lb trở xuống $9,39 + $0.40/lb trên 1 lb đầu tiên
Quá khổ cỡ trung Từ 150 lb trở xuống $12,73 + $0,44/lb trên 1 lb đầu tiên Quá khổ cỡ trung2 Từ 150 lb trở xuống $13,37 + $0,46/lb trên 1 lb đầu tiên
Quá khổ cỡ lớn Từ 150 lb trở xuống $82,58 + $0,79/lb trên 90 lb đầu tiên Quá khổ cỡ lớn2 Từ 150 lb trở xuống $86,71 + $0,83/lb trên 90 lb đầu tiên
Quá khổ đặc biệt Trên 150 lb $150,94 + $0,79/lb trên 90 lb đầu tiên Quá khổ đặc biệt2 Trên 150 lb $158,49 + $0,83/lb trên 90 lb đầu tiên

1 Để đơn giản hóa, các mức giá được làm tròn. Để tính phí bao gồm phụ phí, hãy cộng phụ phí 5% vào phí hoàn thiện đơn hàng trên mỗi đơn vị xuất hiện dưới mục Trước ngày 28 tháng 4 năm 2022. Truy cập Máy tính doanh thu FBA để xem các mức phí bao gồm phụ phí. Pin lithium và các mục hàng có chứa hoặc được bán kèm pin lithium theo phải chịu thêm phí hoàn thiện đơn hàng $0,12 cho mỗi đơn vị, trong đó đã bao gồm cả phụ phí nhiên liệu và lạm phát.

2 Đối với các hạng kích thước quá khổ, hãy xem các hạng kích thước sản phẩm để biết các định nghĩa chi tiết.

Ví dụ về kích thước sản phẩm

Các ví dụ về sản phẩm sau đây giúp minh họa cấu trúc biểu phí FBA mới.

Kích thước nhỏ tiêu chuẩn (từ 6 oz trở xuống)

Ốp thiết bị di động

Kích thước: 13,8 x 9 x 0,7 inch

Trọng lượng đơn vị: 2,88 oz

Trọng lượng vận chuyển làm tròn: 3 oz

Trước ngày 28 tháng 4 năm 2022
Phí hoàn thiện đơn hàng (mỗi đơn vị) $2,92
Từ ngày 28 tháng 4 năm 2022 trở đi
Phí hoàn thiện đơn hàng (mỗi đơn vị) $3,07

Kích thước nhỏ tiêu chuẩn (12+ đến 16 oz)

Đĩa

Kích thước: 13,9 x 11,1 x 0,7 inch

Trọng lượng đơn vị: 12,80 oz

Trọng lượng vận chuyển làm tròn: 13 oz

Trước ngày 28 tháng 4 năm 2022
Phí hoàn thiện đơn hàng (mỗi đơn vị) $3,59
Từ ngày 28 tháng 4 năm 2022 trở đi
Phí hoàn thiện đơn hàng (mỗi đơn vị) $3,77

Kích thước lớn tiêu chuẩn (May mặc, 12+ đến 16 oz)

Áo thun

Kích thước: 14 x 10 x 0,76 inch

Trọng lượng kích thước: 12,24 oz

Trọng lượng đơn vị: 12,32 oz

Trọng lượng vận chuyển làm tròn: 13 oz

Trước ngày 28 tháng 4 năm 2022
Phí hoàn thiện đơn hàng (mỗi đơn vị) $5,07
Từ ngày 28 tháng 4 năm 2022 trở đi
Phí hoàn thiện đơn hàng (mỗi đơn vị) $5,32

Kích thước lớn tiêu chuẩn (trên 3 lb)

Sắt

Kích thước: 12,6 x 6,6 x 5,5 inch

Trọng lượng kích thước: 3,3 lb

Trọng lượng đơn vị: 3,35 lb

Trọng lượng vận chuyển làm tròn: 4 lb

Trước ngày 28 tháng 4 năm 2022
Phí hoàn thiện đơn hàng (mỗi đơn vị) $6,43
Từ ngày 28 tháng 4 năm 2022 trở đi
Phí hoàn thiện đơn hàng (mỗi đơn vị) $6,75

Quá khổ cỡ nhỏ

Cũi trẻ em

Kích thước: 24 x 7,5 x 6 inch

Trọng lượng kích thước: 7,8 lb

Trọng lượng đơn vị: 7,90 lb

Trọng lượng vận chuyển làm tròn: 8 lb

Trước ngày 28 tháng 4 năm 2022
Phí hoàn thiện đơn hàng (mỗi đơn vị) $11,60
Từ ngày 28 tháng 4 năm 2022 trở đi
Phí hoàn thiện đơn hàng (mỗi đơn vị) $12,18

Quá khổ cỡ lớn

Màn hình

Kích thước: 54 x 35 x 3,5 inch

Trọng lượng kích thước: 47,6 lb

Trọng lượng đơn vị: 41 lb

Trọng lượng vận chuyển làm tròn: 48 lb*

Trước ngày 28 tháng 4 năm 2022
Phí hoàn thiện đơn hàng (mỗi đơn vị) $82,58
Từ ngày 28 tháng 4 năm 2022 trở đi
Phí hoàn thiện đơn hàng (mỗi đơn vị) $86,71
* Dựa trên trọng lượng theo kích thước 47,6 lb, lớn hơn trọng lượng đơn vị.

Thay đổi phí hoàn thiện đơn hàng đối với hàng hóa nguy hiểm

Dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) có tính phí hoàn thiện đơn hàng riêng biệt đối với hàng hóa nguy hiểm (còn gọi là vật liệu nguy hiểm hoặc sản phẩm nguy hiểm) đòi hỏi phải xử lý và lưu trữ đặc biệt. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chương trình FBA dành cho sản phẩm nguy hiểmHướng dẫn nhận dạng hàng hóa nguy hiểm.

Các điều chỉnh phí hoàn thiện đơn hàng sau đây đối với các mục hàng được bán thông qua chương trình FBA dành cho hàng hóa nguy hiểm sẽ có hiệu lực từ ngày 28 tháng 4 năm 2022.

Trước ngày 28 tháng 4 năm 2022

Từ ngày 28 tháng 4 năm 2022 trở đi
Hạng kích thước Trọng lượng vận chuyển Phí hoàn thiện đơn hàng trên mỗi đơn vị Hạng kích thước Trọng lượng vận chuyển Phí hoàn thiện đơn hàng trên mỗi đơn vị1
Tiêu chuẩn nhỏ Từ 6 oz trở xuống $3,85

Tiêu chuẩn nhỏ Từ 6 oz trở xuống $4,04
6+ đến 12 oz $4,08 6+ đến 12 oz $4,28
12+ đến 16 oz $4,16 12+ đến 16 oz $4,37
Tiêu chuẩn lớn Từ 6 oz trở xuống $4,29 Tiêu chuẩn lớn Từ 6 oz trở xuống $4,50
6+ đến 12 oz $4,52 6+ đến 12 oz $4,75
12+ đến 16 oz $5,09 12+ đến 16 oz $5,34
1+ đến 2 lb $5,71 1+ đến 2 lb $6,00
2+ đến 3 lb $6,23 2+ đến 3 lb $6,54
3+ lb đến 20 lb $6,57 + $0,30/lb trên 3 lb đầu tiên 3+ lb đến 20 lb $6,90 + $0,32/lb trên 3 lb đầu tiên
Quá khổ cỡ nhỏ Từ 70 lb trở xuống $9.66 + $0.38/lb trên 1 lb đầu tiên Quá khổ cỡ nhỏ2 Từ 70 lb trở xuống $10,14 + $0.40/lb trên 1 lb đầu tiên
Quá khổ cỡ trung Từ 150 lb trở xuống $13,56 + $0,44/lb trên 1 lb đầu tiên Quá khổ cỡ trung2 Từ 150 lb trở xuống $14,24 + $0,46/lb trên 1 lb đầu tiên
Quá khổ cỡ lớn Từ 150 lb trở xuống $93,94 + $0,79/lb trên 90 lb đầu tiên Quá khổ cỡ lớn2 Từ 150 lb trở xuống $98,64 + $0,83/lb trên 90 lb đầu tiên
Quá khổ đặc biệt Trên 150 lb $170,74 + $0,79/lb trên 90 lb đầu tiên Quá khổ đặc biệt2 Trên 150 lb $179,28 + $0,83/lb trên 90 lb đầu tiên

1 Để đơn giản hóa, các mức giá được làm tròn. Để tính phí bao gồm phụ phí, hãy cộng phụ phí 5% vào phí hoàn thiện đơn hàng trên mỗi đơn vị xuất hiện dưới mục Trước ngày 28 tháng 4 năm 2022. Truy cập Máy tính doanh thu FBA để xem các mức phí bao gồm phụ phí.

2 Đối với các hạng kích thước quá khổ, hãy xem các hạng kích thước sản phẩm để biết các định nghĩa chi tiết.

Tính toán trọng lượng vận chuyển

Trọng lượng vận chuyển được xác định bởi trọng lượng đơn vị hoặc trọng lượng kích thước, tùy thuộc hạng kích thước nào lớn hơn. Trọng lượng kích thước bằng đơn vị khối lượng (chiều dài x chiều rộng x chiều cao) chia cho 139. Trọng lượng theo kích thước của các mặt hàng quá khổ có chiều rộng và chiều cao tối thiểu là 2 inch.

Đối với dịch vụ FBA chính và hàng hóa nguy hiểm, Amazon sẽ sử dụng trọng lượng theo kích thước khi trọng lượng này lớn hơn trọng lượng đơn vị cho tất cả các đơn vị kích thước lớn tiêu chuẩn và tất cả các đơn vị quá khổ cỡ nhỏ, quá khổ cỡ trung và quá khổ cỡ lớn. Các đơn vị kích thước nhỏ tiêu chuẩn và các đơn vị quá khổ đặc biệt sẽ sử dụng trọng lượng đơn vị. Thay đổi này cũng sẽ áp dụng cho các đơn vị được thực hiện thông qua Hoàn thiện đơn hàng đa kênhNhỏ và nhẹ.

Dịch vụ FBA chính và hàng hóa nguy hiểm
Hạng kích thước Trọng lượng vận chuyển*

(Làm tròn lên số nguyên ounce gần nhất nếu dưới 1 lb. Làm tròn lên số nguyên pound gần nhất nếu từ 1 lb trở lên.)

Kích thước nhỏ tiêu chuẩn Trọng lượng đơn vị
Kích thước lớn tiêu chuẩn Giá trị lớn hơn của trọng lượng đơn vị hoặc trọng lượng kích thước
Quá khổ Giá trị lớn hơn của trọng lượng đơn vị hoặc trọng lượng kích thước
Quá khổ đặc biệt Trọng lượng đơn vị

Đối với hàng may mặc, đối với đơn vị kích thước nhỏ tiêu chuẩn và kích thước lớn tiêu chuẩn nặng hơn 0,75 lb và tất cả đơn vị quá khổ cỡ nhỏ, quá khổ cỡ trung và quá khổ cỡ lớn, Amazon sử dụng trọng lượng theo kích thước nếu trọng lượng theo kích thước lớn hơn trọng lượng đơn vị. Các đơn vị kích thước nhỏ tiêu chuẩn và kích thước lớn tiêu chuẩn có trọng lượng từ 0,75 lb trở xuống sử dụng trọng lượng đơn vị.

May mặc
Hạng kích thước Trọng lượng vận chuyển*

(Làm tròn lên số nguyên ounce gần nhất nếu dưới 1 lb. Làm tròn lên số nguyên pound gần nhất nếu từ 1 lb trở lên.)

Kích thước tiêu chuẩn (0.75 lb hoặc thấp hơn) Trọng lượng đơn vị
Kích thước tiêu chuẩn (trên 0.75 lb) Giá trị lớn hơn của trọng lượng đơn vị hoặc trọng lượng kích thước
Quá khổ Giá trị lớn hơn của trọng lượng đơn vị hoặc trọng lượng kích thước
Quá khổ đặc biệt Trọng lượng đơn vị

*Trọng lượng đơn vị là trọng lượng của một mục hàng riêng lẻ.

Các câu hỏi thường gặp

Khi nào phụ phí nhiên liệu và lạm phát có hiệu lực?

Phụ phí sẽ có hiệu lực từ ngày 28 tháng 4 năm 2022.

Phụ phí nhiên liệu và lạm phát có áp dụng cho các sản phẩm đã đặt trước ngày 28 tháng 4 không?

Chúng tôi sẽ tính và thu phí hoàn thiện đơn hàn FBA khi các lô hàng rời khỏi trung tâm hoàn thiện đơn hàng. Do đó, nếu một sản phẩm đã được đặt hàng trước ngày 28 tháng 4, nhưng lại được vận chuyển vào hoặc sau ngày đó, phụ phí sẽ được áp dụng.

Làm cách nào để có thể xác định hạng kích thước cho sản phẩm?

Sử dụng bảng phân loại kích thước để xác định hạng kích thước sản phẩm của bạn.

Trạng thái giới hạn số lượng ASIN là gì?

Kể từ mùa mua sắm trong kỳ nghỉ, chúng tôi đã thả lỏng giới hạn bổ sung hàng tại mức chỉ gây ảnh hưởng tối thiểu với hầu hết người bán.

Tôi có câu hỏi không được đề cập ở đây. Làm thế nào để tôi nhận được trợ giúp?

Nếu bạn có thắc mắc khác, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng. Nếu bạn muốn gửi phản hồi cho chúng tôi, hãy gửi email cho chúng tôi tại fba-fee-announce-feedback@amazon.com. Đội ngũ phụ trách FBA sẽ xem xét tất cả các ý kiến nhận xét được gửi đến địa chỉ này.

Bảng thuật ngữ

Kích thước nhỏ tiêu chuẩn

Bất kỳ mục hàng được đóng gói nào có trọng lượng 16 oz trở xuống với cạnh dài nhất có kích thước 15 inch trở xuống, cạnh ngắn nhất có kích thước 0.75 inch trở xuống và cạnh giữa có kích thước 12 inch trở xuống.

Kích thước lớn tiêu chuẩn

Bất kỳ mục hàng được đóng gói nào có trọng lượng 20 lb trở xuống với cạnh dài nhất có kích thước 18 inch trở xuống, cạnh ngắn nhất có kích thước 8 inch trở xuống và cạnh giữa có kích thước 14 inch trở xuống.

Quá khổ cỡ nhỏ

Bất kỳ đơn vị được đóng gói nào có trọng lượng 70 lb trở xuống với cạnh dài nhất có kích thước 60 inch trở xuống, cạnh giữa có kích thước 30 inch trở xuống và cạnh dài nhất cộng với chu vi có kích thước 130 inch trở xuống.

Quá khổ cỡ trung

Bất kỳ đơn vị được đóng gói nào có trọng lượng 150 lb trở xuống với cạnh dài nhất có kích thước 108 inch trở xuống và cạnh dài nhất cộng với chu vi có kích thước 130 inch trở xuống.

Quá khổ cỡ lớn

Bất kỳ đơn vị được đóng gói nào có trọng lượng 150 lb trở xuống với cạnh dài nhất có kích thước 108 inch trở xuống và cạnh dài nhất cộng với chu vi có kích thước 165 inch trở xuống.

Quá khổ đặc biệt

Bất kỳ đơn vị được đóng gói nào vượt quá một hoặc nhiều tiêu chí sau: trên 150 lb (trọng lượng đơn vị hoặc trọng lượng kích thước), trên 108 inch đối với cạnh dài nhất hoặc trên 165 inch đối với cạnh dài nhất cộng với chu vi. Ngoài ra, các sản phẩm mà chúng tôi xác định yêu cầu giao hàng hoặc xử lý đặc biệt sẽ được coi là hàng quá khổ đặc biệt.

Cạnh giữa

Cạnh của một sản phẩm không phải là cạnh dài nhất cũng không phải là cạnh ngắn nhất.

Chu vi

Một đơn vị đo tương đương với 2 x (cạnh giữa + cạnh ngắn nhất).

Đơn vị trọng lượng

Trọng lượng của một đơn vị cụ thể.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates