Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Phí pin Lithium

Pin lithium và các mục hàng có chứa hoặc được bán kèm theo sẽ chịu phí tính trên đơn vị, ngoài phí hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA). Phí áp dụng với pin lithium là một phần của các loại phí áp dụng cho tất cả các mục hàng có chứa pin lithium được hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon.

Thông tin chi tiết về phí

Thời gian thu phí Khi đơn hàng của khách hàng được vận chuyển
Cấu trúc biểu phí Trên mỗi đơn vị đã thực hiện. Mức phí cố định, riêng biệt.

Các bài viết được đề xuất: Bạn nên xem lại các điều khoản và bài viết trợ giúp sau đây để biết thêm thông tin chi tiết về cách tính phí này.

Phí hoàn thiện đơn hàng FBA

Bảng chi phí chi tiết

Phí áp dụng là $0,11 mỗi đơn vị đối với pin lithium và các sản phẩm có chứa hoặc được bán với pin lithium. Kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2022, chúng tôi sẽ áp dụng phụ phí nhiên liệu và lạm phát và phí pin lithium sẽ tăng lên $0,12 cho mỗi đơn vị.

Ví dụ về phí

Nếu bạn bán một đèn pin LED bao gồm pin lithium, một khoản phí pin lithium $0,11 sẽ được áp dụng cho mỗi đơn vị, cùng với các phí giới thiệu, dịch vụ, hoàn thiện đơn hàng và phụ phí áp dụng khác. Kể từ ngày 28 tháng 4, phí đối với pin lithium sẽ tăng lên $0.12 cho mỗi đơn vị khi áp dụng phụ phí nhiên liệu và lạm phát.

Công cụ

Ước tính phí

Các công cụ sau đây phản ánh khoản phí này khi cung cấp phí ước tính:

Máy tính doanh thu FBA

Quản lý hàng lưu kho của bạn – Phí ước tính cho mỗi đơn vị được bán

Báo cáo xem trước lệ phí

Phí báo cáo

Xem Thanh toán - Giao dịch

Note: Phụ phí này không được tách ra khỏi phí hoàn thiện đơn hàng trong các công cụ ước tính và báo cáo. Phí này với phí hoàn thiện đơn hàng FBA được hiển thị như một khoản tiền duy nhất.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates