Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chi phí đăng tải số lượng lớn sản phẩm

Để trang trải các chi phí liên quan đến việc lập danh mục và duy trì số lượng lớn SKU trên Amazon.com, hàng tháng sẽ áp dụng một khoản phí dựa trên số lượng SKU hoạt động cao nhất từ ngày thứ 5 đến 31 của tháng. 1,5 triệu SKU đầu tiên của bạn đáp ứng các tiêu chí này sẽ không bị thu phí đăng tải số lượng lớn sản phẩm. Người bán không cần phải trả phí cho 1,5 triệu SKU hoạt động đầu tiên trên mỗi thị trường.

Thông tin chi tiết về phí

Thời gian thu phí Hàng tháng, vào ngày đầu tiên của tháng.
Cấu trúc biểu phí Thông tin đăng tải đang hoạt động. Tỷ lệ duy nhất, cố định, áp dụng cho các thông tin đăng tải lớn hơn ngưỡng.

Các giá trị được dùng để tính phí

Số SKU hoạt động trên 1,5 triệu Bạn có thể xem danh sách các ASIN hiện tại đáp ứng các tiêu chí về phí bằng cách vào thẻ Hàng lưu kho trong Seller Central, chọn Báo cáo hàng lưu kho, sau đó chọn Báo cáo thông tin đăng tải số lượng lớn từ trình đơn thả xuống trên trang.

Bảng chi phí chi tiết

Số lượng SKU đủ điều kiện Tỷ lệ Tần suất thu phí
Dưới 1,5 triệu SKU Không có Không áp dụng
Hơn 1,5 triệu SKU $0,001 cho mỗi SKU trên 1,5 triệu Hàng tháng

Ví dụ về phí

Công thức Phí hàng tháng = (Số lượng SKU tối đa – 1,5 triệu) x tỷ lệ trên mỗi SKU
Ví dụ Giả sử bạn có 1.000.000 SKU đang hoạt động trong một tháng nhất định. Chi phí đăng tải số lượng lớn sản phẩm của bạn sẽ là $0 do bạn chưa vượt quá mức cho phép miễn phí 1.500.000 SKU đang hoạt động. Tuy nhiên, nếu bạn có 1.600.000 SKU đủ điều kiện, bạn sẽ bị tính phí $100. Phí này được tính $0,001 trên 100.000 SKU đang hoạt động vượt quá khoản cho phép miễn phí.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates