Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Hướng dẫn chuẩn hóa kích cỡ hàng may mặc dành cho người bán

Amazon đang chuẩn hóa kích cỡ sản phẩm may mặc để cải thiện trải nghiệm mua sắm tổng thể của khách hàng thông qua việc nhập dữ liệu nhất quán và chính xác. Amazon đã giới thiệu Tiêu chuẩn kích cỡ hàng may mặc mới, trong đó đặt ra các kích cỡ dựa trên tiêu chuẩn ngành.

Các thuộc tính mới này sẽ chỉ cho phép bạn chọn giá trị từ danh sách chuẩn hóa. Giá trị kích cỡ tiêu chuẩn sẽ cho phép khách hàng xem các kích cỡ thống nhất trên các sản phẩm may mặc, nhờ đó nâng cao trải nghiệm duyệt xem và tìm kiếm.

Để đảm bảo kích cỡ sản phẩm may mặc của bạn hiển thị đúng quy cách trên trang web của các cửa hàng Amazon, hãy truy cập trang Trợ giúp Tiêu chuẩn kích cỡ hàng may mặc để nhập thông tin hợp lệ cho từng kích cỡ hàng may mặc mà bạn gửi.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates