Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Quản lý các tùy chọn quà tặng

Nếu có Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp, bạn có thể sử dụng Tùy chọn quà tặng để cung cấp dịch vụ gói quà, tặng quà kèm lời nhắn hoặc cả hai cho khách hàng. Những dịch vụ này có thể giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi bán hàng bằng cách mang lại trải nghiệm mua hàng tốt hơn.

Tùy chọn quà tặng cho phép khách hàng nêu rõ đơn hàng là quà tặng. Theo mặc định, khi khách hàng nêu rõ đơn hàng là quà tặng, giá sản phẩm sẽ không xuất hiện trên phiếu giao hàng. Tuy nhiên, khách hàng có thể chọn thêm giá. Lựa chọn của người mua sẽ được cho thấy trên phiếu giao hàng có trong trang Quản lý đơn hàng. Nếu tự tạo phiếu giao hàng, bạn sẽ cần phải quản lý việc hiển thị tin nhắn và giá sản phẩm.

Các tùy chọn quà tặng kèm lời nhắn và gói hàng được mặc định tắt. Để cho phép khách hàng sử dụng các tùy chọn quà tặng kèm lời nhắn và gói hàng, bạn phải bật Tùy chọn quà tặng trong tài khoản người bán và thêm các trường vào dữ liệu hàng lưu kho để cho biết liệu có tùy chọn gói hàng, tặng quà kèm lời nhắn hoặc cả hai dành cho mỗi sản phẩm trong kho hàng của bạn hay không.

Note:
 • Tùy chọn quà tặng không dành cho các sản phẩm Sách, Âm nhạc, Video và DVD.
 • Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) cung cấp dịch vụ gói quà cho mục hàng đủ điều kiện mà người bán không phải trả thêm phí.
 • Chúng tôi thu phí gói quà theo từng mục hàng. Bạn không thể tính phí cố định đối với việc gói quà toàn bộ đơn hàng của người mua.

Cấu hình tùy chọn quà tặng

Theo mặc định, cả dịch vụ gửi lời nhắn kèm theo quà tặng lẫn gói quà đều không được kích hoạt. Để bật Tùy chọn quà tặng, bạn cần thực hiện hai tác vụ:

 • Thiết lập và cấu hình Tùy chọn quà tặng trong tài khoản người bán của bạn.
  1. Đến Cài đặt, sau đó nhấp vào Tùy chọn quà tặng.
  2. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh Gửi lời nhắn kèm theo quà tặng hoặc Gói quà, sau đó bật dịch vụ cho các mục hàng riêng lẻ.
  3. Nhấp vào Tiếp tục để lưu cài đặt.
 • Sửa đổi và tải lên dữ liệu hàng lưu kho của bạn để bật Tùy chọn quà tặng.

Nếu bạn tải lên hàng lưu kho bằng cách sử dụng tệp văn bản hoặc XML, bạn có thể sử dụng trường is-gift-message-available hoặc trường is-gift-wrap-available hoặc cả hai để kiểm soát sản phẩm đủ điều kiện cho các tùy chọn này.

Nếu bạn tải xuống báo cáo đơn hàng và báo cáo điều chỉnh, bạn sẽ muốn điều chỉnh phương pháp tích hợp để xử lý thông tin Tùy chọn quà tặng xuất hiện trong các báo cáo đó. Xem phần Yêu cầu tích hợp dưới đây để biết thêm thông tin.

Các thay đổi đối với Tùy chọn quà tặng xuất hiện trong vòng 4 giờ.

Tắt tùy chọn quà tặng

Để dừng cung cấp một loại gói quà đặc biệt, hãy làm theo một trong hai phương pháp sau:

 • Nếu bạn không định cung cấp tùy chọn gói quà này trong tương lai:
  1. Mở Tùy chọn quà tặng và nhấp vào Chỉnh sửa trong phần hiển thị hình ảnh gói quà của bạn.
  2. Chọn Xóa bên cạnh tùy chọn gói quà mà bạn không còn muốn cung cấp.
  3. Nhấp vào Gửi để lưu thay đổi.
 • Nếu bạn muốn tạm dừng cung cấp một tùy chọn quà tặng:
  1. Mở Tùy chọn quà tặng và nhấp vào Chỉnh sửa trong phần hiển thị hình ảnh gói quà của bạn.
  2. Nhấp vào Tắt bên cạnh tùy chọn gói quà mà bạn muốn tạm tắt.
  3. Nhấp vào Gửi để lưu thay đổi. Tùy chọn gói quà sẽ vẫn còn trong tài khoản của bạn, nhưng trạng thái của tùy chọn sẽ thay đổi từ Bật sang Tắt.
  Để tiếp tục cung cấp tùy chọn gói quà tặng đã vô hiệu hóa, hãy nhấp vào Bật bên cạnh gói quà và nhấp vào Gửi để lưu thay đổi.

Tùy chỉnh trang trợ giúp

Để truyền đạt thông tin đến người mua về Tùy chọn quà tặng, bạn có thể tạo các trang trợ giúp tùy chỉnh. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo trang trợ giúp tùy chỉnh.

Để cập nhật các trang trợ giúp dành cho khách hàng, hãy làm theo các bước sau:


 1. Trên liên kết Cài đặt, chọn Thông tin & Chính sách của bạn.
 2. Chọn Dịch vụ quà tặng để tạo nội dung trợ giúp về các tùy chọn gói quà tặng và quà tặng kèm lời nhắn của bạn.
 3. Nhập nội dung trợ giúp của bạn vào trường Quà tặng kèm lời nhắn, Gói quà hoặc cả hai.
 4. Nhấp vào Lưu.
 5. Chọn Trang trợ giúp tùy chỉnh để tạo nội dung trợ giúp tổng quát hơn về các tùy chọn quà tặng của bạn.
 6. Thêm tiêu đề và nội dung trợ giúp.
 7. Nhấp vào Lưu.

Yêu cầu tích hợp

Bạn có thể đang sử dụng dữ liệu hàng lưu kho để tạo mục hàng mới và điều chỉnh mức hàng lưu kho cho thông tin đăng tải hiện có. Tệp này chứa thông tin cốt lõi về từng sản phẩm (chẳng hạn như tiêu đề, SKU, mô tả, v.v.).

Sau khi bạn bật và cấu hình Tùy chọn quà tặng, bạn sẽ muốn sửa đổi và tải lên dữ liệu hàng lưu kho của mình để xác định các sản phẩm đủ điều kiện gói quà, nhắn tin quà tặng hoặc cả hai.

Để bật Tùy chọn quà tặng, hãy thêm hai trường — đều là trường Boolean — vào nguồn cấp dữ liệu sản phẩm:

Is_Gift_Wrap_Available or IsGiftWrapAvailable

 • đúng: Mục hàng có thể được gói quà.
 • sai: Mục hàng không thể được gói quà.

Is_Gift_Message_Available or IsGiftMessageAvailable

 • đúng: Mục hàng có thể có tin nhắn quà tặng.
 • sai: Mục hàng không thể có tin nhắn quà tặng.

Notes:
 • “đúng” và “sai” phân biệt chữ hoa và chữ thường. Nhớ sử dụng tất cả các chữ thường.
 • Quy ước đặt tên trường khác nhau cho các mẫu. Tùy thuộc vào mẫu của bạn, bạn sử dụng một cụm từ duy nhất không có dấu cách (IsGiftWrapAvailable) hoặc sử dụng dấu gạch nối (Is-gift-Wrap-Available). Sử dụng quy ước được hiển thị trong mẫu của bạn.
 • Đối với các mối quan hệ sản phẩm biến thể, đặt Tùy chọn quà tặng cho sản phẩm gốc không có nghĩa là tất cả sản phẩm con liên kết với sản phẩm gốc đó đều được kích hoạt quà tặng. Để bật Tùy chọn quà tặng cho một sản phẩm con, bạn phải đặt giá trị cho mỗi sản phẩm con.

Báo cáo

Nếu bạn bật Tùy chọn quà tặng và sử dụng chương trình phân tích cú pháp để xử lý Báo cáo đơn hàng của bạn, bạn có thể cần thay đổi hệ thống phụ trợ của bạn để chấp nhận tất cả các đơn hàng mới.

Đơn hàng

Báo cáo đơn hàng cho người bán có Tùy chọn quà tặng được bật sẽ chứa các trường sau:

 • gift-wrap-type: Mã định danh gói quà bạn đã chỉ định trong khi cấu hình Tùy chọn quà tặng. Giới hạn trong 40 ký tự.
 • gift-message-text: Văn bản là thông điệp kèm theo quà tặng được người mua nhập cho một mục hàng. Giới hạn trong cấu hình bạn đã cài đặt. Văn bản tin nhắn xuất hiện trong Báo cáo đơn hàng dưới dạng một dòng văn bản.
 • gift-wrap-price: Phí áp dụng cho gói quà.
 • gift-wrap-tax: Thuế trên giá gói quà. Bạn có thể chọn áp dụng cùng một mức thuế trên cả hai sản phẩm được gói quà của bạn.

Nếu bạn thu thuế thông qua Amazon, bạn có thể tùy chỉnh các tùy chọn thuế gói quà của bạn. Theo mặc định, thiết đặt mức thuế cho gói quà giống hệt với thiết đặt mức thuế cho sản phẩm của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thỏa thuận giải pháp kinh doanh dịch vụ của Amazon.

Điều chỉnh (Hoàn tiền)

Bạn phải thêm các trường này vào tệp Điều chỉnh để xử lý điều chỉnh cho các dịch vụ quà tặng:

 • gift-wrap-price-adj: Giá gói quà bạn tính phí và bây giờ muốn hoàn lại tiền.
 • gift-wrap-tax-adj: Thuế gói quà bạn tính phí và bây giờ muốn hoàn lại tiền.

Gắn thêm hai trường này thành hai cột trong cùng bên phải trong tệp Điều chỉnh theo thứ tự được liệt kê ở trên.

Gửi lời nhắn kèm theo quà tặng

Tùy chọn Gửi lời nhắn kèm theo quà tặng sẽ miễn phí cho cả bạn và người mua. Khi bạn bật Gửi lời nhắn kèm theo quà tặng cho một sản phẩm, bạn cho phép người mua tạo một lời nhắn kèm theo quà tặng cho mỗi mục hàng trong đơn hàng. Lời nhắn xuất hiện trên phiếu giao hàng được tạo bằng Quản lý đơn hàng.

Đối với lời nhắn kèm theo quà tặng, bạn có thể sử dụng các mặc định của hệ thống hoặc bạn có thể cấu hình lời nhắn kèm theo quà tặng của bạn theo cách sau:

Độ dài tối đa của lời nhắn kèm theo quà tặng

Số lượng ký tự tối đa cho một lời nhắn kèm theo quà tặng. Bạn có thể đặt giới hạn từ 1 đến 255 ký tự. Mặc định là 255.

Số dòng tối đa trong lời nhắn kèm theo quà tặng

Số dòng trong một lời nhắn kèm theo quà tặng. Bạn có thể đặt giới hạn từ 1 đến 10 dòng. Mặc định là 10.

Để cải thiện trải nghiệm mua hàng, chúng tôi khuyến nghị bạn cung cấp số ký tự tối đa mà doanh nghiệp của bạn có thể hỗ trợ. Khách hàng đánh giá cao tính linh hoạt trong việc tạo tin nhắn cá nhân hóa.

Gói quà

Bạn có thể cung cấp tối đa bốn tùy chọn gói quà khác nhau. Bạn không thể chỉ định tùy chọn gói quà tặng nào đủ điều kiện cho sản phẩm nào. Tất cả các tùy chọn gói quà đều hỗ trợ mọi sản phẩm mà bạn chỉ định là đủ điều kiện gói quà.

Đối với mỗi tùy chọn gói quà, bạn có thể cung cấp các thông tin sau:

Tên loại gói quà:

Tên mà người mua nhìn thấy đối với một tùy chọn gói quà cụ thể. Mọi tùy chọn gói quà đều phải có mô tả. Giới hạn 50 ký tự.

Tên định danh của loại gói quà:

Tên mà bạn nhìn thấy đối với một tùy chọn gói quà cụ thể trong báo cáo đơn hàng. Tên này có thể khớp hoặc không khớp với tên mà người mua nhìn thấy. Giới hạn 40 ký tự.

Phí gói quà:

Giá bạn tính cho người mua để gói một mục hàng. Nếu đơn đặt hàng được kích hoạt thuế, chúng tôi sẽ tính thuế đối với số tiền này. Nếu bạn muốn cung cấp dịch vụ gói quà miễn phí, hãy đặt giá thành 0.

Note: Bạn chỉ có thể thu một mức giá duy nhất cho mỗi tùy chọn gói quà. Bạn không thể tính giá khác nhau cho kích cỡ hoặc loại bao bì khác nhau.

Ảnh gói quà:

Hình ảnh mà người mua nhìn thấy khi lựa chọn gói quà. Nếu bạn không cung cấp hình ảnh, một hình ảnh chỗ dành sẵn sẽ hiển thị. Hình ảnh phải có kích cỡ tối thiểu 71 x 71 pixel, ở định dạng .gif hoặc .jpg.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates