Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tạo từng thông tin đăng tải

Sử dụng tính năng Thêm sản phẩm để tạo danh sách mới bằng cách so khớp với trang chi tiết sản phẩm hiện có trong danh mục Amazon. Bạn cũng có thể tạo một trang thông tin chi tiết mới cho sản phẩm chưa có trong danh mục, sau đó tạo một trang danh sách cho sản phẩm đó. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Lần lượt thêm sản phẩm.

Sau khi tạo một danh sách, hãy sử dụng Quản lý hàng lưu kho để thay đổi danh sách hoặc dữ liệu sản phẩm.
Note: Thông tin sản phẩm bạn cung cấp trong trang thông tin đăng tải có thể khác với thông tin bạn thấy trên trang chi tiết sản phẩm của Amazon. Đối với những trang đăng tải có nhiều hơn một người bán, thông tin trên trang chi tiết sản phẩm có thể là do nhiều người bán đóng góp.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates