Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Phân loại sản phẩm của bạn

Danh mục sản phẩm của Amazon liệt kê từng sản phẩm được bán và xác định theo ASIN. Mỗi sản phẩm đều được xác định bằng các thuộc tính như tên sản phẩm hoặc nhà sản xuất. Mỗi mục nhập sản phẩm cũng có các thông tin giúp đưa sản phẩm vào danh mục và danh mục con phù hợp. Khi khách hàng sử dụng công cụ Duyệt tìm hoặc Tìm kiếm, danh sách sản phẩm kết quả sẽ được nhóm thành các danh mục và danh mục con. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng danh mục nhằm tận dụng kết quả duyệt tìm và tìm kiếm, xem Sử dụng Duyệt tìm và Tìm kiếm.

Khi bạn thêm một sản phẩm mới, Amazon sẽ tự động tạo ASIN. Để bán sản phẩm, bạn cần thêm thông tin đăng tải về hàng lưu kho mô tả ưu đãi sản phẩm của bạn. Thông tin đăng tải về hàng lưu kho của bạn bao gồm các thông tin như giá bán và số lượng hàng lưu kho.

Tính năng Thêm một sản phẩm sẽ hướng dẫn bạn thực hiện các bước để chọn danh mục và danh mục con phù hợp với sản phẩm của bạn. Bạn được nhắc cung cấp thông tin theo một trong hai cách:

Tạo một sản phẩm mới:

Duyệt tìm danh sách danh mục và danh mục con, rồi thêm sản phẩm của bạn.

Tìm kiếm:

Tìm kiếm thông tin đăng tải về sản phẩm của bạn hiện có trên Amazon, rồi thêm thông tin cụ thể về ưu đãi của bạn như giá và điều kiện.

Ngay cả khi bạn chọn danh mục nhắc bạn tìm kiếm các sản phẩm hiện có, bạn vẫn có thể thêm sản phẩm mới của riêng mình. Khi bạn thêm sản phẩm mới vào một số danh mục, Amazon vẫn sẽ tìm cách đối sánh sản phẩm mới này khớp với sản phẩm hiện có. Để biết thêm thông tin về cách chức năng này hoạt động, hãy xem Đối sánh sản phẩm.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates