Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Hàng lưu kho FBA dễ tan chảy

Trước khi đăng tải sản phẩm có Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA), bạn cần biết những gì phù hợp và không phù hợp. Để biết thông tin về các yêu cầu và hạn chế đối với sản phẩm, hãy truy cập các trang Trợ giúp sau đây:

Yêu cầu về hàng lưu kho có thể tan chảy

FBA chỉ chấp nhận các sản phẩm có thể tan chảy từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 14 tháng 4. Hàng lưu kho có thể tan chảy được lưu giữ hoặc đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) của chúng tôi từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 10 sẽ được đánh dấu là không thể hoàn thiện và đã bị hủy bỏ có tính phí.

Cụm từ “Có thể tan chảy” dùng để chỉ mọi các sản phẩm dễ bị nhiệt độ tác động, bao gồm nhưng không giới hạn ở sôcôla, kẹo mềm và một số sản phẩm dạng thạch và sáp.

Sản phẩm tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng trong suốt các tháng của mùa hè (75 đến 155°F). Phạm vi nhiệt độ này được thiết lập để bảo vệ tính nguyên vẹn của sản phẩm trong quá trình lưu trữ và vận chuyển sản phẩm.

Note: Nếu bạn tin sản phẩm của mình nên được miễn khỏi danh mục sản phẩm dễ bị tan chảy, hãy gửi thư từ nhà sản xuất đến bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng. Thư phải được viết trên tiêu đề thư của nhà sản xuất và phải bao gồm các thông tin sau:
  • Các sản phẩm và/hoặc ASIN cụ thể
  • Xác nhận rõ ràng ASIN hoặc các ASIN có thể được lưu trữ ở nhiệt độ tối đa 155 độ Fahrenheit trong thời gian dài
  • Thông tin liên hệ để xác minh

Các sản phẩm cần làm lạnh, sử dụng điều hòa không khí hoặc kết đông bị cấm vào mọi thời điểm trong năm. Các sản phẩm dễ hư hỏng, bao gồm nhưng không giới hạn, thịt tươi, trái cây hoặc rau quả cũng bị cấm vào mọi thời điểm trong năm.

Loại bỏ hàng lưu kho có thể tan chảy

Yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho có thể tan chảy phải được gửi trước ngày 15 tháng 5 của mỗi năm. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Loại bỏ hàng lưu kho khỏi trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC).

Để tải xuống danh sách ASIN có thể tan chảy, hãy truy cập: ASIN có thể tan chảy (Excel). Danh sách này được cập nhật định kỳ và không muộn hơn ngày 1 tháng 3 để bắt đầu xử lý vào ngày 15 tháng 4 sắp tới.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates