Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thanh toán bằng hóa đơn

Lập hóa đơn là phương thức thanh toán thường được khách hàng và doanh nghiệp mua hàng sử dụng. Amazon cung cấp tùy chọn Thanh toán bằng hóa đơn cho khách hàng đủ điều kiện mua hàng trên Amazon Marketplace. Những người mua này có thể mua hàng từ bất kỳ người bán nào trên Amazon và nhận hóa đơn. Người mua muốn thanh toán thông qua tùy chọn này trong quá khứ không thể sử dụng Amazon Marketplace. Phương thức thanh toán bằng lập hóa đơn dự kiến sẽ khiến những khách hàng này tham gia Thị trường và mang đến cho người bán cơ hội tăng doanh số bán hàng trên Amazon.

Hóa đơn có các điều khoản thanh toán (chẳng hạn như thanh toán đầy đủ đến hạn trong 30 ngày), xác định ngày đến hạn của hóa đơn (30 ngày kể từ ngày lập hóa đơn trong trường hợp thanh toán đầy đủ đến hạn trong 30 ngày). Các điều khoản thanh toán có thể khác nhau tùy theo người mua và được Amazon chấp thuận. Amazon ghi có cho người bán trên tài khoản Bán hàng trên Amazon của người bán cho các đơn hàng khi người mua đã thanh toán hóa đơn. Ngoài ra, Amazon sẽ chịu rủi ro và ghi có số dư khả dụng vào tài khoản Bán hàng trên Amazon của người bán vào ngày thứ 7 sau ngày quá hạn nếu khách hàng chưa thanh toán trước thời hạn đó.

Amazon cũng đơn giản hóa các giao dịch lập hóa đơn cho người bán. Người bán không cần phải thực hiện đánh giá rủi ro tín dụng thường xuyên của người mua, lập hóa đơn cho các giao dịch mua hàng của người mua, theo dõi hóa đơn đến hạn, thu thập hóa đơn chưa thanh toán hoặc quản lý nợ xấu. Amazon quản lý tất cả các hoạt động này.

Amazon cũng cung cấp cho người bán tùy chọn nhận thanh toán sớm trên các đơn hàng đã lập hóa đơn. Bạn có thể thay đổi cài đặt thanh toán đơn hàng đã lập hóa đơn và chọn nhận thanh toán được ghi có vào số dư khả dụng trong tài khoản Bán hàng trên Amazon của bạn sau khi xác nhận lô hàng bằng cách thanh toán phí xử lý là 1,5% số tiền đã lập hóa đơn cho mỗi giao dịch.

Nếu bạn nhận được một đơn hàng đã lập hóa đơn, Số dư trên tiện ích Thanh toán trên trang chủ Seller Central sẽ bao gồm số tiền của đơn hàng đã lập hóa đơn. Bạn cũng sẽ nhìn thấy trang Tóm tắt thanh toán mới khi điều hướng sang Báo cáo > Thanh toán trong menu điều hướng trên cùng của Seller Central. Trang tóm tắt này có thông tin về thẻ tín dụng và số dư của các đơn hàng đã lập hóa đơn. Các báo cáo thanh toán được phân chia giữa thẻ tín dụng và các đơn hàng đã lập hóa đơn. Trong mục Đơn hàng đã lập hóa đơn, tính năng xem Hóa đơn chưa thanh toán mới hiển thị tất cả các giao dịch bằng hóa đơn đang chờ xử lý. Trường Ngày đến hạn hóa đơn hiển thị thời điểm người mua dự kiến thanh toán hóa đơn. Cột Số tiền thực hiển thị số tiền phải trả cho người bán sau khi khấu trừ tất cả chi phí Amazon.

Các câu hỏi thường gặp

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates