Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Báo cáo lỗi Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime

Báo cáo lỗi Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime xác định các đơn hàng sử dụng Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime bỏ lỡ bất kỳ yêu cầu nào về hiệu suất hoàn thiện đơn hàng đối với Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime. Để tải về báo cáo mới hoặc một trong các báo cáo trước đây của bạn, hãy truy cập Seller Central và nhấp vào liên kết có trong phần Hiệu suất dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime.

Báo cáo lỗi Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime. sẽ có:

Ngày đặt hàng
Ngày và thời gian chính xác khi bạn nhận được đơn hàng.
Mã đơn hàng
Mã định danh duy nhất của đơn hàng.
Ngày giao hàng đã hẹn
Ngày bạn phải gửi đơn hàng.
Ngày cam kết giao hàng
Ngày giao hàng cam kết với khách hàng.
Ngày gửi hàng thực tế
Ngày và giờ bạn xác nhận vận chuyển đơn hàng.

Note: Hệ thống tự động xác nhận vận chuyển sau khi bạn mua nhãn vận chuyển từ chức năng Mua dịch vụ vận chuyển của Amazon.

Ngày hãng vận chuyển quét lần đầu
Ngày và giờ (PST) hãng vận chuyển quét gói hàng lần đầu tiên.
Ngày giao hàng thực tế
Ngày và giờ (PST) hãng vận chuyển thực hiện lần giao hàng đầu tiên.

Note: Amazon cho rằng đơn hàng sẽ được giao đúng hẹn nếu thực hiện lần giao hàng đầu tiên trước hoặc vào ngày cam kết giao hàng.

Tên hãng vận chuyển
Tên hãng vận chuyển mà bạn đã chọn để gửi đơn hàng.
Phương thức gửi hàng
Phương thức gửi hàng của hãng vận chuyển mà bạn đã chọn để giao đơn hàng.
Mã số theo dõi
Mã số theo dõi của lô hàng do hãng vận chuyển cung cấp.
Số lượng đơn vị
Số lượng đơn vị đã được vận chuyển.
Xác nhận giao trễ?
Cột này cho biết xem lô hàng của gói hàng có được xác nhận vào hoặc trước ngày giao hàng đã hẹn hay không. Giá trị trong cột này sẽ là “X” nếu gói hàng đã được xác nhận vào hoặc trước ngày giao hàng đã hẹn.
Vận chuyển mà không dùng chức năng mua dịch vụ vận chuyển?
Cột này cho biết xem bạn có mua nhãn vận chuyển mà không dùng đến chức năng Mua dịch vụ vận chuyển của Amazon không. Giá trị trong cột này sẽ là “X” nếu mua nhãn vận chuyển mà không dùng đến chức năng Mua dịch vụ vận chuyển của Amazon.
Vận chuyển trễ?
Cột này cho biết xem gói hàng có được hãng vận chuyển quét lần đầu sau ngày giao hàng đã hẹn không. Giá trị trong cột này sẽ là “X” nếu gói hàng đã được quét vào hoặc trước ngày giao hàng đã hẹn.

Note: Gói hàng sử dụng Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime sẽ được xem là đã vận chuyển khi hãng vận chuyển quét gói hàng lần đầu, không phải khi bạn xác nhận lô hàng. Khi tính số liệu này, chúng tôi cho rằng hãng vận chuyển có thể quét gói hàng lần đầu sau vài giờ kể từ khi nhận hàng.

Nếu gói hàng đã được vận chuyển trễ nhưng giao đúng thời hạn, gói hàng sẽ không được tính là lô hàng trễ. Để duy trì yêu cầu về hiệu suất đối với Tỷ lệ lô hàng đúng thời hạn, hãy đảm bảo sử dụng phương thức gửi hàng giao gói hàng trễ của bạn muộn nhất vào ngày giao hàng đã hẹn với khách hàng.

Giao trễ?
Cột này cho biết xem gói hàng có được giao vào hoặc trước ngày cam kết giao hàng không. Giá trị trong cột này sẽ là “X” nếu gói hàng đã được giao vào hoặc trước ngày giao hàng đã hẹn.
Người bán hủy đơn hàng?
Cột này cho biết xem đơn hàng có bị hủy bởi người bán không. Giá trị trong cột này sẽ là “X” nếu đơn hàng đã bị hủy bởi người bán.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates