Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Định giá tự động

Công cụ Định giá tự động cho phép bạn tự động điều chỉnh giá SKU trong danh mục của bạn để phù hợp với những sự kiện như giá Ưu đãi nổi bật mà không cần phải xem lại SKU mỗi khi bạn muốn thay đổi giá.

Xem các video dưới đây để tìm hiểu thêm về tính năng định giá tự động:

Tìm hiểu cách sử dụng tính năng Định giá tự động

Tạo quy tắc định giá, thiết lập các tham số quy tắc, sau đó chọn SKU mà quy tắc áp dụng. Bạn phải chọn như vậy vì công cụ định giá tự động chỉ áp dụng cho các SKU bạn chỉ định chứ không phải cho toàn bộ danh mục. Bạn có thể bắt đầu và dừng quy tắc định giá tự động bất cứ lúc nào, cũng như thay đổi quy tắc hoặc SKU mà quy tắc áp dụng. Bạn kiểm soát giá bằng cách xác định các tham số quy tắc, thiết lập phạm vi giá tối thiểu và giá tối đa (không bắt buộc), sau đó chọn SKU cần được định giá tự động.Nếu bạn không thiết lập giá tối đa, công cụ Định giá tự động sẽ giúp bạn giữ vững niềm tin của khách hàng bằng cách đảm bảo định giá các ưu đãi của bạn không cao hơn nhiều so với giá gần đây để các ưu đãi của bạn vẫn đủ điều kiện trở thành Ưu đãi nổi bật.

Bạn có thể quản lý SKU của mình bằng công cụ Định giá tự động hoặc sử dụng Tệp đặt giá tự động.

Nếu bạn đặt thông tin đăng tải thành Không hoạt động, mọi quy tắc định giá áp dụng đối với những thông tin đăng tải đó sẽ tạm dừng cho đến khi bạn đặt lại thông tin đăng tải về Đang hoạt động. Để biết thêm thông tin về cách đặt thông tin đăng tải của bạn thành Đang hoạt động hoặc Không hoạt động, hãy vào trạng thái đăng tải sản phẩm cho kỳ nghỉ, ngày lễ và các dịp vắng mặt khác.

Người bán là doanh nghiệp trên Amazon: Bạn cũng có thể sử dụng công cụ Định giá tự động để tự động cập nhật giá dành cho khách hàng doanh nghiệp dựa trên các thay đổi đối với giá dành cho người tiêu dùng. Xem trang Tạo quy tắc định giá dành cho doanh nghiệp để biết thêm chi tiết.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates