Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Hàng lưu kho do Amazon thực hiện

Trang Hàng lưu kho do Amazon thực hiện cung cấp thông tin về hàng lưu kho của bạn theo chương trình Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA). Ngoài đơn vị phân loại hàng tồn kho, tên sản phẩm, điều kiện và giá, bạn có thể tìm thấy các thông tin sau:

 • Hàng nhập hiển thị số lượng của sản phẩm đó được chỉ định cho kế hoạch vận chuyển hàng, đang vận chuyển đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) hoặc đang được xử lý tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC).
 • Có sẵn hiển thị số lượng của sản phẩm đó có sẵn để giao cho khách hàng.
 • Không thể hoàn thiện hiển thị số lượng của sản phẩm đó hiện đang ở trong các trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC), nhưng không ở trong điều kiện có thể được bán.
 • Dự phòng hiển thị số lượng của sản phẩm đó:
  • Đang được xử lý tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC)
  • Được liên kết với một đơn đặt hàng của khách hàng đang chờ xử lý
  • Đang được vận chuyển tới một trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) khác
 • Xem trước phí hiển thị phí ước tính cho sản phẩm sau khi sản phẩm đó được bán.
 • Đơn vị khối lượng hiển thị khối lượng của sản phẩm đó vì nó liên quan đến phí lưu kho FBA.

Để biết thêm thông tin về cách quản lý thông tin đăng tải của bạn, hãy xem Cập nhật thông tin đăng tải của bạn trên trang Quản lý hàng lưu kho.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates