Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chỉ định SKU cho mẫu vận chuyển

Chọn một trong các tùy chọn dưới đây để chỉ định SKU cho các mẫu vận chuyển:

Sử dụng trang Quản lý hàng lưu kho của Seller Central cho tối đa 50 thay đổi cùng lúc:

Trong Quản lý hàng lưu kho, tên mẫu vận chuyển sẽ hiển thị trong cột Giá cho mỗi SKU, bên dưới giá.

Note: Giá vận chuyển sẽ không hiển thị nếu không còn SKU.

 1. Chọn một hoặc nhiều SKU bạn muốn cập nhật.
 2. Nhấp vào Hành động ở góc trên cùng bên trái.
 3. Chọn Thay đổi mẫu vận chuyển.

Sử dụng nguồn cấp dữ liệu cho hơn 50 thay đổi:

 • Nguồn cấp dữ liệu Excel: Công cụ nạp hàng lưu kho có cột merchant_shipping_group_name. Sử dụng nguồn cấp dữ liệu này để chỉ định SKU cho Mẫu vận chuyển.
 • Nguồn cấp dữ liệu XML: Nguồn cấp dữ liệu XML của sản phẩm chứa thuộc tính MerchantShippingGroupName. Sử dụng thuộc tính này để chỉ định SKU cho Mẫu vận chuyển.

Sử dụng trang Quản lý SFP:

 1. Nếu bạn tham gia chương trình Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime (SFP), vui lòng truy cập trang Quản lý SFP thuộc Hàng lưu kho trong điều hướng chính của Seller Central.
  Note: Bạn phải là người bán SFP hoặc đã đăng ký dùng thử SFP để sử dụng trang Quản lý SFP.
 2. Nhấp vào thẻ Đăng ký mục hàng tham gia chương trình Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime.
 3. Trên trang này, bạn có thể chọn một trong các tùy chọn sau:
  • Thay đổi mẫu vận chuyển thành mẫu Prime theo cấp độ SKU.
  • Chọn SKU bạn muốn chỉ định cho mẫu Prime, sau đó chọn mẫu Prime từ menu thả xuống Thay đổi mẫu vận chuyển của các mục đã chọn.

Kiểm tra mẫu vận chuyển được chỉ định cho SKU

Bạn có thể chọn từ các tùy chọn dưới đây để xác minh mẫu vận chuyển nào được chỉ định cho SKU:

Từ Quản lý hàng lưu kho:

Trong Quản lý hàng lưu kho, tên mẫu vận chuyển sẽ hiển thị trong cột Giá cho mỗi SKU, bên dưới giá.

 1. Chọn SKU.
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Cuộn xuống để tìm mẫu vận chuyển được chỉ định cho SKU.
  Note: Trường mẫu vận chuyển chỉ hiển thị nếu ASIN được đặt thành “Hoàn thiện đơn hàng bởi người bán”.

Từ Báo cáo danh mục sản phẩm đang hoạt động:

 • Tải xuống Báo cáo danh mục sản phẩm đang hoạt động từ Báo cáo hàng lưu kho và mở tệp trong Excel (hoặc sao chép từ Notepad và dán vào Excel). Trong cột merchant-shipping-group, bạn sẽ nhìn thấy SKU được chỉ định cho mỗi mẫu.

Từ Quản lý SFP:

 1. Nếu bạn tham gia chương trình Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime và muốn xem các mẫu vận chuyển áp dụng cho SKU của bạn trong SFP, vui lòng truy cập trang Quản lý SFP.
 2. SKU của bạn trong SFP có trong thẻ Theo dõi các mục hàng tham gia chương trình Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime. Trong cột bên phải của trang, bạn có thể xem mẫu vận chuyển đã được chỉ định cho từng SKU.
 3. Để thay đổi mẫu vận chuyển, chọn một trong các tùy chọn dưới đây:
  • Chọn mẫu mới từ trình đơn thả xuống theo cấp độ SKU.
  • Chọn nhiều SKU và sử dụng menu thả xuống Thay đổi mẫu vận chuyển của các mục đã chọn.

Trợ giúp liên quan

Tạo, chỉnh sửa hoặc xóa mẫu vận chuyển

Thiết lập cước vận chuyển của bạn

Thiết lập địa chỉ vận chuyển mặc định

Sửa đổi thời gian xử lý

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates