Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Cập nhật thông tin đăng tải của bạn

Bạn có thể cập nhật ưu đãi sản phẩm của mình thông qua trang Quản lý hàng lưu kho.

Đi đến Quản lý hàng lưu kho.

Nhấp vào nút Chỉnh sửa bên phải ưu đãi sản phẩm bạn muốn cập nhật. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang Chỉnh sửa thông tin sản phẩm. Trong thẻ Ưu đãi, bạn có thể cập nhật các trường sau:

  • Ghi chú về điều kiện
  • Giá của bạn
  • Giá bán (bao gồm ngày bắt đầu bán và ngày kết thúc bán của bạn)
  • Ngày bắt đầu bán

Các trường bổ sung có thể có tùy thuộc vào các thông tin sau:

  • Loại tài khoản bạn có
  • Danh mục sản phẩm bạn đang bán
  • Phương thức hoàn thiện của bạn (tự thực hiện đơn hàng hoặc sử dụng Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon).

Khi bạn đã chỉnh sửa các trường cho ưu đãi của bạn, hãy nhấp vào nút Lưu và kết thúc.

Ưu đãi của bạn sẽ cập nhật trên Amazon trong vòng 15 phút. Trong trường hợp đăng tải tối đa lên hệ thống Amazon, thông tin ưu đãi có thể mất đến 24 giờ và thông tin sản phẩm là 48 giờ.

Xem thêm

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates