Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Rút khỏi chương trình Amazon Handmade

Note: Bạn phải thực hiện hoặc hủy mọi đơn hàng thủ công chưa thực hiện ngay cả sau khi xoá tài khoản Amazon Handmade.
Nếu bạn chọn rút khỏi chương trình Amazon Handmade, hành động này sẽ có hiệu lực ngay lập tức và dẫn đến những thay đổi sau đây đối với tài khoản của bạn:

  • Phí Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp sẽ bắt đầu tính vào kỳ thanh toán tiếp theo của bạn: Bạn không còn được miễn phí Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp hàng tháng $39,99 và sẽ bị thu phí mỗi tháng, trừ khi bạn Chuyển sang Kế hoạch bán hàng cá nhân hoặc Đóng tài khoản người bán.
  • Thông tin đăng tải và các tính năng bán hàng trên Amazon Handmade của bạn sẽ bị xóa: Bạn sẽ không còn có thể đăng tải sản phẩm trong Amazon Handmade hoặc bán sản phẩm thủ công tùy chỉnh nữa. Trang Hồ sơ nghệ nhân của bạn sẽ bị xóa.
  • Bạn sẽ không còn quyền truy cập các đánh giá sản phẩm hoặc lịch sử bán hàng của mình nữa: Quyền truy cập vào các đánh giá sản phẩm hoặc lịch sử bán hàng của bạn sẽ bị thu hồi nếu bạn chọn đăng tải lại sản phẩm của mình ở bên ngoài trang Amazon Handmade.

Để rút khỏi chương trình Amazon Handmade:

  1. Đi tới Dịch vụ của tôi.
  2. Trong phần Hàng thủ công trên Amazon, nhấp vào Bạn muốn hủy tài khoản Hàng thủ công trên Amazon của mình?.
  3. Chọn lý do loại bỏ Amazon Handmade khỏi Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp của bạn.
  4. Nhấp vào Hủy bán hàng thủ công.

Note: Bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn. Nếu bạn thay đổi ý định và muốn bắt đầu bán hàng lại trong Amazon Handmade, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ người bán.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates