Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Biểu phí Bán hàng trên Amazon Business

Phí đăng ký hàng tháng

Người bán phải có Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp để tham gia Chương trình doanh nghiệp bán hàng của Amazon, và phí đăng ký hàng tháng liên quan và các phí bán hàng khác được áp dụng. Trong một khoảng thời gian nhất định, người bán tham gia Chương trình doanh nghiệp bán hàng của Amazon không phải trả thêm phí chương trình hàng tháng. Để biết thêm thông tin về phí, xem Biểu phí bán trên Amazon.

Phí hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon

Biểu phí FBA áp dụng cho các đơn hàng doanh nghiệp do Amazon hoàn thiện. Tìm hiểu thêm về phí FBA.

Phí giới thiệu

Phí giới thiệu cho các đơn hàng doanh nghiệp trên Amazon tuân thủ quy định trong Biểu phí bán trên Amazon.

Cách xác định các giao dịch kinh doanh

Các giao dịch kinh doanh được xác định theo nhãn Doanh nghiệp mua hàng trong Chi tiết về đơn hàng và cờ quảng cáo đơn hàng doanh nghiệp trong Báo cáo đơn hàng.


Biểu phí Bán hàng trên Amazon Business


Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates