Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Bảng thuật ngữ Amazon Business

Khi bắt đầu bán trên Amazon Business, bạn có thể xem nhanh các thuật ngữ mà bạn chưa biết. Bảng thuật ngữ này chứa các thuật ngữ được sử dụng phổ biến nhất cho người bán bán hàng theo mô hình doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) trong chương trình doanh nghiệp bán hàng của Amazon. Các mô tả về chứng nhận có trong bảng thuật ngữ này không nhằm mục đích truyền tải tất cả các yêu cầu và tiêu chí cần thiết để có được các chứng nhận áp dụng và Amazon không đánh giá việc tuân thủ bất kỳ tiêu chuẩn nhất định nào. Tham khảo ý kiến của tổ chức chứng nhận để biết tất cả thông tin liên quan.

AS9100 - Hệ thống quản lý chất lượng - hàng không, không gian và quốc phòng

Chứng nhận AS9100 cho biết tổ chức đã xác định, xây dựng và triển khai các quy trình để quản lý chất lượng của các sản phẩm và dịch vụ hàng không vũ trụ mà tổ chức cung cấp. Chứng nhận AS9100 dành cho các tổ chức trong ngành hàng không vũ trụ.

Để có được chứng nhận này, người bán phải cung cấp hình ảnh kỹ thuật số của Giấy chứng nhận đăng ký do cơ quan chứng nhận bên thứ ba cấp. Hình ảnh phải cho biết rõ loại chứng nhận được cấp, cơ quan chứng nhận, mã số chứng nhận, ngày cấp và ngày hết hạn. Các doanh nghiệp quan tâm đến loại chứng nhận này phải 1) xác định các yêu cầu của chứng nhận theo SAE; 2) thực hiện các yêu cầu; và 3) tự gửi đến cơ quan chứng nhận bên thứ ba để kiểm tra. SAE không đánh giá sự tuân thủ của doanh nghiệp với bất kỳ tiêu chuẩn nào.

Xem thêm thông tin về SAE và chứng nhận AS9100 tại http://standards.sae.org/as9100c/

AS9120 - Hệ thống quản lý chất lượng - hàng không, không gian và quốc phòng

Chứng nhận AS9120 cho biết tổ chức đã xác định, xây dựng và triển khai các quy trình để quản lý chất lượng của các sản phẩm và dịch vụ hàng không vũ trụ mà tổ chức phân phối. Chứng nhận AS9120 dành cho các nhà phân phối trong ngành hàng không vũ trụ.

Để có được chứng nhận này, người bán phải cung cấp hình ảnh kỹ thuật số của Giấy chứng nhận đăng ký do cơ quan chứng nhận bên thứ ba cấp. Hình ảnh phải cho biết rõ loại chứng nhận được cấp, cơ quan chứng nhận, mã số chứng nhận, ngày cấp và ngày hết hạn. Các doanh nghiệp quan tâm đến loại chứng nhận này phải 1) xác định các yêu cầu của chứng nhận theo SAE; 2) thực hiện các yêu cầu; và 3) tự gửi đến cơ quan chứng nhận bên thứ ba để kiểm tra. SAE không đánh giá sự tuân thủ của doanh nghiệp với bất kỳ tiêu chuẩn nào.

Xem thêm thông tin về SAE và chứng nhận AS9120 tại http://standards.sae.org/as9120a/

Ưu đãi chỉ dành cho doanh nghiệp

Ưu đãi chỉ có giá dành cho khách hàng doanh nghiệp và không có giá dành cho khách hàng. Ưu đãi chỉ dành cho doanh nghiệp chỉ dành cho khách hàng Amazon Business và không có sẵn cho tất cả khách hàng trên Amazon. Tìm hiểu thêm.

Giá dành cho khách hàng doanh nghiệp

Giá dành cho khách hàng doanh nghiệp (“giá dành cho khách hàng doanh nghiệp”) là mức giá chỉ dành cho khách hàng doanh nghiệp, bất kể số lượng đã mua. Mức giá này khác với “mức giá” dành cho tất cả các khách hàng Amazon. Bạn có thể có ưu đãi với cả giá dành cho khách hàng doanh nghiệp và giá dành cho khách hàng, hoặc bạn có thể có ưu đãi chỉ với giá dành cho khách hàng doanh nghiệp (xem Ưu đãi chỉ dành cho doanh nghiệp). Tìm hiểu thêm về giá dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Số Dun và Bradstreet (DUNS)

Đây là mã định danh duy nhất do tổ chức bên thứ ba là Dun & Bradstreet cấp, được sử dụng để xác minh sự tồn tại của một tổ chức kinh doanh. Hầu hết các doanh nghiệp đều có số DUNS vì đây là yêu cầu bắt buộc để đăng ký và đấu thầu các hợp đồng và đề xuất của chính phủ Hoa Kỳ. Các tổ chức thương mại, phi lợi nhuận và chính phủ, bao gồm cả các cá nhân tự kinh doanh, đều đủ điều kiện nhận được số DUNS.

Xem thêm thông tin về DUNS và cách có được số DUNS tại http://www.dnb.com/get-a-duns-number.html

Doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn (EDWOSB)

Chứng nhận Doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn cho biết tổ chức là một doanh nghiệp nhỏ do một hoặc nhiều phụ nữ sở hữu đa số, điều hành, quản lý và kiểm soát và bị thiệt thòi về kinh tế theo định nghĩa của Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ.

Để có được chứng nhận này, người bán phải đăng ký với Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ với tư cách là Doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Người đăng ký cần phải cung cấp số DUNS của họ cho Amazon. Số này sẽ được sử dụng để đăng ký với SBA. Ngoài thuộc sở hữu đa số bởi một hoặc nhiều phụ nữ, doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể do SBA xác định để được xem xét là Doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Các tiêu chí của SBA chủ yếu phụ thuộc vào ngành kinh doanh, doanh thu hàng năm và/hoặc số lượng nhân viên của doanh nghiệp. Người bán nên truy cập trang web của Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (sba.gov) để biết thêm thông tin, tiêu chí đủ điều kiện và quy trình chứng nhận.

EDWOSB

Xem Doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

ISO 9001 - Hệ thống quản lý chất lượng - các yêu cầu

Chứng nhận ISO 9001 cho biết tổ chức đã xác định, xây dựng và triển khai các quy trình để quản lý chất lượng của các sản phẩm và dịch vụ mà tổ chức cung cấp. Mặc dù đặc điểm kỹ thuật của ISO 9001 không dành riêng cho bất kỳ ngành hoặc loại hình tổ chức nào, chứng nhận này thường dành cho các nhà sản xuất.

Để có được chứng nhận này, người bán phải cung cấp hình ảnh kỹ thuật số của Giấy chứng nhận đăng ký do cơ quan chứng nhận bên thứ ba cấp. Hình ảnh phải cho biết rõ loại chứng nhận được cấp, cơ quan chứng nhận, mã số chứng nhận, ngày cấp và ngày hết hạn. Các doanh nghiệp quan tâm đến loại chứng nhận này phải 1) xác định các yêu cầu của chứng nhận theo ISO; 2) thực hiện các yêu cầu; và 3) tự gửi đến cơ quan chứng nhận bên thứ ba để kiểm tra. ISO không đánh giá sự tuân thủ của doanh nghiệp với bất kỳ tiêu chuẩn nào.

Xem thêm hướng dẫn để có được chứng nhận tại http://www.iso.org/iso/home/standards/certification.htm

ISO 13485 - Tiêu chuẩn về thiết bị y tế

Chứng nhận ISO 13485 cho biết tổ chức đã xác định, xây dựng và triển khai các quy trình để quản lý chất lượng của các sản phẩm và dịch vụ y tế mà tổ chức cung cấp. Chứng nhận ISO 13485 dành cho các tổ chức cung cấp thiết bị y tế.

Để có được chứng nhận này, người bán phải cung cấp hình ảnh kỹ thuật số của Giấy chứng nhận đăng ký do cơ quan chứng nhận bên thứ ba cấp. Hình ảnh phải cho biết rõ loại chứng nhận được cấp, cơ quan chứng nhận, mã số chứng nhận, ngày cấp và ngày hết hạn. Các doanh nghiệp quan tâm đến loại chứng nhận này phải 1) xác định các yêu cầu của chứng nhận theo ISO; 2) thực hiện các yêu cầu; và 3) tự gửi đến cơ quan chứng nhận bên thứ ba để kiểm tra. ISO không đánh giá sự tuân thủ của doanh nghiệp với bất kỳ tiêu chuẩn nào.

Xem thêm hướng dẫn để có được chứng nhận tại http://www.iso.org/iso/home/standards/certification.htm

ISO 14001 - Hệ thống quản lý môi trường - Các yêu cầu

Chứng nhận ISO 14001 cho biết tổ chức đã xác định, xây dựng và triển khai các quy trình để quản lý tác động lên môi trường của các sản phẩm và dịch vụ mà tổ chức cung cấp. Mặc dù đặc điểm kỹ thuật của ISO 14001 không dành riêng cho bất kỳ ngành hoặc loại hình tổ chức nào, chứng nhận này thường dành cho các nhà sản xuất.

Để có được chứng nhận này, người bán phải cung cấp hình ảnh kỹ thuật số của Giấy chứng nhận đăng ký do cơ quan chứng nhận bên thứ ba cấp. Hình ảnh phải cho biết rõ loại chứng nhận được cấp, cơ quan chứng nhận, mã số chứng nhận, ngày cấp và ngày hết hạn. Các doanh nghiệp quan tâm đến loại chứng nhận này phải 1) xác định các yêu cầu của chứng nhận theo ISO; 2) thực hiện các yêu cầu; và 3) tự gửi đến cơ quan chứng nhận bên thứ ba để kiểm tra. ISO không đánh giá sự tuân thủ của doanh nghiệp với bất kỳ tiêu chuẩn nào.

Xem thêm hướng dẫn để có được chứng nhận tại http://www.iso.org/iso/home/standards/certification.htm

ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Các yêu cầu (HACCP)

Chứng nhận ISO 22000 (HACCP) cho biết tổ chức đã xác định, xây dựng và triển khai các quy trình quản lý để đảm bảo an toàn cho các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến thực phẩm mà tổ chức cung cấp. Chứng nhận ISO 22000 (HACCP) dành cho các tổ chức trong ngành thực phẩm.

Để có được chứng nhận này, người bán phải cung cấp hình ảnh kỹ thuật số của Giấy chứng nhận đăng ký do cơ quan chứng nhận bên thứ ba cấp. Hình ảnh phải cho biết rõ loại chứng nhận được cấp, cơ quan chứng nhận, mã số chứng nhận, ngày cấp và ngày hết hạn. Các doanh nghiệp quan tâm đến loại chứng nhận này phải 1) xác định các yêu cầu của chứng nhận theo ISO; 2) thực hiện các yêu cầu; và 3) tự gửi đến cơ quan chứng nhận bên thứ ba để kiểm tra. ISO không đánh giá sự tuân thủ của doanh nghiệp với bất kỳ tiêu chuẩn nào.

Xem thêm hướng dẫn để có được chứng nhận tại http://www.iso.org/iso/home/standards/certification.htm.

ISO/TS 16949 - Hệ thống quản lý chất lượng - Ô tô & Xe thể thao

Chứng nhận ISO/TS 16949 cho biết tổ chức đã xác định, phát triển và triển khai các quy trình để quản lý chất lượng của các sản phẩm và dịch vụ ô tô & xe thể thao mà tổ chức cung cấp. Chứng nhận này tương tự như ISO 9001, nhưng dành cho ngành công nghiệp ô tô & xe thể thao. Chứng nhận ISO/TS 16949 dành cho các tổ chức trong ngành công nghiệp ô tô & xe thể thao.

Để có được chứng nhận này, người bán phải cung cấp hình ảnh kỹ thuật số của Giấy chứng nhận đăng ký do cơ quan chứng nhận bên thứ ba cấp. Hình ảnh phải cho biết rõ loại chứng nhận được cấp, cơ quan chứng nhận, mã số chứng nhận, ngày cấp và ngày hết hạn. Các doanh nghiệp quan tâm đến loại chứng nhận này phải 1) xác định các yêu cầu của chứng nhận theo ISO; 2) thực hiện các yêu cầu; và 3) tự gửi đến cơ quan chứng nhận bên thứ ba để kiểm tra. ISO không đánh giá sự tuân thủ của doanh nghiệp với bất kỳ tiêu chuẩn nào.

Xem thêm hướng dẫn để có được chứng nhận tại http://www.iso.org/iso/home/standards/certification.htm.

Doanh nghiệp LGBT (LGTBE)

Chứng nhận Doanh nghiệp dành cho người đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính, chuyển giới (LGBT) cho biết tổ chức do một hoặc nhiều cá nhân LGBT sở hữu đa số, điều hành, quản lý và kiểm soát.

Để có được chứng nhận này, người bán phải cung cấp hình ảnh kỹ thuật số của Giấy chứng nhận đăng ký. Chứng nhận phải được Phòng Thương mại Quốc gia Đồng tính nam và Đồng tính nữ (NGLCC) hoặc tổ chức chính phủ cung cấp. Chứng nhận phải cho biết rõ loại chứng nhận được cấp, cơ quan chứng nhận, mã số chứng nhận, ngày cấp và ngày hết hạn. Phòng Thương mại Quốc gia Đồng tính nam và Đồng tính nữ là cơ quan chứng nhận độc quyền đối với các doanh nghiệp do cộng đồng LGBT sở hữu. Doanh nghiệp quan tâm đến chứng nhận LGBT BE nên truy cập nglcc.org để biết thêm thông tin, tiêu chí đủ điều kiện và quy trình chứng nhận.

LGTBE

Xem Doanh nghiệp LGBT.

Doanh nghiệp do người thiểu số làm chủ

Chứng nhận Doanh nghiệp thiểu số cho biết tổ chức do một hoặc nhiều cá nhân thiểu số sở hữu đa số, điều hành, quản lý và kiểm soát, theo định nghĩa của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ hoặc Hội đồng Phát triển Nhà cung cấp Thiểu số Quốc gia.

Để có được chứng nhận này, người bán phải đăng ký với Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ với tư cách là doanh nghiệp do thiểu số sở hữu hoặc cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thiểu số do Hội đồng Phát triển Nhà cung cấp Thiểu số Quốc gia hoặc tổ chức chính phủ cấp. Chứng nhận phải cho biết rõ loại chứng nhận được cấp, cơ quan chứng nhận, mã số chứng nhận, ngày cấp và ngày hết hạn. Người đăng ký SBA cần phải cung cấp số DUNS của họ cho Amazon. Số này sẽ được sử dụng để đăng ký với SBA. Doanh nghiệp do thiểu số sở hữu là doanh nghiệp nhỏ cũng nên đăng ký tổ chức của họ với Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ. Truy cập sba.gov để biết thêm thông tin.

Doanh nghiệp thuộc bất kỳ quy mô nào quan tâm đến chứng nhận Doanh nghiệp thiểu số nên truy cập trang của Hội đồng Phát triển Nhà cung cấp Thiểu số Quốc gia (nmsdc.org) để biết thêm thông tin, tiêu chí đủ điều kiện và quy trình chứng nhận.

Giảm giá khi mua số lượng lớn

Chương trình giảm giá theo cấp dành cho khách hàng của Chương trình doanh nghiệp bán hàng của Amazon dành cho các doanh nghiệp mua với số lượng lớn hơn. Mỗi người bán trong Chương trình doanh nghiệp bán hàng của Amazon chỉ định các bậc để định giá theo số lượng. Tìm hiểu thêm.

Doanh nghiệp nhỏ đã đăng ký

Chứng nhận Doanh nghiệp nhỏ đã đăng ký cho biết tổ chức là một doanh nghiệp nhỏ theo định nghĩa của Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ.

Để có được chứng nhận này, người bán phải đăng ký với Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ với tư cách là doanh nghiệp nhỏ. Người đăng ký cần phải cung cấp số DUNS của họ cho Amazon để truy cập hồ sơ trực tuyến có trên Cơ sở dữ liệu tìm kiếm doanh nghiệp nhỏ động (DSBS) của SBA. Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể do SBA xác định để được coi là doanh nghiệp nhỏ. Các tiêu chí của SBA chủ yếu phụ thuộc vào ngành kinh doanh, doanh thu hàng năm và/hoặc số lượng nhân viên của doanh nghiệp. Người bán nên truy cập trang web của Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (sba.gov) để biết thêm thông tin, tiêu chí đủ điều kiện và quy trình chứng nhận.

Công ty 8 (a) do SBA chứng nhận

Công ty 8(a) được đăng ký và công nhận bởi Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ là thuộc sở hữu đa số bởi các cá nhân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, theo như định nghĩa của SBA.

Để có được chứng nhận này, người bán phải đăng ký với Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ và đã được công nhận là Công ty 8(a) do SBA chứng nhận. Người đăng ký cần phải cung cấp số DUNS của họ cho Amazon để truy cập hồ sơ trực tuyến có trên Cơ sở dữ liệu tìm kiếm doanh nghiệp nhỏ động (DSBS) của SBA. Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể do SBA quy định để được coi là Công ty tham gia chương trình HUB Zone do SBA chứng nhận. Công ty phải là doanh nghiệp nhỏ, thuộc sở hữu của các cá nhân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, theo như định nghĩa của SBA. Doanh nghiệp quan tâm đến trạng thái Công ty 8(a) do SBA chứng nhận nên truy cập Cục Quản lý (sba.gov) để biết thêm thông tin, tiêu chí đủ điều kiện và quy trình chứng nhận.

Công ty tham gia chương trình HUB Zone do SBA chứng nhận

Công ty tham gia chương trình Hub Zone do SBA chứng nhận đã đăng ký và được công nhận là doanh nghiệp nằm trong các Khu vực kinh doanh chưa sử dụng trước đây (HUB Zone) theo định nghĩa của Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ.

Để có được chứng nhận này, người bán phải đăng ký với Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ và đã được công nhận là Công ty tham gia chương trình Hub Zone do SBA chứng nhận. Người đăng ký cần phải cung cấp số DUNS của họ cho Amazon để truy cập hồ sơ trực tuyến có trên Cơ sở dữ liệu tìm kiếm doanh nghiệp nhỏ động (DSBS) của SBA. Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể do SBA quy định để được coi là Công ty tham gia chương trình HUB Zone do SBA chứng nhận. Công ty phải là doanh nghiệp nhỏ, có sự hiện diện đáng kể tại một khu vực được xác định là HUB Zone. Doanh nghiệp quan tâm đến trạng thái Công ty tham gia chương trình Hub Zone do SBA chứng nhận nên truy cập Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (sba.gov) để biết thêm thông tin, tiêu chí đủ điều kiện và quy trình chứng nhận.

Doanh nghiệp nhỏ có hoàn cảnh khó khăn do SBA chứng nhận

Doanh nghiệp nhỏ có hoàn cảnh khó khăn do SBA chứng nhận đã đăng ký và được công nhận bởi Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ là thuộc sở hữu đa số bởi các cá nhân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, theo như định nghĩa của SBA.

Để có được chứng nhận này, người bán phải đăng ký với Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ và đã được công nhận là Doanh nghiệp nhỏ có hoàn cảnh khó khăn do SBA chứng nhận. Người đăng ký cần phải cung cấp số DUNS của họ cho Amazon để truy cập hồ sơ trực tuyến có trên Cơ sở dữ liệu tìm kiếm doanh nghiệp nhỏ động (DSBS) của SBA. Doanh nghiệp nhỏ có hoàn cảnh khó khăn do SBA chứng nhận phải đáp ứng hai điều kiện quan trọng do Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ xác định. Thứ nhất, doanh nghiệp bị thiệt thòi về mặt kinh tế, như được SBA định nghĩa và xác định. Thứ hai, doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí của SBA dành cho một doanh nghiệp nhỏ, chủ yếu phụ thuộc vào ngành kinh doanh, doanh thu hàng năm và/hoặc số lượng nhân viên của doanh nghiệp. Bạn có thể tìm thấy các tiêu chí đủ điều kiện cụ thể trên trang web của SBA tại www.sba.gov.

SDVOSB

Xem Doanh nghiệp nhỏ do cựu chiến binh tàn tật sở hữu (SDVOSB).

Doanh nghiệp nhỏ do cựu chiến binh tàn tật sở hữu (SDVOSB)

Chứng nhận Doanh nghiệp nhỏ do cựu chiến binh tàn tật sở hữu cho biết tổ chức là một doanh nghiệp nhỏ do một hoặc nhiều cựu chiến binh tàn tật sở hữu đa số, điều hành, quản lý và kiểm soát.

Để có được chứng nhận này, người bán phải đăng ký với Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ hoặc Bộ Cựu chiến binh với tư cách là Doanh nghiệp nhỏ do cựu chiến binh tàn tật sở hữu. Người đăng ký SBA và VA cần phải cung cấp số DUNS của họ cho Amazon để truy cập hồ sơ trực tuyến có trên Cơ sở dữ liệu tìm kiếm doanh nghiệp nhỏ động (DSBS) của SBA hoặc Trang thông tin nhà cung cấp (VIP) của VA. Doanh nghiệp quan tâm đến chứng nhận Doanh nghiệp nhỏ do cựu chiến binh tàn tật sở hữu nên truy cập Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (sba.gov) hoặc Bộ Cựu chiến binh để biết thêm thông tin, tiêu chí đủ điều kiện và quy trình chứng nhận.

Doanh nghiệp nhỏ do cựu chiến binh sở hữu (VOSB)

Chứng nhận Doanh nghiệp nhỏ do cựu chiến binh sở hữu cho biết tổ chức là một doanh nghiệp nhỏ do một hoặc nhiều cựu chiến binh sở hữu đa số, điều hành, quản lý và kiểm soát.

Để có được chứng nhận này, người bán phải đăng ký với Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ hoặc Bộ Cựu chiến binh với tư cách là Doanh nghiệp nhỏ do cựu chiến binh sở hữu. Người đăng ký SBA và VA cần phải cung cấp số DUNS của họ cho Amazon để truy cập hồ sơ trực tuyến có trên Cơ sở dữ liệu tìm kiếm doanh nghiệp nhỏ động (DSBS) của SBA hoặc Trang thông tin nhà cung cấp (VIP) của VA. Doanh nghiệp quan tâm đến chứng nhận Doanh nghiệp nhỏ do cựu chiến binh sở hữu nên truy cập Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (sba.gov) hoặc Bộ Cựu chiến binh để biết thêm thông tin, tiêu chí đủ điều kiện và quy trình chứng nhận.

Doanh nghiệp do phụ nữ sở hữu (WBE)

Chứng nhận Doanh nghiệp do phụ nữ sở hữu cho biết tổ chức do một hoặc nhiều cá nhân là phụ nữ sở hữu đa số, điều hành, quản lý và kiểm soát.

Để có được chứng nhận này, người bán phải cung cấp hình ảnh kỹ thuật số của Giấy chứng nhận đăng ký. Chứng nhận phải được Hội đồng Doanh nghiệp Phụ nữ Quốc gia (WBENC) hoặc tổ chức chính phủ cấp. Chứng nhận phải biết rõ loại chứng nhận được cấp, cơ quan chứng nhận, mã số chứng nhận, ngày cấp và ngày hết hạn. Doanh nghiệp quan tâm đến chứng nhận Doanh nghiệp do phụ nữ sở hữu nên truy cập trang của Hội đồng Doanh nghiệp Phụ nữ Quốc gia (wbenc.org) để biết thêm thông tin, tiêu chí đủ điều kiện và quy trình chứng nhận.

Doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ sở hữu (WOSB)

Chứng nhận Doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ sở hữu (WOSB) cho biết tổ chức là một doanh nghiệp nhỏ do một hoặc nhiều phụ nữ sở hữu đa số, điều hành, quản lý và kiểm soát.

Để có được chứng nhận này, người bán phải đăng ký với Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ với tư cách là doanh nghiệp do thiểu số sở hữu hoặc cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do phụ nữ sở hữu được Hội đồng Doanh nghiệp Phụ nữ Quốc gia hoặc tổ chức chính phủ cấp. Chứng nhận phải cho biết rõ loại chứng nhận được cấp, cơ quan chứng nhận, mã số chứng nhận, ngày cấp và ngày hết hạn. Người đăng ký SBA cần phải cung cấp số DUNS của họ cho Amazon. Số này sẽ được sử dụng để đăng ký với SBA. Ngoài thuộc sở hữu đa số bởi một hoặc nhiều phụ nữ, doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể do SBA xác định để được xem xét là Doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ sở hữu. Các tiêu chí của SBA chủ yếu phụ thuộc vào ngành kinh doanh, doanh thu hàng năm và/hoặc số lượng nhân viên của doanh nghiệp. Người bán nên truy cập trang web của Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (sba.gov) hoặc Hội đồng Doanh nghiệp Phụ nữ Quốc gia (wbenc.org) để biết thêm thông tin, tiêu chí đủ điều kiện và quy trình chứng nhận.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates