Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Sản phẩm cây trồng và hạt giống

Important: Nếu bạn cung cấp sản phẩm để bán trên Amazon, bạn phải tuân thủ tất cả luật liên bang, tiểu bang, địa phương và các chính sách của Amazon áp dụng đối với các hàng hóa và sản phẩm đăng tải đó.

Chính sách của chúng tôi: Bạn phải tuân thủ tất cả các luật liên bang hiện hành khi bán các sản phẩm từ cây trồng và hạt giống. Bạn cũng phải tuân thủ luật pháp của tiểu bang và địa phương áp dụng cho khu vực mà sản phẩm của bạn được phép bán cũng như bạn được phép giao hàng. Ví dụ: nhiều tiểu bang có luật yêu cầu về nhãn vận chuyển khi vận chuyển cây trồng sống. Ngoài ra, bạn có trách nhiệm xin giấy phép bắt buộc và chịu trách nhiệm pháp lý trước những hình phạt, nếu có, do không tuân thủ. Cây trồng, sản phẩm từ cây trồng và hạt giống có thể không được phép nhập khẩu từ bên ngoài Hoa Kỳ.

Các ví dụ sau đây về thông tin đăng tải được phép và bị cấm tuy không đầy đủ nhưng sẽ có tính hướng dẫn trong việc đánh giá các sản phẩm có thể đăng bán.

Đối với người bán sử dụng dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, vui lòng xem Sản phẩm FBA bị cấm để biết các hạn chế khác về sản phẩm.

Yêu cầu về vận chuyển và dán nhãn

Mỗi lô hàng cây trồng, sản phẩm từ cây trồng hoặc hạt giống phải có: (1) tên và địa chỉ của người gửi hàng hoặc chủ sở hữu lô hàng; (2) tên của người sẽ nhận hàng; (3) tên quốc gia, tiểu bang hoặc lãnh thổ nơi sản phẩm được trồng; và (4) kê khai thành phần bên trong lô hàng. Chính quyền tiểu bang và địa phương có thể có các yêu cầu bổ sung đối với cả việc vận chuyển giữa các tiểu bang và trong một tiểu bang cũng như việc dán nhãn của một số loại cây trồng, sản phẩm từ cây trồng và hạt giống.

Cây thông và các loại cây xanh trang trí Giáng sinh

Bạn phải được Amazon phê duyệt thì mới có thể bán cây thông và cây xanh trang trí Giáng sinh còn sống hoặc mới cắt, chẳng hạn như vòng hoa và dây hoa trang trí Giáng sinh. Theo chính sách của Amazon, chỉ có các nhà cung cấp được chứng nhận mới đủ điều kiện đăng bán cây thông và cây xanh trang trí Giáng sinh trên Amazon.com.

Phân bón

Phân bón là các chất hoặc hỗn hợp các chất dùng để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng, giúp cây tăng trưởng hoặc mùa màng phát triển. Các sản phẩm phân bón có thể phải tuân theo các quy định của liên bang, tiểu bang và địa phương, chẳng hạn như yêu cầu đăng ký hoặc cấp phép của tiểu bang. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu đối với phân bón, vui lòng xem Hiệp hội Quản lý Kiểm soát Thực phẩm Thực vật Hoa Kỳ (AAPFCO).

Ví dụ về thông tin đăng tải được phép

Cây trồng, sản phẩm từ cây trồng và hạt giống:

  • không bị cấm bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) hoặc kiểm dịch của chính quyền địa phương hay tiểu bang hiện hành;
  • không được nhập khẩu từ bên ngoài Hoa Kỳ hoặc được bán bởi một người không phải cư dân Hoa Kỳ;
  • được bán bởi các nhà cung cấp và người bán được cấp phép; và
  • tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý, quy định và cấp phép khác.

Ví dụ về thông tin đăng tải bị cấm

Cây trồng, sản phẩm từ cây trồng và hạt giống:

  • được USDA chỉ định là “độc hại” hoặc được phân loại tương tự bởi các cơ quan chính quyền địa phương hoặc tiểu bang hiện hành;
  • chịu sự kiểm dịch của liên bang, tiểu bang hoặc chính quyền địa phương (như kiểm dịch thối hỏng ở cam quýt của USDA hoặc kiểm dịch vi rút trên nho của tiểu bang Washington);
  • vi phạm Đạo luật Lacey khi được lấy, sở hữu, vận chuyển hoặc bán;
  • nguy hiểm hoặc gây tử vong khi tiếp xúc hoặc tiêu thụ (chẳng hạn như hạt pong pong);
  • được nhập khẩu từ bên ngoài Hoa Kỳ hoặc được bán bởi một người không phải cư dân Hoa Kỳ và
  • không tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý, quy định và cấp phép khác.

Thông tin hữu ích khác

Cập nhật lần gần nhất: 03/03/2021

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates