Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tạo kế hoạch hành động để khôi phục đặc quyền bán

Kế hoạch hành động là gì?

Một kế hoạch hành động nên trả lời ba câu hỏi sau:

  • Nguyên nhân gốc rễ dẫn đến vấn đề là gì?
  • Bạn sẽ thực hiện những hành động nào để giải quyết vấn đề?
  • Bạn sẽ thực hiện những bước nào để ngăn chặn các vấn đề trong tương lai?

Bạn có thể sử dụng các hướng dẫn sau để lập kế hoạch hành động của mình:

  • Rõ ràng và súc tích. Kế hoạch hành động của bạn cần thực tế và trực tiếp. Tập trung vào các bằng chứng và sự kiện dẫn đến vấn đề hơn là đưa ra giới thiệu về sản phẩm, doanh nghiệp hoặc khách hàng của bạn. Xóa khỏi nội dung gửi của bạn những câu hỏi hoặc nội dung tham khảo các trường hợp hỗ trợ đang diễn ra. Tránh sử dụng ngôn ngữ mang tính cảm xúc.
  • Giải thích tất cả các vấn đề. Kết quả tổng hợp của nhiều vấn đề có thể dẫn đến hủy kích hoạt (ví dụ: Tỷ lệ lỗi của đơn hàng cao có thể phát sinh từ phản hồi tiêu cực và đơn hàng chưa được giao). Bạn phải đưa ra phản hồi cho mỗi nguyên nhân gốc rễ trong kế hoạch hành động của bạn.
  • Đưa ra bằng chứng hỗ trợ cho tất cả mặt hàng. Đảm bảo bạn gửi bằng chứng hỗ trợ cho tất cả các sản phẩm hoặc ASIN đang xem xét. Bạn có thể tìm thấy danh sách các sản phẩm ở cuối thông báo ban đầu của bạn. Đảm bảo kiểm tra khung thời gian được yêu cầu của các tài liệu, một số tài liệu là hóa đơn từ 365 ngày trước.
  • Làm nổi bật các vị trí trong tài liệu hỗ trợ của bạn. Phản hồi có thể phù hợp hơn nếu bạn khoanh tròn hoặc tô đậm những phần quan trọng nhất trong tài liệu, chẳng hạn như ASIN, thông tin chi tiết về Nhà cung cấp (ví dụ: tên và trang web của nhà cung cấp) hoặc các điều khoản trong Điều khoản và điều kiện của bạn.

Bạn có thể xem các vấn đề dẫn đến việc hủy kích hoạt của bạn và gửi kháng cáo trên trang Tình trạng tài khoản .

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates