Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Luật kiểm soát thương mại

Bạn phải tuân thủ tất cả các luật kiểm soát nhập khẩu, tái nhập khẩu, trừng phạt, chống tẩy chay, xuất khẩu và tái xuất khẩu áp dụng chẳng hạn như Quy định quản lý xuất khẩu (EAR), Quy định về kiểm soát trao đổi vũ khí quốc tế (ITAR) và các chương trình trừng phạt kinh tế do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ thực hiện. Tùy thuộc vào địa điểm của bạn, quốc gia xuất khẩu, quốc gia nhập khẩu, quốc gia xuất xứ của mục hàng và các yếu tố khác, các luật pháp và quy định bổ sung từ Hoa Kỳ và các khu vực pháp lý khác có thể được áp dụng. Bạn chịu trách nhiệm xác định tất cả các luật kiểm soát thương mại áp dụng (bao gồm cả ở Hoa Kỳ và ngoài Hoa Kỳ), xin mọi giấy phép bắt buộc của chính phủ và chịu trách nhiệm về mọi hình phạt do không tuân thủ.

Xem Điều kiện sử dụng của Amazon để biết thêm thông tin.

Các quốc gia, tổ chức và cá nhân bị trừng phạt

Luật kiểm soát trừng phạt kinh tế ở Hoa Kỳ và một số quốc gia khác cấm hoặc hạn chế các giao dịch trái phép với các bên (tức là cá nhân, tổ chức và chế độ chính phủ) đã được xác định là tham gia khủng bố, buôn bán ma tuý, phổ biến vũ khí và các hoạt động khác đe doạ đến an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại hoặc kinh tế của các quốc gia này (Các bên bị từ chối). Các cơ quan chính phủ khác nhau công bố danh sách các bên như vậy (Danh sách các bên bị từ chối). Ngoài ra, các quốc gia có thể duy trì các chương trình trừng phạt thương mại và cấm vận đối với các quốc gia và khu vực cụ thể (các quốc gia hoặc khu vực bị trừng phạt), để một số giao dịch liên quan đến các quốc gia hoặc khu vực bị trừng phạt này sẽ bị cấm hoặc hạn chế.

Để tuân thủ các yêu cầu này và các yêu cầu pháp lý khác, theo chính sách chung của Amazon, các mục hàng nhập khẩu hoặc có xuất xứ từ các quốc gia và khu vực sau đây không được bán trên Amazon:

  • Cuba
  • Iran
  • Bắc Triều Tiên
  • Syria
  • Khu vực Crimea của Ukraine

Nghiêm cấm gửi hàng hoặc bán hàng thông qua Amazon dưới bất kỳ hình thức nào cho các bên ở các Quốc gia hoặc khu vực bị trừng phạt. Tài khoản có thể không được mở hoặc liên kết với quốc gia hoặc khu vực mà Amazon không hỗ trợ.

Ngoài ra, Amazon không tham gia vào hoạt động kinh doanh trái phép có hoặc theo cách khác tham gia hoặc hỗ trợ các giao dịch trái phép liên quan theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp đến cá nhân hoặc tổ chức (1) có tên trong một số danh sách các Bên bị từ chối hoặc thuộc sở hữu hoặc quyền kiểm soát của một số Bên bị từ chối, (2) có trụ sở tại hoặc thường trú tại các quốc gia hoặc khu vực bị trừng phạt hoặc (3) bị trừng phạt hoặc hạn chế theo luật và quy định kiểm soát thương mại áp dụng khác.

Bạn phải xác định và tuân thủ mọi yêu cầu tuân thủ trừng phạt bổ sung áp dụng cho các giao dịch của mình, bao gồm cả các bản cập nhật của luật pháp Hoa Kỳ. Việc không tuân thủ các luật pháp và quy định trừng phạt của Hoa Kỳ có thể dẫn đến các hình phạt tiền dân sự và hình sự nghiêm trọng cũng như có thể bị bỏ tù, tịch thu hàng hóa và cấm tiến hành kinh doanh với các công ty Hoa Kỳ.

Kiểm soát xuất khẩu

Hoa Kỳ và một số quốc gia khác đã thi hành luật kiểm soát xuất khẩu để cấm hoặc hạn chế những bên, địa điểm hoặc mục đích xuất khẩu, tái xuất hoặc chuyển một số mục hàng. Các sản phẩm bị hạn chế theo luật và quy định kiểm soát xuất khẩu bao gồm các sản phẩm quốc phòng (ví dụ: quân nhu và phương tiện quân sự, một số loại súng cầm tay, kính nhìn ban đêm, áo giáp bảo vệ toàn thân, phần mềm và dữ liệu kỹ thuật liên quan phải tuân theo ITAR) và các mục hàng “lưỡng dụng” (ví dụ: các sản phẩm có cả mục đích quốc phòng và thương mại phải tuân theo EAR).

Có thể yêu cầu giấy phép xuất khẩu hoặc giấy phép khác để xuất khẩu, tái xuất hoặc chuyển các mục hàng bị hạn chế theo luật và quy định kiểm soát xuất khẩu. Bạn chịu trách nhiệm xin giấy phép xuất khẩu bắt buộc, cũng như tuân thủ tất cả các nghĩa vụ tuân thủ xuất khẩu hiện hành khác liên quan đến các sản phẩm được bán trên Amazon. Việc không tuân thủ luật kiểm soát xuất khẩu có thể dẫn đến các hình phạt dân sự nghiêm trọng, hình phạt hình sự (bao gồm cả phạt tù) và/hoặc mất đặc quyền xuất khẩu.

Các quy định về chống tẩy chay

Chính sách của Amazon nhằm đảm bảo việc tiến hành kinh doanh trên toàn thế giới tuân thủ tất cả các luật chống tẩy chay áp dụng, bao gồm cả các luật do Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Bộ Ngân khố Hoa Kỳ quản lý. Bạn không được thực hiện các hoạt động ủng hộ tổ chức tẩy chay quốc tế mà bị Hoa Kỳ phản đối chẳng hạn như Liên đoàn Ả Rập Tuyên bố Tẩy chay Doanh nghiệp Do Thái thông qua Amazon, công ty con của Amazon hoặc bất kỳ nhân viên nào của Amazon hoặc các công ty con của Amazon tại mọi địa điểm trên toàn cầu.

Yêu cầu nhập khẩu/hải quan

Bạn cũng chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các yêu cầu áp dụng liên quan đến mọi mục hàng mà bạn nhập khẩu. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập mục Giao hàng nhập khẩu đến Amazon.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates