Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thông tin và tài liệu tham khảo bổ sung về Chính sách Sản phẩm bị hạn chế của chúng tôi dành cho người bán

Important: Khi bán trên Amazon, bạn phải tuân theo luật liên bang, tiểu bang và địa phương cũng như chính sách của Amazon áp dụng cho sản phẩm và thông tin đăng tải của bạn.

Chúng tôi nghiêm cấm bán các sản phẩm bất hợp pháp hoặc các sản phẩm khác được đăng tải là bị cấm bán trên trang Chính sách Sản phẩm bị hạn chế và mỗi đối tác bán hàng có trách nhiệm đọc kỹ các chính sách của chúng tôi trước khi đăng tải sản phẩm. Đối tác bán hàng cũng phải hiểu rằng họ có trách nhiệm đảm bảo rằng sản phẩm của họ tuân thủ tất cả các luật liên bang và tiểu bang hiện hành, ngay cả khi sản phẩm không được mô tả cụ thể trong chính sách của chúng tôi. Luật thường xuyên thay đổi, vì vậy đối tác bán hàng cần thường xuyên theo dõi các thay đổi về quy định và thực hiện hành động thích hợp.

Là người đại diện cho khách hàng, chúng tôi không ngừng đổi mới để cải thiện cách phát hiện những sản phẩm bất hợp pháp và vi phạm chính sách của chúng tôi, đồng thời liên tục điều chỉnh những hệ thống mà chúng tôi sử dụng để phát hiện các sản phẩm này. Đôi khi, hệ thống của chúng tôi có thể loại bỏ các sản phẩm được phép bán trên trang web của chúng tôi. Tình trạng này có thể xảy ra nếu thông tin sản phẩm chúng tôi nhận được không đầy đủ hoặc không chính xác hay hệ thống của chúng tôi xác định không đúng sản phẩm là bị hạn chế. Ví dụ: nếu có một sản phẩm gồm cả phiên bản không theo toa và theo toa, chúng tôi có thể hạn chế sản phẩm này nếu chúng tôi không thể xác định người bán đang bán phiên bản sản phẩm nào. Ngoài ra, xin lưu ý thêm rằng một số sản phẩm hợp pháp vẫn bị cấm theo chính sách của chúng tôi. Nếu đối tác bán hàng cho rằng chúng tôi đã gỡ nhầm một sản phẩm nào đó, đối tác bán hàng nên liên hệ với bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng và chúng tôi sẽ xem lại sản phẩm và thực hiện mọi điều chỉnh thích hợp trên hệ thống của chúng tôi cũng như trạng thái tài khoản của đối tác bán hàng, nếu có. Xin lưu ý rằng việc di chuyển danh sách sản phẩm bị hạn chế sang Hết hàng (OOS) sẽ không khiến thông tin đăng tải đó thành trạng thái tuân thủ. Nếu bạn cho rằng chúng tôi xác định nhầm sản phẩm của bạn là sản phẩm bị hạn chế trên Amazon, hãy đóng thông tin đăng tải ngay lập tức để đảm bảo tuân thủ trong khi kháng cáo quyết định hạn chế này với bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng.

Những đối tác bán hàng vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc luật hiện hành có thể bị chúng tôi xử lý theo quy định, cách xử lý có thể thay đổi tùy thuộc vào loại vi phạm và lịch sử tài khoản của đối tác bán hàng. Chúng tôi xét đến nhiều yếu tố trong tài khoản chung của đối tác bán hàng khi xác định hành động cần thực hiện, bao gồm mức độ nghiêm trọng, số lượng vi phạm và các thông tin liên quan khác. Các đối tác bán hàng bị chúng tôi xóa đặc quyền bán có thể kháng cáo quyết định này trong hầu hết các trường hợp. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể khôi phục tài khoản của đối tác bán hàng nếu họ đã thực hiện kế hoạch hành động mạnh mẽ để giải quyết hiệu quả các nguyên nhân gốc rễ dẫn đến tình trạng vi phạm và để tránh tái diễn những vi phạm đó và các vi phạm khác.

Dưới đây là một số phương pháp hay nhất mà các đối tác bán hàng có thể làm theo để tuân thủ chính sách của chúng tôi:

 • Không cho rằng sản phẩm được phép chỉ vì sản phẩm đó không được liệt kê trong “Ví dụ về thông tin đăng tải bị cấm” của chúng tôi hoặc hiện đang có ASIN.
 • Chỉ định một hoặc nhiều nhân viên chịu trách nhiệm xem xét từng sản phẩm bạn dự định bán. Nhân viên này phải có kiến thức chuyên sâu và cập nhật về các sản phẩm cũng như ngành, bao gồm cả các luật áp dụng cho các sản phẩm đó.
 • Thường xuyên xem kỹ chính sách Sản phẩm bị hạn chế của chúng tôi, bao gồm cả “Ví dụ về thông tin đăng tải bị cấm” và danh mục sản phẩm của bạn. Trong đó, bao gồm bất kỳ sản phẩm nào có trong nguồn cấp dữ liệu hàng lưu kho hoặc được tải lên bằng hệ thống tự động.
 • Nếu bạn mua hàng lưu kho từ một nguồn không phải là nhà sản xuất, hãy cẩn trọng hơn để nắm được nguồn gốc của sản phẩm và khuôn khổ pháp lý cho phép bán sản phẩm đó.
 • Không đăng tải sản phẩm khi không đảm bảo sản phẩm có thể bán được.
 • Nếu bán thuốc hoặc thực phẩm chức năng, hãy nắm được các thành phần trong các sản phẩm này và nghiên cứu xem có được phép bán những sản phẩm đó hay không. Ngoài chính sách Sản phẩm bị hạn chế của chúng tôi, người bán có thể tham khảo một số tài liệu trực tuyến để thực hiện nghiên cứu này, bao gồm cả những tài liệu được liệt kê dưới đây.

Tạo, thực hiện và gửi kế hoạch hành động đối với các vi phạm đối với chính sách sản phẩm bị hạn chế

Kế hoạch hành động là gì?

Kế hoạch hành động là bản giải thích về các vấn đề khiến sản phẩm hoặc tài khoản của bạn bị hủy kích hoạt, các bước giải quyết vi phạm và các hành động phòng ngừa mà bạn đã thực hiện để đảm bảo vấn đề không tái diễn.

Kế hoạch hành động khả thi phải trả lời được bốn câu hỏi sau đây:

 • Vi phạm chính sách sản phẩm bị hạn chế là gì hoặc sản phẩm nào đã vi phạm chính sách nào?
 • Nguyên nhân gây ra vi phạm là gì?
 • Bạn đã thực hiện các bước phản ứng nào để giải quyết vi phạm?
 • Bạn đã thực hiện các bước chủ động nào để ngăn chặn vi phạm tái diễn?

Kế hoạch hành động của bạn cần thực tế và trực tiếp. Tập trung vào các bằng chứng và sự kiện dẫn đến vấn đề hơn là đưa ra giới thiệu về sản phẩm, doanh nghiệp hoặc khách hàng của bạn. Tránh giải thích mọi vấn đề mới phát sinh liên quan đến chính sách hoặc hiệu suất trên tài khoản của bạn, trừ khi chúng liên quan cụ thể đến vi phạm chính sách Sản phẩm bị hạn chế mà bạn hiện đang phải giải quyết.

Hoàn thành các bước dưới đây để tạo, thực hiện và gửi kế hoạch hành động của bạn.

Bước 1: Xác định vi phạm chính sách sản phẩm bị hạn chế

Xác định và mô tả vi phạm trong kế hoạch hành động. Ghi cả ASIN hoặc loại sản phẩm cụ thể và chính sách đã vi phạm.

Để tìm hiểu thêm về các chính sách sản phẩm bị hạn chế của Amazon, hãy tham khảo Sản phẩm bị hạn chế.

Không giải thích quá ngắn gọn, nếu không, chúng tôi có thể từ chối kháng cáo của bạn:

 • Kế hoạch chung: Xin lỗi vì đã vi phạm mà không giải thích rõ ràng hoặc không nhận dạng sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào và cam kết sẽ làm tốt hơn.
 • Nguyên nhân gốc rễ không hợp lệ: “Tôi đã không tạo ASIN, tôi chỉ đăng tải sản phẩm đã có trên trang web” hoặc “Tôi đã đăng tải sản phẩm bị hạn chế”.

Bước 2: Xác định nguyên nhân khiến bạn vi phạm chính sách sản phẩm bị hạn chế

Xác định và mô tả nguyên nhân khiến bạn vi phạm trong kế hoạch hành động. Trình bày cụ thể nhất có thể về lý do tại sao bạn đã vi phạm.

Bước 3: Thực hiện các bước phản ứng để giải quyết vi phạm chính sách sản phẩm bị hạn chế

Thực hiện các bước phản ứng cần thiết để giải quyết vi phạm và mô tả các bước đó trong kế hoạch hành động. Các bước này có thể bao gồm (nhưng không giới hạn ở):

 • xóa thông tin đăng tải bị cấm
 • cập nhật trang thông tin chi tiết cho thông tin đăng tải để xóa các khiếu nại bị cấm
 • cung cấp thông tin cần thiết để chứng minh bạn tuân thủ
 • khắc phục sự cố kỹ thuật

Bước 4: Thực hiện các bước chủ động để không tái diễn vi phạm chính sách sản phẩm bị hạn chế

Thực hiện các bước chủ động để không tái diễn vi phạm và mô tả các bước trong kế hoạch hành động. Các bước này có thể bao gồm (nhưng không giới hạn ở):

 • nâng cao nhận thức cho bản thân và nhân viên về một hoặc nhiều chính sách sản phẩm bị hạn chế của Amazon
 • sửa đổi quy trình hoặc chính sách nội bộ để không đăng tải một hoặc nhiều loại sản phẩm bị cấm
 • xem lại toàn bộ các thông tin đăng tải của bạn trên Amazon và xóa bất kỳ thông tin đăng tải nào không tuân thủ luật hiện hành và các chính sách của Amazon
 • tham khảo ý kiến của chuyên gia pháp lý để được tư vấn về luật, quy định và chính sách của Amazon

Cam đoan rằng các bước bạn thực hiện sẽ ngăn chặn hiệu quả tình trạng tái diễn vi phạm chính sách sản phẩm bị hạn chế và tránh đăng thông tin đăng tải không hợp lệ. Ví dụ:

 • “Nếu tôi không chắc liệu một sản phẩm có được phép hay không, tôi sẽ liên hệ với bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng để được phê duyệt trước khi đăng tải sản phẩm.” Amazon sẽ không sàng lọc trước thông tin đăng tải để xem thông tin đó có tuân thủ không hoặc không cung cấp tư vấn pháp lý. Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng để hỏi xem sản phẩm có được phép không phải là cơ chế hiệu quả để kiểm tra tính tuân thủ.
 • “Tôi sẽ đặt thông tin đăng tải đáng ngờ thành Không hoạt động (Hết hàng) để tránh bị vi phạm thêm nữa.” Chúng tôi vẫn có thể hủy kích hoạt tài khoản bán hàng của bạn nếu phát hiện các sản phẩm đó là sản phẩm bị cấm dù bạn chuyển thông tin đăng tải sang Đã đóng hoặc Không hoạt động (Hết hàng).

Bước 5: Gửi kế hoạch hành động

Để gửi kế hoạch hành động, hãy tham khảo hướng dẫn ở đầu trang tổng quan Tình trạng tài khoản trong Seller Central.

Note: Amazon sẽ cho rằng bạn đã thực hiện tất cả các bước phản ứng và chủ động được mô tả trong kế hoạch hành động tại thời điểm gửi. Nếu lần vi phạm mới giống hệt hoặc rất giống với các vi phạm trước đó, bạn phải cung cấp kế hoạch hành động mới đối với những vi phạm đó. Bạn không thể sử dụng lại hoặc điều chỉnh lại kế hoạch hành động cũ.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates