Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Dịch vụ vận chuyển cao cấp

Dịch vụ vận chuyển cao cấp cho phép bạn cung cấp các tùy chọn vận chuyển nhanh cho khách hàng. Các tùy chọn vận chuyển nhanh này, có theo dõi, có thể cải thiện trải nghiệm khách hàng bằng cách thông báo ngày giao hàng rõ ràng.

  • Để đủ điều kiện cung cấp các tùy chọn dịch vụ vận chuyển cao cấp, bạn phải bán hàng trên Amazon được hơn 90 ngày và phải đáp ứng các yêu cầu sau trong 30 ngày* đối với các đơn hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển cao cấp:
  • Tại Hoa Kỳ, các tùy chọn dịch vụ vận chuyển cao cấp bao gồm Vận chuyển trong một ngày và/hoặc Vận chuyển trong hai ngày. Bạn có thể kích hoạt tùy chọn đó trong cài đặt vận chuyển của mình.
  • Sau khi bạn bắt đầu vận chuyển với các tùy chọn dịch vụ vận chuyển cao cấp, Amazon sẽ xác định tính đủ điều kiện liên tục của bạn bằng hiệu suất giao hàng của bạn đối với các đơn hàng có dịch vụ vận chuyển cao cấp không bao gồm các đơn hàng do người bán tự hoàn thiện có huy hiệu chương trình Prime. Tham khảo trang tổng quan về Điều kiện đủ để nhận dịch vụ vận chuyển cao cấp giúp bạn theo dõi mức độ đạt điều kiện của mình.
Note: để hủy kích hoạt dịch vụ vận chuyển cao cấp, bạn cần cập nhật các mẫu vận chuyển trong cài đặt vận chuyển và xóa tùy chọn Giao hàng trong một ngày và Giao hàng trong hai ngày.

Thông tin khác:

  • Đo lường hiệu suất của bạn. Quá trình nhận dữ liệu của hãng vận chuyển có độ trễ 10 ngày. Do đó, chúng tôi sẽ đo lường hiệu suất của bạn từ ngày thứ 40 đến ngày thứ 10 trong quá khứ. Chúng tôi sẽ loại trừ các đơn hàng sử dụng dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime khỏi đánh giá. Các đơn hàng sử dụng dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime sẽ được đánh giá riêng như đã đề cập trên trang trợ giúp về Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime.
  • Thu hồi tính đủ điều kiện sử dụng dịch vụ vận chuyển cao cấp. Nếu mục tiêu hiệu suất giảm xuống dưới mức yêu cầu, bạn có thể bị thu hồi tính đủ điều kiện sử dụng dịch vụ vận chuyển cao cấp. Tùy chọn dịch vụ vận chuyển cao cấp sẽ bị tắt đối với các ưu đãi của bạn và trạng thái của bạn trên trang tổng quan về tính đủ điều kiện sử dụng dịch vụ vận chuyển cao cấp sẽ thay đổi thành không đủ điều kiện. Các ưu đãi trong Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi tính đủ điều kiện sử dụng dịch vụ vận chuyển cao cấp.
  • Phục hồi tính đủ điều kiện sử dụng dịch vụ vận chuyển cao cấp. Bạn có thể gửi một bản Kế hoạch hành động để yêu cầu khôi phục tính đủ điều kiện sử dụng dịch vụ vận chuyển cao cấp cho bạn.
  • Thời hạn cuối cùng của đơn hàng. Thời hạn cuối cùng của đơn hàng đối với các đơn hàng có tùy chọn dịch vụ vận chuyển cao cấp của bạn phải được cài đặt vào hoặc sau 2:00 giờ chiều theo giờ địa phương (thuộc múi giờ mà kho của bạn nằm ở xa nhất về phía Đông).
Note: Để tìm hiểu cách thiết lập cước vận chuyển cho các đơn hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển cao cấp, xem Thiết lập cước vận chuyển của bạn.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates