Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tổng quan về hàng tồn kho bị kẹt lại

Hàng tồn kho bị kẹt lại là hàng tồn kho theo chương trình FBA trong các trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) mà không có ưu đãi đang hoạt động được liên kết, do đó không có sẵn để bán trên Amazon. Khi hàng tồn kho bị kẹt lại, bạn cần phải kích hoạt lại danh mục sản phẩm hoặc loại bỏ hàng tồn kho đó.

Khi bạn xóa hoặc đóng một danh mục sản phẩm, hoặc thay đổi danh mục sản phẩm đó từ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon thành Thực hiện bởi người bán, việc này có thể khiến hàng tồn kho của bạn bị kẹt lại. Các vấn đề về đăng tải sản phẩm, mối quan ngại về vi phạm hoặc lỗi hệ thống cũng có thể dẫn đến hàng tồn kho bị kẹt lại.

Để xem danh sách đầy đủ các lý do khiến hàng tồn kho bị kẹt lại, hãy tham khảo bảng 'Cách giải quyết hàng tồn kho bị kẹt lại' trong phần Giải quyết vấn đề hàng tồn kho bị kẹt lại. Để xem phân tích về đơn vị sản phẩm có trạng thái bị kẹt lại, hãy xem Báo cáo hàng tồn kho bị kẹt lại.

Note: Nếu bạn có các đơn vị sản phẩm thuộc một ASIN bị kẹt lại trong trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC), không gửi thêm hàng tồn kho thuộc ASIN đó cho Amazon. Nếu thêm một ASIN với hàng tồn kho bị kẹt lại vào lô hàng của mình, bạn sẽ nhận được một cảnh báo và lô hàng của bạn sẽ không được xử lý.

Amazon sẽ thông báo cho bạn về hàng tồn kho bị kẹt lại theo ba cách:

Note: Nếu bạn tự giải quyết nguyên nhân cho hàng tồn kho bị kẹt lại, xin vui lòng đợi 24 giờ để các nội dung cập nhật phản ánh trong hàng tồn kho bị kẹt lại của bạn.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates