Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Bán Sản phẩm Truyền thông (Hoa Kỳ và Canada)

Bán Sản phẩm Truyền thông (Hoa Kỳ & Canada)

Chính sách này áp dụng cho các sản phẩm Truyền thông sau đây: DVD video, trò chơi điện tử và đĩa CD âm nhạc.

Để đăng tải các sản phẩm truyền thông trên Amazon.com và Amazon.ca:

  • Đối với thông tin đăng tải Phương tiện truyền thông Nội địa: “Phiên bản nội địa” của DVD video, trò chơi điện tử hoặc đĩa CD âm nhạc là các sản phẩm có nguồn gốc từ Hoa Kỳ hoặc Canada và/hoặc được mã hóa cho Khu vực 1. Các ASIN cho các phiên bản nội địa không cần phải ghi rõ quốc gia nguồn hoặc phiên bản khu vực trong tiêu đề ASIN.

    Ví dụ về ASIN Phương tiện truyền thông Nội địa: Lưu ý đề cập Tên tiêu đề mà không cần thêm thông tin chi tiết về nhập khẩu hoặc khu vực.

  • Đối với Phiên bản Phương tiện truyền thông Quốc tế: “Phiên bản quốc tế” là sản phẩm truyền thông đã được đề cập ở trên (DVD video, trò chơi điện tử hoặc đĩa CD âm nhạc) đã được nhập khẩu từ bên ngoài Hoa Kỳ hoặc Canada và/hoặc được mã hóa cho các khu vực ngoài Khu vực 1. Tất cả các sản phẩm truyền thông đã được phát triển và phân phối cho một quốc gia hoặc khu vực cụ thể khác ngoài Hoa Kỳ hoặc Canada đều được coi là phiên bản quốc tế tại Hoa Kỳ và Canada. Phải đăng tải trên các ASIN cụ thể cho khu vực nguồn và phải được tách biệt với ASIN nội địa (Khu vực 1/Bắc Mỹ) của sản phẩm đó (ví dụ, DVD video Châu Âu cần được đăng tải trên ASIN và ghi rõ “nhập khẩu” và/hoặc phiên bản khu vực trên trang thông tin chi tiết và tiêu đề ASIN.).

    Ví dụ về ASIN Phiên bản Quốc tế: Lưu ý để Tên tiêu đề và Khu vực hoặc Phiên bản nhập khẩu trong ngoặc đơn hoặc dấu ngoặc vuông.

Làm thế nào để xác định xem sản phẩm của bạn là phiên bản quốc tế hay phiên bản nội địa?

Kiểm tra hóa đơn của bạn —Nếu nhà cung cấp hoặc nhà phân phối đăng tải đặt trụ sở tại Hoa Kỳ hoặc Canada, thì hóa đơn đó được coi là nội địa trừ khi hóa đơn ghi rõ khu vực hoặc quốc gia của sản phẩm trong phần mô tả mục hàng. Ví dụ: hóa đơn DVD video hiển thị nhà cung cấp nằm ở Châu Âu, thì nó là phiên bản Châu Âu trừ khi hóa đơn ghi rõ rằng các sản phẩm trên hóa đơn dành cho một khu vực hoặc quốc gia khác như Bắc Mỹ hoặc Hoa Kỳ.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates