Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tùy chọn “Cần trợ giúp khẩn cấp”

Mẫu Liên bộ phận hỗ trợ người bán có một tùy chọn Trợ giúp khẩn cấp cần thiết cho phép bạn xác định các vấn đề kinh doanh quan trọng có tác động lớn đến người mua hoặc hoạt động kinh doanh của bạn.

Các trường hợp được đánh dấu “Cần trợ giúp khẩn cấp” sẽ được ưu tiên trước các trường hợp không khẩn cấp thông thường.

Dưới đây là một số ví dụ về các trường hợp cần sử dụng tùy chọn này:


  1. Thông tin giá của bạn bị lỗi và bạn không thể tự sửa chúng.
  2. Thông tin giá cập nhật của bạn không có hiệu lực 24 giờ sau khi cập nhật.
  3. Tài khoản của bạn đã bị xâm nhập.
  4. Nguồn cấp dữ liệu tải lên hoặc sản phẩm đăng tải của bạn không được cập nhật 24 giờ sau khi tải lên.
  5. Bạn gặp vấn đề liên quan đến việc nhận giải ngân.
  6. Bạn gặp vấn đề với ASIN đã đăng ký thương hiệu của bạn.

Vui lòng thực hiện quyết định và chỉ đánh dấu các trường hợp là “Cần trợ giúp khẩn cấp” khi việc giải quyết giao nhanh rất quan trọng đối với người mua hoặc hoạt động kinh doanh của bạn.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates